Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych
Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych
Sygnatura:Monitor Polski 2006 nr 20 poz. 226
Tytuł:Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych
Data ogłoszenia:2006-03-16
Data wejscia w życie:2006-03-16

226

ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do Spraw Środków Taryfowych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowywanie propozycji i opinii dotyczących zmian regulacji taryfowych w zakresie autonomicznych zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, w oparciu o wnioski krajowych przedsiębiorców i ich zrzeszeń (izby gospodarcze i stowarzyszenia producentów), w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum jej grup roboczych;

2) formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie do działań Polski w odniesieniu do wysokości ceł ujętych we Wspólnej Taryfie Celnej, ceł obniżonych, ceł stosowanych w ramach unijnego systemu preferencji celnych, jak również w ramach umów o wolnym handlu.

2. Zespół realizując zadania, o których mowa w ust. 1, kieruje się wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie w uregulowaniach wspólnotowych.

§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący -- przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki -- w randze podsekretarza stanu;

2) zastępca przewodniczącego -- przedstawiciel ministerstwa właściwego do spraw gospodarki;

3) sekretarz Zespołu -- przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

4) członkowie wyznaczeni przez:

a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

b) ministra właściwego do spraw rynków rolnych,

c)  ministra właściwego do spraw zagranicznych,

d) ministra właściwego do spraw transportu,

e) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

f) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności.

2. Szczegółowy tryb swojej pracy Zespół określa w regulaminie.

3. Przewodniczący Zespołu składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki półroczne sprawozdania z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca i 30 września każdego roku.

§ 5. 1. W celu realizacji zadań Zespół może tworzyć podzespoły i grupy robocze.

2. W pracach Zespołu, podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w szczególności:

1) przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych, kompetentni w zakresie dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu;

2) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu;

3) konsultanci reprezentatywnych zrzeszeń branżowych (izb gospodarczych i stowarzyszeń producentów).

§ 6. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.

§ 7. Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Gospodarki.

§ 8. Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych (M. P. Nr 27, poz. 384).

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej -- gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.