Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1929 r. w sprawie wykonania postanowień konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r
Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1929 r. w sprawie wykonania postanowień konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1929 nr 65 poz. 504
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1929 r. w sprawie wykonania postanowień konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r
Data ogłoszenia:1929-09-13
Data wejscia w życie:1929-09-13
Data ujednolicenia:1933-08-21

 

 

504.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH.

z dnia 7 sierpnia 1929 r.

w sprawie wykonania postanowień konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 75, poz. 656).

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 62, poz. 543) zarządza się co następuje:

§ 1. Wywóz zagranicę na statkach o pojemności mniejszej, niż 100 tonn rejestrowych netto, towarów alkoholowych, wymienionych w art. 1 powołanej na wstępie konwencji, jest bezwzględnie zakazany. Ograniczenie to nie dotyczy statków o napędzie mechanicznym, obsługujących linję regularną.

Towary alkoholowe mogą być wywożone na statkach o pojemności od 100 do 500 tonn rejestrowych netto, zapisanych w polskim lub gdańskim rejestrze, nieinaczej jak za osobnem transportowem pozwoleniem, o ile chodzi o statki polskie - władzy polskiej, a za analogicznem pozwoleniem władzy gdańskiej - o ile chodzi o statki gdańskie.

 

Wywóz towarów alkoholowych zagranicę na statkach o pojemności od 100 do 500 tonn rejestrowych netto, narodowości jednego z państw, które zawarły wymienioną wyżej konwencję z dnia 19 sierpnia 1925 r., t. zn. Niemiec, Danji, Estonji, Finlandji, Łotwy, Litwy, Norwegji, Szwecji i Związku Socjalistycznych Republik Rad, może się odbywać jedynie za pozwoleniem, wydanem przez władze kraju ich pochodzenia.

Statki o pojemności 500 i więcej tonn są wolne od obowiązku zaopatrywania się w pozwolenia transportowe bez względu na ich narodowość.

§ 2. Przewidziane wyżej w § 1 transportowe pozwolenia będą wydawane statkom, pływającym pod polską banderą, przez Urząd Morski w Gdyni względnie przez Urząd Marynarki Handlowej w Gdańsku, na przeciąg lat trzech.

Integralną częścią takiego pozwolenia jest załącznik do niego, stanowiący spis zabieranych na statek celem wywozu towarów alkoholowych, wyszczególniający ich rodzaj, ilość i miejsce przeznaczenia. Spis ten, wypełniony każdorazowo przy wywozie poszczególnych transportów, winien być podpisany przez kapitana statku i wraz z pozwoleniem przedłożony urzędowi celnemu do odprawy celnej.

 

Wzór pozwolenia (Nr. 1), załącznika do pozwolenia (Nr. 2) oraz spisu (Nr. 3) podaje się poniżej.

§ 3. Pozwolenie transportowe wygasa wraz ze zmianą armatora statku. Nie zastępuje ono pozwoleń na wywóz, względnie przywóz, poszczególnych transportów towarów alkoholowych, o ile to ostatnie pozwolenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy.

§ 4. Przy odprawie celnej statków, odjeżdżających z towarami alkoholowemi zagranicę, urząd celny poświadcza zgodność spisu (wzór Nr. 3 - rodzaj i ilość towarów alkoholowych) słowami „naładowano zgodnie z pozwoleniem”, podpisuje je i przykłada pieczęć urzędu celnego. Poświadczony w taki sposób spis zwraca się kapitanowi statku.

Po wypełnieniu wszystkich przewidzianych niniejszem rozporządzeniem formalności, udziela urząd celny statkom, zabierającym towary alkoholowe, pozwolenia na odjazd.

§ 5. Urząd celny prowadzi ewidencję statków wywożących towary alkoholowe zagranicę na podstawie pozwoleń transportowych, oznaczając w księdze ewidencyjnej nazwę statku, datę każdorazowej odprawy celnej, numer deklaracji wywozowej, numer i datę pozwolenia transportowego oraz władzę, która go wydała.

Przy ponownem nadejściu do portu wziętego w ewidencję statku, urząd celny żąda od kapitana przedstawienia dowodu dostarczenia poprzedniego ładunku do miejsca przeznaczenia w postaci spisu, poświadczonego przez władzę kraju przeznaczenia. W miejsce takiego poświadczenia może być przedstawiony inny dowód wystarczający, o ile poprzedni ładunek był dostarczony do kraju, który nie przystąpił do powołanej na wstępie konwencji z dnia 19 sierpnia 1925 r.

W wypadkach przywozu towarów alkoholowych do polskiego obszaru celnego na podstawie pozwoleń transportowych, urząd celny poświadcza na pozwoleniu lub osobnych dokumentach doń dołączonych wyładowanie towarów stemplem „wyładowano prawidłowo”, w sposób przewidziany w § 4.

§ 6. Kontrola statków w ramach niniejszego rozporządzenia w pasie wodnym o szerokości 12 mil morskich od brzegu należy do obowiązków straży granicznej. Jeżeli statek, podejrzany o zajmowanie się przemytnictwem, spotkany będzie w tym pasie i podczas pościgu wymknie się poza ten pas, straż graniczna ma prawo zatrzymać taki statek również poza granicą tegoż pasa.

O ile sprawdzenie ładunku towarów alkoholowych oraz dokumentów statku wykaże znamiona przemytu, straż graniczna zatrzymuje taki statek i odprowadza do najbliższego urzędu celnego, który postępuje ze statkiem w myśl postanowień niniejszego rozporządzenia.

§ 7. Przewóz towarów alkoholowych drogą morską między Polską a W. M. Gdańskiem może się odbywać na statkach wszelkiej pojemności, w sposób przewidziany w umowie polsko-gdańskiej z dnia 24 października 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 16, poz. 139).

§ 8. Kto naruszy postanowienia konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r., lub wydanych w myśl tej konwencji postanowień rozporządzenia niniejszego - podlega karze według zasad ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355), jak za naruszenie przepisów o obrocie towarowym z zagranicą (art. 1 pkt. 1 oraz art. 45 i nast. wymienionej ustawy). W razie stwierdzonego nadużycia pozwolenie transportowe może być na wniosek urzędu celnego cofnięte.

§ 9. O ile statek, przewożący towary alkoholowe, bez względu na jego rozmiar, zmuszony jest koniecznością postoju zawinąć do portu ratowniczego, aby uratować od niebezpieczeństwa siebie, ładunek i osoby, znajdujące się na pokładzie, natenczas nie będzie ponosił żadnych kosztów, ani nie będzie narażony na żadne uciążliwości z powodu ładunku, z wyjątkiem niezbędnych kosztów nadzoru. Nie odnosi się to jednak do wypadków, gdy ładunek statku stanowi w rozumieniu konwencji z dnia 19 sierpnia 1925 r. przemyt towarów alkoholowych.

§ 10. Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do towarów alkoholowych, stanowiących części zapasów, utrzymywanych na pokładzie statku, który je przewozi, lub należących do osób podróżujących lub zatrudnionych na pokładzie tegoż statku, o ile ilość tych napojów nie przekracza ilości potrzebnej w ciągu podróży i o ile są one zadeklarowane urzędowi celnemu.

Także postanowienia te nie dotyczą i drobnych ilości napojów alkoholowych, zabieranych przez udających się na połów morski rybaków, o ile ilości te nie przekraczają 1/2 litra na każdą osobę załogi łodzi rybackiej lub takiegoż kutra.

§ 11. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

Wzór Nr. 1 do § 2 rozp. Min. Skarbu w porozumieniu zMin. Przem. i Handlu oraz Min. Spraw Wewn. z dnia 7 sierpnia 1929 r. (poz. 504).

 

 

Urząd Morski w Gdyni

Service Maritime à Gdynia

lub Urząd Marynarki Handlowej w Gdańsku.

ou Service de la Marine Marchande à Gdansk (Dantzig).

Pozwolenie transportowe Nr. ................

Autorisation officielle Nr. ................

 

 

na wywóz towarów alkoholowych zagranicę drogą morską.

 

permettant l'exportation à l'étranger des marchandises alcooliques par navires.

 

Pozostającemu pod banderą Rzeczypospolitej Polskiej statkowi ...............................................

Par la présente le navire .....................................

(nom du navire)

(nazwa statku)

o pojemności ....................................................

jaugeant ...........................................................

(słownie)

(en toutes lettres)

........................................................................

........................................................................

..................................... tonn rejestrowych netto,

..................... tonneaux registre net, a propulsion

o napędzie mechanicznym .................................

mécanique de ...................................................

należącemu do armatora ....................................

appartenant a l'armateur ....................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

zezwala się niniejszem wywóz towarów alkoho-lowych zagranicę drogą morską, w terminie do dnia

est autorisé d'exporter à l'étranger des marchandises alcooliques par voie maritime dans le délai finissant

........................................... 19 ......... roku.

le ........................................ 19 ..................

Uwagi:

Remarques:

1) Pozwolenie niniejsze będzie ważne li tylko po każdorazowem własnoręcznem podpisaniu przez kapitana statku spisu towarów alkoholowych, które mają być wywiezione na statku zagranicę.

1) La présente autorisation ne sera valable que moyennant signature du capitaine du navire apposée de sa propre main sur la spécification indiquant les marchandises alcooliques à transporter, chaque fois que celles-ci devront être exportées à l'étranger sur le navire.

2) Pozwolenie niniejsze nie może zastępować, w żadnym bądź razie, zaświadczenia na wwóz względnie wywóz towarów alkoholowych, w razie, gdyby obowiązujące przepisy wymagały uzyskania takiego zaświadczenia.

2) La présente autorisation ne peut aucunement substituer le permis d'importation ou d'exportation des marchandises alcooliques, dans le cas où les dispositions en vigueur exigeraient ces permis.

3) W razie nadużycia pozwolenie niniejsze może być cofnięte.

3) En cas d'abus la présente autorisation peut être retirée.

Warszawa, dnia ............................ 192 .......... r.

Varsovie, le .................................. 192 .............

Podpis

Signée par

L. S.

L. S.

Wzór Nr. 2 do § 2 rozp. Min. Skarbu w porozumieniu z Min. Przem. i Handlu oraz Min. Spraw Wewn. z dnia 7 sierpnia 1929 r. (poz. 504).

(Strona tytułowa).

Urząd Morski w Gdyni

Service Maritime à Gdynia

lub Urząd Marynarki Handlowej w Gdańsku.

ou Service de la Marine Marchande à Gdansk (Dantzig).

Załącznik

Annexe

do pozwolenia transportowego Nr. .......................

à l'autorisation officielle No ................................

wydanego w dniu ........................ 192 ............ r.

accordée le ................................... 192 ............

przez

Urząd Morski w Gdyni

par

le Service Maritime à Gdynia

Urząd Marynarki Handlowej w Gdańsku

le Service de la Marine Marchande à Gdańsk

statkowi ........................................................ na

au navire .......................................... lui perme-

(nazwa statku)

(nom du navire)

 

 

wywóz zagranicę, drogą morską, towarów alkoholowych.

ttant l'exportation à l'étranger des marchandises alcooliques par voie maritime.

Uwagi:

Remarques:

1) Spisy towarów alkoholowych (w ilości pięćdziesięciu egzemplarzy, kolejno numerowanych i przypieczętowanych do niniejszego załącznika), - nie mogą być od niniejszej strony tytułowej odrywane, awszelkie ewentualne poprawki, wprowadzone do wyszczególnionych w spisie towarów alkoholowych, winny być (wyjaśnione) zaznaczone w rubryce „Uwagi”, znajdującej się w spisie i stwierdzone podpisem kapitana statku.

1) Les feuilles de spécification des marchandises alcooliques (au nombre de cinquante pièces successivement numérotées et scellées à la présente annexe) ne peuvent être détachées du présent feuillet du titre et toutes modifications éventuelles qui pourraient être apportées aux marchandises alcooliques indiquées sur ces feuilles de spécification, doivent être signalées dans la colonne „Observations”, qui y figure et attestées par la signature du capitaine du navire.

2) W razie wyczerpania spisów, nowy załącznik zostanie wydany eksporterowi, po dokonaniu przez niego zwrotu uprzednio otrzymanego wraz ze wszystkiemi odnośnemi spisami;

2) En cas d'épuisement des feuilles de spécification une nouvelle annexe sera accordée au chargeur lorsque celui-ci aura retourné la précédente par lui obtenue, accompagnée de toutes les spécifications y afférentes.

Warszawa, dnia ................................ 192 ....... r.

Varsovie, le ................................ 192.............

Podpis

Signée par

L. S.

L. S.

Wzór Nr. 3 do § 2 rozp. Min. Skarbu w porozumieniu z Min. Przem. i Handlu oraz Min. Spraw Wewn. z dnia 7 sierpnia 1929 r. (poz. 504).

Spis Nr. ................

Spécification Nr. .................

 

Dnia ........................... 19 ............... r. zabrałem

A la date du .................... 19 .......... dans le port

z portu w ..........................................................

de ............................. en .................................

(nazwa portu)

(nom du port)

(pays)

 

 

 

w ............................................ na pokład statku

j'ai pris à bord du navire .....................................

(nazwa państwa)

(nom du navire)

...................................................... pod banderą

(nazwa statku)

du pavillon de la République de Pologne, et se trouvant sous mon commandement, les marchandises alcooliques ci - dessous énoncées.

Rzeczypospolitej Polskiej, pozostającego pod moją komendą, niżej wyszczególnione towary alkoholowe.

 

L. p.

Rodzaj towaru alkoholowego

Ilość litrów

Uwagi

Numéro d'ordre

Nature des marchandises alcooliques

Nombre des litres

Observations

1

2

3

4

5

6

 

Ogółem

(słownie ................... litrów)

 

Au total

(en toutes lettres ...... litres)

 

celem przewozu ich do portu przeznaczenia ........

dans le but de les importer dans le port de destination de ...................................................

........................................................................

(nazwa portu)

(nom du port)

 

 

w .....................................................................

en ....................................................................

(państwo przeznaczenia)

(pays de destination)

 

 

Wyżej wyszczególnione towary zobowiązuję się dostarczyć do miejsca przeznaczenia, zgodnie z obowiązującemi tam przepisami.

Je m'engage à livrer les marchandises ci-dessus dénommées au lieu de destination, conformément aux dispositions qui y sont en vigueur.

.................................... dnia ................. 19 ......

....................................., le .................. 19 ......

(Port załadowania)

(Port de sortie)

 

 

Podpis ..................................................

Signée par ............................................

Kapitana statku

Capitaine du navire

........................................................................

........................................................................

(Miejsce poświadczenia Urzędu Celnego)

(Attestation du Bureau des Douanes)

L. S.

L. S.

U. C.

Bureau des Douanes

Poświadczenie władzy kompetentnej portu przeznaczenia:

Attestation des autorités compétentes du port de destination:

Niniejszem stwierdza się, że towary alkoholowe, w porcie .............................

zostały prawidłowo wyładowane.

par la présente nous attestons que les marchandises alcooliques indiquées plus haut ont été régulièrement déchargées dans le port de ......................................

Dnia ............................... 19 .............  r.

Le ................................ 19 ...............

 

Podpis:

Signée par

L. S.

L. S.

Władzy portu przeznaczenia.

des autorités du sort de destination.