Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 90 poz. 1011
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych
Data ogłoszenia:2001-08-31
Data wejscia w życie:2001-09-01
Data ujednolicenia:2006-06-16

1011

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych

Na podstawie art. 7 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. -- Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 635) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób uiszczania przez strony i pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych,

2) sposób i termin przekazywania sądom opłat, o których mowa w pkt 1,

3) sposób prowadzenia ewidencji uiszczania, pobierania i przekazywania sądom oraz zwracania opłat, o których mowa w pkt 1, zwanej dalej „ewidencją”,

4) sposób i termin zwrotu opłat, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej, podlegającego zamieszczeniu w akcie notarialnym, zwaną dalej „opłatą”, strona czynności prawnej, na której spoczywa obowiązek poniesienia opłaty, uiszcza:

1) gotówką, do rąk notariusza,

2) na rachunek bankowy kancelarii notarialnej.

§ 3.  1. Zaznaczając w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty i powołując podstawę prawną jej określenia, notariusz wskazuje osobę wnoszącą opłatę oraz sposób uiszczenia, a także pozycję w ewidencji.

2. Jeżeli strona, na której spoczywa obowiązek opłaty, korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku, notariusz zaznacza to w akcie notarialnym i podaje podstawę prawną zwolnienia.

3. W przypadku uiszczenia opłaty w sposób, o którym mowa w § 2 pkt 1, na żądanie osoby uiszczającej opłatę notariusz wydaje pokwitowanie zawierające kwotę opłaty, dane notariusza, datę i numer aktu notarialnego, w którym zamieszczony jest wniosek o wpis do księgi wieczystej.

§ 4.1. Pobrane opłaty notariusz przekazuje, dokonując wpłaty na rachunek bankowy sądu rejonowego właściwego do rozpoznania wniosku o wpis do księgi wieczystej lub bezpośrednio w kasie tego sądu.

2. Wpłat, o których mowa w ust. 1, notariusz dokonuje do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana opłata.

2a. Oryginał lub kopię potwierdzenia dokonanych wpłat, o których mowa w ust. 1, notariusz przekazuje w terminie 7 dni od dokonania wpłaty do sądu rejonowego, na rzecz którego dokonywana była wpłata, wraz z wykazem zawierającym następujące dane:

1) oznaczenie podmiotu uiszczającego opłatę.

2) wysokość pobranej opłaty,

3) numer księgi wieczystej, której dotyczy opłata, jeżeli księga ta została założona,

4) numer, pod którym akt notarialny został wpisany do repertorium A, oraz nazwisko notariusza, który akt sporządził.

2b. W przypadku przekazywania wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym notariusz zamieszcza potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi wpłatę, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku prowadzenia jednej kancelarii wspólnie przez dwóch lub więcej notariuszy, opłaty notariusze prowadzący kancelarię wpłacają łącznie.

§ 5.  1. Notariusz prowadzi ewidencję odrębnie na każdy rok kalendarzowy. Ewidencję notariusz przechowuje przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym ewidencja została założona.

2. Ewidencja, prowadzona jako odrębna księga, powinna zawierać:

1) liczbę porządkową,

2) datę aktu notarialnego, w związku z którym powstał obowiązek uiszczenia opłaty,

3) numer, pod którym akt notarialny został wpisany do repertorium A,

4) imię i nazwisko oraz adres strony, która uiściła opłatę, a gdy uiszczającą jest osoba prawna -- jej nazwę lub firmę i siedzibę oraz imię, nazwisko i adres jej przedstawiciela, który uiścił opłatę,

5) kwotę uiszczonej opłaty oraz nazwę sądu rejonowego, któremu opłata została przekazana, i datę przekazania opłaty,

6) uwagi.

3. Notariusz dokonuje w ewidencji podsumowania -- oddzielnie dla każdego sądu rejonowego -- pobranych opłat w okresach miesięcznych i odnotowuje w rubryce ,,uwagi" kwotę, datę wpłaty, okres i sąd, którego wpłata dotyczy.

§ 6.  1. Ewidencja może być zastąpiona przez repertorium A, przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg notarialnych i przekazywaniu na przechowywanie dokumentów.

2. Przepisy rozporządzenia dotyczące ewidencji stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego ewidencję.

§ 7.  1. W razie stwierdzenia, że została uiszczona opłata, lecz do sporządzenia aktu nie doszło, notariusz niezwłocznie zwraca kwotę nienależnej opłaty osobie, która opłatę uiściła.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, notariusz odnotowuje w ewidencji w rubryce „uwagi” wysokość kwoty zwrotu, datę i sposób jej przekazania oraz dane osoby, której zwrócił opłatę.

3. W pozostałych przypadkach zwrot opłaty następuje na podstawie przepisów o kosztach sądowych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

Minister Sprawiedliwości: S. Iwanicki