Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej 'Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej', ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 191 poz. 1869
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
Data ogłoszenia:2003-11-12
Data wejscia w życie:2003-11-27

1869

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 października 2003 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, zwaną dalej „odznaką”.

§ 2. 1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Odznaka może być nadawana także osobom niemającym obywatelstwa polskiego.

3. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

§ 3. 1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw środowiska z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2) organu administracji rządowej w województwie lub organu samorządu terytorialnego;

3) organu statutowego organizacji zawodowej lub społecznej, działającego w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej;

4) kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw środowiska.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane osobowe osoby przedstawionej do odznaczenia oraz opis osiągnięć i zasług dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, uzasadniających nadanie odznaki.

3. Wzór wniosku o nadanie odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw środowiska co najmniej na miesiąc przed terminem jej wręczenia.

§ 4. 1. Odznaka, nawiązująca do kuli ziemskiej, ma kształt okrągłego medalu o średnicy 35 mm i jest wykonana z metalu w kolorze złotym i srebrnym. Na stronie licowej znajduje się stylizowane przedstawienie pejzażu ze wschodem słońca nad linią horyzontu. Górna połowa odznaki jest w kolorze złotym, z jasnozłotym słońcem, dolna w kolorze srebrnym, z wystającymi na oba boki, do średnicy 37,5 mm, srebrnymi elementami mającymi symbolizować brzegi pokryte roślinnością. Wzdłuż krawędzi odznaki biegnie dwoma łukami napis, w części złotej srebrny, a w części srebrnej złoty: „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ”. Odwrotna strona odznaki jest w kolorze złotym, z napisem biegnącym dwoma łukami - górnym „MINISTERSTWO”, dolnym „ŚRODOWISKA” i z zapięciem agrafkowym. Miniaturka odznaki wykonana z tych samych materiałów ma średnicę 15 mm. Różni się brakiem napisu na stronie licowej i zapięciem na szpilkę.

2. Wzór odznaki i miniaturki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Minister właściwy do spraw środowiska lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wręczenia odznaki wraz z legitymacją jej nadania.

2. Wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Wręczenie odznaki odbywa się uroczyście, w szczególności z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, świąt państwowych lub innych uroczystości.

§ 6. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§ 7. 1. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw środowiska.

2. W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki bądź dokumentu stwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.

§ 8. Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.

§ 9. Osoby, którym nadano odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. (poz. 1869)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ”

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ”

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI NADANIA ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ”1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (M. P. Nr 15, poz. 113), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.