Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 121 poz. 839
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
Data ogłoszenia:2007-07-06
Data wejscia w życie:2007-07-14

839

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie opłaty ewidencyjnej

Na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -- Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.3)), oraz sposób jej wnoszenia;

2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1 ustawy, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.4)), przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania.

§ 2. Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

1) za wydanie:

a) dowodu rejestracyjnego -- 0,50 zł,

b) pozwolenia czasowego -- 0,50 zł,

c) zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych -- 0,50 zł,

d) nalepki kontrolnej -- 0,50 zł,

e) karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy -- 0,50 zł,

f) dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem -- 0,50 zł;

2) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu -- 1 zł;

3) za wymianę, na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy, prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami lub potwierdzającego dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierującego pojazdem -- 0,50 zł;

4) za wpis, na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 ustawy, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy -- 1 zł;

5) za wpis, na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia -- 1 zł.

§ 3. 1. Zobowiązany uiszcza opłatę ewidencyjną gotówką w kasie lub na rachunek bankowy organu lub podmiotu zobowiązanego do jej pobrania, zwanego dalej „pobierającym”.

2. Opłaty ewidencyjne wnosi się łącznie z innymi opłatami za wykonanie czynności, których dotyczą, z wyjątkiem opłaty za:

1) kartę pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy;

2) za wpis, na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 ustawy, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy;

3) za wpis, na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

3. W przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami, na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych optat.

§ 4. 1. Pobierający odnotowuje opłaty ewidencyjne, pobrane i przekazane na rachunek bankowy pobierającego, w prowadzonej w formie elektronicznej ewidencji pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)w przypadku organów rejestrujących i wojewodów-- tytuł pobranej opłaty ewidencyjnej i liczbę opłat pobranych z tego tytułu w każdym miesiącu;

2) w przypadku stacji kontroli pojazdów-- liczbę pobranych opłat i numery rejestracyjne pojazdów poddanych badaniom technicznym.

§ 5. Pobierający do 10. dnia każdego miesiąca przekazuje opłaty ewidencyjne pobrane w miesiącu poprzedzającym na rachunek bankowy Funduszu -- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy.

§ 6. Pobierający opłaty ewidencyjne, na podstawie ewidencji pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych, dokonuje do 10. dnia każdego miesiąca rozliczenia pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu, o którym mowa w § 5, w poprzednim miesiącu opłat ewidencyjnych i przekazuje to rozliczenie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

§ 7. 1. Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przekazuje do 10. dnia każdego miesiąca opłaty ewidencyjne należne za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Funduszu oraz przesyła rozliczenie przekazanych opłat ewidencyjnych ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

2. Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, ewidencjonuje w formie elektronicznej opłaty ewidencyjne.

§ 8. W okresie od dnia 3 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

1) za wydanie:

a) dowodu rejestracyjnego -- 1 zł,

b) pozwolenia czasowego -- 1 zł,

c) zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych -- 1 zł,

d) nalepki kontrolnej -- 1 zł,

e) karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy -- 1 zł,

f) dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem -- 1 zł;

2) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu -- 2 zł.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia5), z wyjątkiem § 2 pkt 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

J. Kaczmarek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej -- administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381 i Nr 99, poz. 661.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 328, Nr 82, poz. 557 i Nr 102, poz. 691.

5) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 103, poz. 870), które utraciło moc z dniem 3 stycznia 2007 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy -- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701).