Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji wyrobów dawnego pochodzenia, mających wartość historyczną lub artystyczną
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji wyrobów dawnego pochodzenia, mających wartość historyczną lub artystyczną
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 237 poz. 2377
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji wyrobów dawnego pochodzenia, mających wartość historyczną lub artystyczną
Data ogłoszenia:2004-11-03
Data wejscia w życie:2004-11-18

2377

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 19 października 2004 r.

w sprawie kryteriów kwalifikacji wyrobów dawnego pochodzenia, mających wartość historyczną lub artystyczną

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria kwalifikacji wyrobów dawnego pochodzenia wykonanych z metali szlachetnych, mających wartość historyczną lub artystyczną, zwanych dalej „wyrobami”, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do badania i cechowania w celu wprowadzenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Wyroby nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do badania i cechowania w urzędach probierczych, jeżeli spełniają następujące warunki:

1) są wpisane do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów albo

2) są oznaczone dającymi się zidentyfikować cechami probierczymi, które nie są stosowane co najmniej 36 lat, albo

3) są oznaczone cechami niedającymi się zidentyfikować lub nie posiadają żadnych oznaczeń, ale ich wartość historyczna lub artystyczna jest tak znaczna, że wartość metalu szlachetnego użytego do wytworzenia tych wyrobów stanowi czynnik drugorzędny przy ustalaniu ich wartości rynkowej.

2. W wyrobach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wartość metalu szlachetnego nie może przekraczać 50% ich wartości rynkowej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 63, poz. 636, Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 171, poz. 1664.