Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzworującej
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzworującej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 109 poz. 754
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzworującej
Data ogłoszenia:2007-06-21
Data wejscia w życie:2007-06-21

754

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzorującej

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej;

2) sposób i środki realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzorującej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) rozporządzeniu nr 550/2004 -- rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz. Urz. UE L 096 z 31.03.2004, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 31);

2) rozporządzeniu nr 2096/2005 -- rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 335 z 21.12.2005, str. 13).

§ 3. 1. Do wniosku o wyznaczenie, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego załącza następujące dokumenty:

1) nazwę instytucji i adres;

2) certyfikat wydany zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 550/2004 i rozporządzenia nr 2096/2005;

3) wypis z odpowiedniego rejestru potwierdzający status prawny podmiotu;

4) oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Prezes Urzędu po dokonaniu sprawdzenia wniosku pod względem merytorycznym i formalno-prawnym i sporządzeniu opinii, o której mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, przesyła wniosek wraz z tą opinią do ministra właściwego do spraw transportu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

3.  Minister Obrony Narodowej wydaje opinię, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

4. Minister właściwy do spraw transportu wyznacza instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego, na zasadzie wyłączności, zgodnie z art. 8 rozporządzenia nr 550/2004, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Prezesa Urzędu.

§ 4. 1. Minister właściwy do spraw transportu może wyznaczyć instytucję zapewniającą służbę meteorologiczną (MET).

2.  Wyznaczenie przez ministra właściwego do spraw transportu instytucji zapewniającej służbę meteorologiczną poprzedza się przeprowadzeniem przez Prezesa Urzędu analizy uwarunkowań poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług meteorologicznych.

3. Do wyznaczenia instytucji zapewniającej służbę meteorologiczną stosuje się odpowiednio przepisy § 3.

§ 5. 1. Prezes Urzędu sprawuje nadzór nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, zgodnie z:

1) rozporządzeniem nr 550/2004;

2) rozporządzeniem nr 2096/2005;

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR (Dz. U. Nr 224, poz. 2283 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1478);

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 146, poz. 1421 oraz z 2006 r. Nr 158, poz. 1125).

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, zapewniają nadzór zgodnie z przepisami działu II rozdziału 3 ustawy oraz art. 6 rozporządzenia nr 2096/2005.

§ 6. 1. Środkiem do realizacji przez Prezesa Urzędu jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzorującej jest zapewnienie pracownikom Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej nieodpłatnego uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach i kursach oraz praktyczne przeszkolenie związane z wprowadzaniem nowych systemów, urządzeń i procedur.

2.  Planowanie szkoleń odbywa się w systemie rocznym.

3. Koszty delegacji związanych z uczestniczeniem pracowników w szkoleniach, kursach i praktycznych przeszkoleniach finansowane są przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek


1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej -- transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.