Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie spospobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie spospobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 213 poz. 1777
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie spospobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego
Data ogłoszenia:2005-10-28
Data wejscia w życie:2005-11-12

1777

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 października 2005 r.

w sprawie sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 189, poz. 1604) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na mocy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

§ 2. 1. Przejęcie spraw i dokumentów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi następuje na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego, zwanego dalej „protokołem”.

2. Protokół zawiera:

1) wykaz spraw przekazywanych, wszczętych i niezakończonych, w podziale na postępowania sądowe i administracyjne;

2) wykaz przekazywanych dokumentów związanych z tymi sprawami.

§ 3. 1. Protokół dotyczący spraw przekazywanych z dniem 1 stycznia 2006 r. sporządzany jest według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r., a protokół dotyczący spraw przekazywanych z dniem 1 stycznia 2008 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. -- przez komisję powołaną przez dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego spośród przedstawicieli komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego, które prowadzą przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego sprawy toczące się w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

2. Przewodniczącym komisji powołanej do sporządzenia protokołu według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. jest pełnomocnik wyznaczony w trybie art. 46 ustawy, o której mowa w § 1.

3. Przewodniczącym komisji powołanej dla sporządzenia protokołu według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. jest dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego.

4. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w urzędzie wojewódzkim, a drugi przekazywany jest odpowiednio do urzędu marszałkowskiego lub właściwego starostwa powiatowego.

§ 4. 1. Protokół podpisują wojewoda oraz marszałek województwa albo właściwy starosta.

2. Przejęcie dokumentacji związanej z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi następuje z dniem podpisania protokołu przez stronę przekazującą i stronę przejmującą.

§ 5. 1. Wojewoda najpóźniej do dnia 7 stycznia 2006 r. powiadomi:

1) strony i uczestników toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych jednostek samorządu terytorialnego o nazwie organu właściwego od dnia 1 stycznia 2006 r.;

2) organy sądowe, przed którymi toczą się postępowania w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, o nazwie organu właściwego do występowania przed sądem od dnia 1 stycznia 2006 r.

2. Wojewoda najpóźniej do dnia 7 stycznia 2008 r. powiadomi:

1) strony i uczestników toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych jednostek samorządu terytorialnego o nazwie organu właściwego od dnia 1 stycznia 2008 r.;

2) organy sądowe, przed którymi toczą się postępowania w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, o nazwie organu właściwego do występowania przed sądem od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej -- administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).