Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 92 poz. 619
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych
Data ogłoszenia:2007-05-25
Data wejscia w życie:2007-05-25

619

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie opłat nawigacyjnych

Na podstawie art. 130 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania i zatwierdzania wysokości opłat nawigacyjnych (opłat trasowych i opłat terminalowych), w zakresie nieuregulowanym aktami prawnymi, o których mowa w art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze;

2) procedurę przekazywania informacji niezbędnych do zatwierdzania opłat nawigacyjnych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) instytucji -- rozumie się przez to instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej wyznaczoną zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) Prezesie Urzędu -- rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

3) rozporządzeniu nr 1794/2006 -- rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 341 z 07.12.2006).

§ 3. 1. Opłaty trasowe ustalane są dla Rejonu Informacji Powietrznej FIR Warszawa stanowiącego strefę pobierania opłat trasowych.

2. Opłaty terminalowe ustalane są dla stref pobierania opłat terminalowych określonych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1794/2006 przez instytucję.

3.  Instytucja konsultuje projekt stref pobierania opłat terminalowych z przedstawicielami użytkowników przestrzeni powietrznej, a następnie przedstawia je do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu. Konsultacje projektu stref pobierania opłat terminalowych mogą odbywać się jednocześnie z konsultacjami, o których mowa w § 8.

4. Strefy pobierania opłat terminalowych podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu. Prezes Urzędu odmawia zatwierdzenia stref pobierania opłat terminalowych, jeżeli nie spełniają one wymogów zawartych w rozporządzeniu nr 1794/2006, w terminie 14 dni od przedłożenia ich przez instytucję.

5. Instytucja ponownie przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu strefy pobierania opłat terminalowych w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie ich zatwierdzenia. Przepisy ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

6. Zatwierdzone strefy pobierania opłat terminalowych publikuje się w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 4. Stawki jednostkowe opłat nawigacyjnych są ustalane zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu nr 1794/2006 z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 5. 1. Instytucja przekazuje Prezesowi Urzędu najpóźniej do dnia 20 maja roku poprzedzającego rok obowiązywania opłat trasowych wstępną podstawę kosztową opłat trasowych wraz z prognozą liczby jednostek usługowych przedstawioną dla strefy pobierania opłat trasowych.

2. Podstawa kosztowa, o której mowa w ust. 1, jest przedstawiana w sposób zgodny z tabelami określonymi w załącznikach II i VI do rozporządzenia nr 1794/2006.

3. Wraz z podstawą kosztową instytucja przedstawia Prezesowi Urzędu informacje dodatkowe określone w załącznikach II i VI do rozporządzenia nr 1794/2006 w zakresie dotyczącym działalności instytucji.

4. Prezes Urzędu w terminie do dnia 1 czerwca roku poprzedzającego rok obowiązywania opłat trasowych przekazuje do EUROCONTROL tabele sprawozdawcze zawierające wstępną podstawę kosztową opłat trasowych na rok kolejny wraz ze stosownymi informacjami dodatkowymi.

§ 6. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio do sposobu ustalania ostatecznej podstawy kosztowej opłat trasowych, z tym że terminy na przekazanie Prezesowi Urzędu przez instytucję stosownej dokumentacji oraz na przekazanie przez Prezesa Urzędu ostatecznej podstawy kosztowej opłat trasowych do EUROCONTROL ustala się odpowiednio na dzień 20 października i dzień 1 listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania opłat.

§ 7. 1. Instytucja przekazuje Prezesowi Urzędu najpóźniej do dnia 20 maja roku poprzedzającego rok obowiązywania opłat terminalowych wstępne podstawy kosztowe opłat terminalowych wraz z prognozą liczby jednostek usługowych przedstawioną dla każdej ze stref pobierania opłat terminalowych.

2. Podstawy kosztowe, o których mowa w ust. 1, przedstawiane są zgodnie z tabelami określonymi w załącznikach II i VI do rozporządzenia nr 1794/2006.

3.  Wraz z podstawami kosztowymi instytucja przedstawia Prezesowi Urzędu informacje dodatkowe określone w załącznikach II i VI do rozporządzenia nr 1794/2006 w zakresie dotyczącym działalności instytucji.

4. Instytucja przekazuje Prezesowi Urzędu najpóźniej do dnia 20 października roku poprzedzającego rok obowiązywania opłat terminalowych ostateczne podstawy kosztowe opłat terminalowych wraz z prognozą liczby jednostek usługowych przedstawioną dla każdej ze stref pobierania opłat terminalowych. Do ostatecznych podstaw kosztowych opłat terminalowych stosuje się odpowiednio ust. 2 i 3.

5. Prezes Urzędu może zażądać od instytucji przedłożenia dodatkowych informacji i wyjaśnień.

6. Ustalone zgodnie z przepisami ust. 1--5 podstawy kosztowe dla opłat terminalowych wraz z prognozą liczby jednostek usługowych przedstawioną dla każdej ze stref pobierania opłat terminalowych stanowią podstawę do określenia stawek jednostkowych opłat terminalowych w strefach pobierania opłat terminalowych, które instytucja przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu w terminach określonych odpowiednio w ust. 1 i 4.

7. Stawki jednostkowe opłat terminalowych, ustalone w oparciu o ostateczne podstawy kosztowe, o których mowa w ust. 4, podlegają zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. Prezes Urzędu odmawia zatwierdzenia stawek jednostkowych opłat terminalowych w przypadku, gdy są niezgodne z przepisami prawa.

8. Instytucja ponownie przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu stawki jednostkowe opłat terminalowych w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie ich zatwierdzenia, ust. 2 i 3 oraz 5--7 stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku braku zatwierdzenia stawek jednostkowych opłat terminalowych do dnia 1 stycznia roku, w którym opłaty te mają obowiązywać, instytucja stosuje stawki jednostkowe opłat terminalowych ustalone przez Prezesa Urzędu w oparciu o przedłożone ostateczne podstawy kosztowe oraz prognozy liczby jednostek usługowych przedstawionych dla każdej ze stref pobierania opłat terminalowych, o których mowa w ust. 4.

§ 8. 1. Podstawy kosztowe opłat trasowych i opłat terminalowych są przedstawiane przez instytucję do konsultacji przedstawicielom użytkowników przestrzeni powietrznej.

2. Co najmniej raz w roku instytucja, we współpracy z Prezesem Urzędu, organizuje spotkanie konsultacyjne z użytkownikami przestrzeni powietrznej. Spotkanie to jest organizowane w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok obowiązywania opłat.

3.  Instytucja sporządza protokół ze spotkania, o którym mowa w ust. 2, oraz przekazuje Prezesowi Urzędu informację na temat wyników przeprowadzonych konsultacji dotyczących podstaw kosztowych opłat trasowych i terminalowych obejmującą również zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników w trybie innym niż podczas spotkania, o którym mowa w ust. 2.

§ 9. Prezes Urzędu przekazuje Komisji Europejskiej podstawy kosztowe opłat trasowych i opłat terminalowych oraz zatwierdzone stawki jednostkowe opłat terminalowych wraz z informacjami dodatkowymi zgodnie z art. 8, 13 i 15 rozporządzenia nr 1794/2006.

§ 10. W roku 2007 termin, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz § 7 ust. 1, ustala się do dnia 30 maja, a terminy, o których mowa w § 6, na przekazanie Prezesowi Urzędu przez instytucję stosownej dokumentacji w zakresie ostatecznej podstawy kosztowej opłat trasowych oraz na przekazanie przez Prezesa Urzędu ostatecznej podstawy kosztowej opłat trasowych do EUROCONTROL ustala się do dnia 31 sierpnia.

§ 11. Opłaty nawigacyjne ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są pobierane na podstawie dotychczasowych przepisów, z tym że mogą być one pobierane w walucie innej niż obowiązująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przeliczeniu według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień dokonania płatności, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Transportu: J. Polaczek


1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej -- transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszonewDz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym (Dz. U. Nr 16, poz. 157), które zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.