Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 200 poz. 1652
Tytuł:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
Data ogłoszenia:2005-10-13
Data wejscia w życie:2005-10-28

1652

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w art. 60 ust. 3--6 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

§ 2. 1. Opłaty za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa następujących czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wynoszą:

1) za badanie i certyfikację urządzenia lub narzędzia kryptograficznego służącego do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „poufne”:

a) 0,25 kwoty bazowej za godzinę pracy zespołu badawczego, w przypadku gdy celem badania jest potwierdzenie przydatności urządzenia lub narzędzia kryptograficznego do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,

b) 0,5 kwoty bazowej za godzinę pracy zespołu badawczego, w przypadku gdy celem badania jest potwierdzenie przydatności urządzenia lub narzędzia kryptograficznego do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,

c) 0,75 kwoty bazowej za godzinę pracy zespołu badawczego, w przypadku gdy celem badania jest potwierdzenie przydatności urządzenia lub narzędzia kryptograficznego do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”;

2) za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej -- 0,5 kwoty bazowej;

3) za zatwierdzenie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu lub sieci teleinformatycznej, w której mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową -- 0,5 kwoty bazowej za godzinę pracy zespołu badawczego;

4) za audyt bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej -- 0,5 kwoty bazowej za godzinę pracy zespołu badawczego;

5) za wydanie certyfikatu akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu lub sieci teleinformatycznej, w której mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową -- równowartość kwoty bazowej.

2. Kwotę bazową stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.1)).

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów (Dz. U. Nr 77, poz. 820).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365.