Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 181 poz. 1504
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
Data ogłoszenia:2005-09-21
Data wejscia w życie:2005-10-06
Data ujednolicenia:2006-06-16

1504

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 września 2005 r.

w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego:

a) pierwszego stopnia, określony w załącznikach nr 2, 3 i 3a do rozporządzenia,

b) drugiego stopnia, określony w załącznikach nr 4, 5 i 5a do rozporządzenia,

c) trzeciego stopnia, określony w załącznikach nr 6, 7 i 7a do rozporządzenia;

3) decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, określony w załącznikach nr 8, 9 i 9a do rozporządzenia;

4) decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, określony w załącznikach nr 10, 11 i 1 la do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. (poz. 1504)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik nr 3a

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik nr 5a

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik nr 7a

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik nr 9a

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik nr 11a


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wzorów: kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz. U. Nr 18, poz. 157), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 727).