Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 27 poz. 199
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Data ogłoszenia:2006-02-21
Data wejscia w życie:2006-03-02
Data ujednolicenia:2008-05-15

199

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wzory i nominały znaków opłaty sądowej.

§ 2. 1. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków o odpowiedniej wartości wykonanych według ustalonego wzoru, zwanych dalej „znakami opłaty sądowej”.

2. Numery rachunków bieżących dochodów sądów, o których mowa w ust. 1, Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia i aktualizuje na swojej stronie internetowej pod adresem www.ms.gov.pl. Numer rachunku bieżącego dochodów sądu udostępnia się także na tablicy ogłoszeń w budynku sądowym.

§ 3. 1. Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty.

2. W przypadku wnoszenia opłaty sądowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany,

3. Jeżeli wpłata na rachunek bieżący dochodów sądu została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty sądowej, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem.

4. W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo.

5. Dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie kopii lub wydruku nie zwraca się uiszczającemu opłatę.

§ 4. 1. Uiszczenie opłaty sądowej w formie gotówkowej w kasie sądu przed wniesieniem pisma do sądu potwierdzane jest przez pracownika kasy sądu poprzez stosowną adnotację na oryginale pisma oraz wydanie uiszczającemu opłatę kopii dowodu wpłaty.

2. Uiszczenie opłaty sądowej w kasie sądu po wniesieniu pisma do sądu, lecz przed wezwaniem do jej uiszczenia, pracownik sądu potwierdza, wydając kopię dowodu wpłaty należnej opłaty sądowej, którą należy przekazać do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem.

§ 5. Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1 500 zł.

§ 6. 1. Uiszczający opłatę znakami opłaty sądowej nakleja znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy naklejać na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu.

2. Uiszczający opłatę na wezwanie sądu lub dodatkowo, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko. Znaki można nakleić także na piśmie podlegającym opłacie, w sekretariacie właściwego wydziału sądu.

3. Opłatę za sporządzenie dokumentu, spisanie ugody lub za dokonanie innej czynności sądowej uiszcza się przez naklejenie znaków opłaty sądowej na odpowiedniej karcie akt sprawy, stwierdzającej tę czynność. Wysokość pobieranej opłaty zaznacza się na wydanych stronie dokumentach.

4. Przy składaniu ustnych oświadczeń pracownik przyjmujący oświadczenie lub sędzia nakleja znaki opłaty sądowej na odpowiedniej karcie akt i niezwłocznie je kasuje.

§ 7. Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierają-cym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.

§ 8. 1. Znaki opłaty sądowej kasuje sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub do wydawania dokumentów, niezwłocznie po otrzymaniu pisma z naklejonymi na nim lub dołączonymi do niego znakami.

2. Znaki opłaty sądowej skasowane przez uiszczającego opłatę nie będą przyjmowane.

§ 9. Znaki opłaty sądowej kasuje się przez przekreślenie ich na krzyż, tak aby końce kresek przechodziły na papier, na którym naklejono znaki. Na każdym ze znaków wpisuje się datę skasowania, a obok znaków sumę, na którą znaki skasowano, oraz umieszcza się podpis kasującego.

§ 10. Pracownik sądu, który, załatwiając sprawę, stwierdzi, że znak opłaty sądowej nie jest przyklejony lub skasowany, zawiadamia o tym pracownika upoważnionego do przyjmowania pism lub wydawania dokumentów albo sędziego.

§ 11. Znaki opłaty sądowej, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały podrobione, przerobione lub usunięto z nich oznakę umorzenia, nie podlegają kasowaniu do czasu wyjaśnienia związanych z tym wątpliwości. Osoba stwierdzająca powyższy stan rzeczy jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić prezesa sądu.

§ 12. O faktach opisanych w § 11 prezes sądu zawiadamia właściwą miejscowo jednostkę Policji, Sąd Apelacyjny w Krakowie -- Oddział Finansowo-Kon-trolny oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

§ 13. Na żądanie osoby zainteresowanej wydaje się jej bezpłatnie poświadczenie wysokości opłaty uiszczonej znakami opłaty sądowej.

§ 14. 1. Ustala się wzory znaków opłaty sądowej o wartości 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł i 200 zł.

2. Znaki opłaty sądowej są wykonane na papierze znakowym pełnopodgumowanym, techniką stalo-rytniczą -- znak graficzny i techniką rotograwiurową -- nominały. Przedstawiają prostokąt o wymiarze 25,5 x 31,25 mm łącznie z marginesem, pośrodku którego w kwadratowej tarczy znajduje się godło Państwa. Pionowe boki znaku na całej wysokości rysunku ujęte są pokratkowanymi fryzami, na których wiją się wstęgi zagięte w górnych i dolnych narożach. Górną część płaszczyzny znaku wypełnia napis „opłata sądowa”, cyfry wartości oraz napis „złoty” (skrót zł) umieszczone są w dolnej części znaku. Poniżej rysunku znajduje się miejsce umieszczenia daty. Całość znaku wydrukowana jest na tle giloszowym.

3. Znaki opłaty sądowej są wykonane dwiema technikami -- staloryt i rotograwiura w następujących kolorach:


wartość znaku kolor znaku
1 złoty -- tło niebieskie, kontur pomarańczowy,
2 złote -- tło niebieskie, kontur czarny,
5 złotych -- tło żółte, kontur czerwony.
10 złotych -- tło żółte, kontur zielony.
20 złotych -- tło żółte, kontur fioletowy.
50 złotych -- tło żółte, kontur granatowy.
200 złotych -- tło niebieskie, kontur ciemnoniebieski.

4. Obowiązujące znaki opłaty sądowej o wartości 10, 20 i 50 groszy mogą być stosowane do wyczerpania istniejących zapasów.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1981 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 21, poz. 107).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 2006 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro