Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 71 poz. 495
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli
Data ogłoszenia:2006-04-26
Data wejscia w życie:2006-05-04

495

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 kwietnia 2006 r.

w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli

Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

§ 2. 1. Koszty ponoszone w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska ustala się jako sumę kosztów pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów i analiz, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska.

2. Podstawę obliczenia kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska stanowią:

1) stawka jednostkowa, będąca równowartością 2 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za IV kwartał roku poprzedzającego dzień pobrania próbek lub wykonania pomiarów ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów wydawanych dla celów ustalania rewaloryzacji emerytur i rent;

2) współczynnik odpowiadający poszczególnej czynności związanej z pobieraniem próbek, wykonywaniem pomiarów i analiz.

3. Wykaz czynności oraz współczynników odpowiadających poszczególnym czynnościom związanym z pobieraniem próbek, wykonywaniem pomiarów i analiz jest określony w załączniku do rozporządzenia.

4.  Koszty przeprowadzenia czynności związanej z pobieraniem próbek, wykonywaniem pomiarów i analiz ustala się jako iloczyn stawki jednostkowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, i współczynnika odpowiadającego tej czynności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

5. Koszty ponoszone za pobieranie próbek, wykonywanie pomiarów i analiz niewymienionych w załączniku do rozporządzenia, lub wykonywanych inną, zgodną z obowiązującymi przepisami w tym zakresie metodyką, ustala się w sposób określony w ust. 4, przyjmując współczynniki ustalone dla czynności wykonywanych tą samą lub zbliżoną metodyką.

§ 3. Przy ustalaniu kosztów kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska stosuje się stawkę jednostkową, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, obowiązującą w dniu zakończenia pobierania próbek lub wykonywania pomiarów.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Środowiska: J. Szyszko

Załącznik 1


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej -- środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191, poz. 1956, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska (Dz. U. Nr 107, poz. 1144), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2005 r.