Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 15 poz. 132
Tytuł:Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju
Data ogłoszenia:2004-02-03
Data wejscia w życie:2004-02-18
Data ujednolicenia:2005-11-12

132

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY1) I OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności państwa na czas pokoju, uwzględniając związane z tym obowiązki odpowiednich służb i organów oraz określone zasady współpracy państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z odpowiednimi służbami wojskowymi.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o państwowym organie zarządzania ruchem lotniczym, rozumie się przez to jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” - Agencję Ruchu Lotniczego.

§ 2. 1. Wykonywanie funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej polega na:

1) zapewnieniu bezpieczeństwa i płynności ruchu lotniczego, w rozumieniu art. 127 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

2) ochronie granicy państwowej w przestrzeni powietrznej;

3) zarządzaniu ruchem lotniczym;

4) zapewnieniu służby poszukiwawczo-ratowniczej.

2. Funkcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, są wykonywane przez właściwe organy i w sposób określony w odrębnych przepisach.

§ 3. 1. Funkcje państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym wynikające z umacniania obronności państwa w czasie pokoju obejmują współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:

1) zapewnienia suwerenności i obrony polskiej przestrzeni powietrznej;

2) reagowania w sytuacjach kryzysowych.

2. Funkcje państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym wynikające ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w czasie pokoju obejmują współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:

1) zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie strategicznym, taktycznym i przedtaktycznym;

2) zarządzania przepływem ruchu lotniczego;

3) zapewniania służb ruchu lotniczego;

4) zapewniania służb poszukiwania i ratownictwa;

5) zapewniania służb informacji lotniczej;

6) szkolenia lotniczego;

7) wzajemnego zapewniania informacji meteorologicznej;

8) planowania, organizowania i wykonywania krajowych i międzynarodowych ćwiczeń i treningów;

9) wymiany informacji niezbędnych dla efektywnej rutynowej współpracy oraz współdziałania w sytuacjach szczególnych;

10) wspólnego użytkowania przestrzeni powietrznej przez ruch lotniczy ogólny i operacyjny;

11) realizacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych.

§ 4. Współpraca, o której mowa w § 3, z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest realizowana przez:

1) powołany, na podstawie art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wspólny cywilno-wojskowy organ doradczy odpowiedzialny za kształtowanie zasad zarządzania i wykorzystania przestrzeni powietrznej;

2) państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, a w szczególności przez jego następujące jednostki organizacyjne:

a) ośrodek zarządzania przestrzenią powietrzną,

b) centralny ośrodek zarządzania ruchem lotniczym,

c) ośrodki regionalne kontroli ruchu lotniczego,

d) ośrodki informacji powietrznej i służby alarmowej;

3) cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego.

§ 5. Współpraca, o której mowa w § 3, w części dotyczącej lotnictwa państwowego należy do:

1) Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) Centrum Operacji Powietrznych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wojskowych lotniskowych organów służby ruchu lotniczego;

5) stanowisk kierowania lotami na poligonach lotniczych;

6) ośrodka koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego;

7) organów dowodzenia lotnictwem podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 6.1. Organizację współpracy i stanowienie jej zasad poza zakresem działań, o których mowa w § 3, mogą określać porozumienia zawierane pomiędzy państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym a Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienia te podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Dowódcę Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Porozumienia, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować również zasady współpracy i wymiany informacji pomiędzy sąsiadującymi cywilnymi i wojskowymi organami służb ruchu lotniczego.

§ 7. Państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym i dowództwa rodzajów sił zbrojnych współpracują z uwzględnieniem potrzeb lotnictwa państwowego w celu:

1) zapewnienia lotnictwu państwowemu wykorzystania przestrzeni powietrznej dla realizacji zadań umacniania obronności oraz zachowania suwerenności i bezpieczeństwa państwa;

2) udostępniania informacji o ruchu lotniczym statków powietrznych wykonujących loty w polskiej przestrzeni powietrznej;

3) zapewnienia szkolenia personelu latającego lotnictwa państwowego;

4) opracowania procedur służb ruchu lotniczego dla lotnisk lotnictwa państwowego;

5) zapewnienia służb ruchu lotniczego dla lotnictwa państwowego;

6) prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych;

7) zapewnienia służby informacji lotniczej.

§ 8. Z zachowaniem kompetencji właściwych ministrów, państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym oraz jednostki organizacyjne wymienione w § 5 uzgadniają procedury operacyjne współpracy, o której mowa w § 3, dla podległych im jednostek.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).