Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 21 poz. 133
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku
Data ogłoszenia:2007-02-09
Data wejscia w życie:2007-02-24

133

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku2)

Na podstawie art. 71e pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakres informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych, o której mowa w art. 71a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1390).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek

Załącznik 1


1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej -- transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.2002, str. 40).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829.