Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 92 poz. 1028
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców
Data ogłoszenia:2001-09-03
Data wejscia w życie:2001-09-18
Data ujednolicenia:2004-01-25


1028

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 sierpnia 2001 r.

w sprawie centralnej ewidencji kierowców

Na podstawie art. 100e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia centralnej ewidencji kierowców, zwanej dalej „ewidencją”,

2) warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji,

3) rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”,

4) wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o teletransmisji danych, należy przez to rozumieć przekazywanie i wymianę danych, o których mowa w art. 100b ust. 1 ustawy, w formie dokumentu elektronicznego poprzez sieć komputerową.

§ 2. Ewidencja prowadzona w systemie teleinformatycznym stanowi uporządkowany i całościowy układ, który obejmuje:

1) bazę centralną, w której gromadzi się dane określone w ustawie,

2) kopie bezpieczeństwa bazy centralnej, stanowiące kopie awaryjne,

3) urządzenia komputerowe służące do udostępniania i teletransmisji danych w formie elektronicznej.

§ 3. Urządzenia i system informatyczny służący do prowadzenia ewidencji, dla bezpieczeństwa danych zawartych w bazie danych, powinny spełniać warunki określone w przepisach w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 4. 1. Dane o wydanym dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami, o których mowa w art. 100b ust. 1 pkt 1-9 ustawy, przekazują niezwłocznie do ewidencji, poprzez teletransmisję, organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

2. Dane o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami przekazują do ewidencji:

1) właściwa jednostka organizacyjna Policji za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw informatyki poprzez teletransmisję - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od ich uzyskania,

2) właściwa jednostka organizacyjna Inspekcji Transportu Drogowego poprzez teletransmisję - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ich uzyskania,

3) Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej poprzez teletransmisję - niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od ich uzyskania,

4) prokurator, sąd lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym do właściwego organu określonego w ust. 1, który wydał ten dokument - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia wydania postanowienia,

5) organy, o których mowa w ust. 1, poprzez teletransmisję - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 8 godzin od ich uzyskania.

3. Dane o utracie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami oraz jego odnalezieniu organy, o których mowa w ust. 1, przekazują poprzez teletransmisję do ewidencji - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 8 godzin od ich uzyskania.

4. Dane o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami oraz jego przywróceniu organy, o których mowa w ust. 1, przekazują poprzez teletransmisję do ewidencji - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od dokonania tych czynności.

5. Dane o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów wobec osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdami przekazują:

1) sąd lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym do właściwego organu określonego w ust. 1, który wydał dokument uprawniający do kierowania pojazdami - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po uprawomocnieniu się orzeczenia,

2) organy, o których mowa w ust. 1, poprzez teletransmisję do ewidencji - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od ich uzyskania.

6. Dane o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów wobec osoby nieposiadającej uprawnienia do kierowania pojazdami przekazują:

1) sąd lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym do organu, o którym mowa w ust. 1, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po uprawomocnieniu się orzeczenia,

2) organy, o których mowa w ust. 1, poprzez teletransmisję do ewidencji - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od ich uzyskania.

§ 5. 1. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Wojskowym Służbom Informacyjnym, sądom, prokuraturze, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, starostom oraz organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, z późn. zm.3)) udostępnia się dane, o których mowa w art. 100b ust. 1 ustawy.

1a. Strażom gminnym (miejskim) udostępnia się dane, o których mowa w art. 100b ust. 1 ustawy.

2. Podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 2 ustawy, udostępnia się następujące dane:

1) imię i nazwisko,

2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),

3) adres zamieszkania,

4) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia,

5) datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę ponownego uzyskania uprawnienia,

6) datę ważności uprawnienia,

7) numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie,

8) ograniczenia dotyczące uprawnienia,

9) nazwę organu, który wydał uprawnienie.

3. Podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 3 ustawy, udostępnia się dane, o których mowa w ust. 2.

§ 6. 1. Opłatę za udostępnianie jednostkowych danych z ewidencji ustala się w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w odrębnych przepisach.

2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołącza się dowód dokonania opłaty, o której mowa w ust. 1.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki