Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 183 poz. 1794
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące
Data ogłoszenia:2003-10-28
Data wejscia w życie:2003-11-12

1794

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 października 2003 r.

w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady wprowadzania przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym ograniczeń lotów w części przestrzeni powietrznej, których czas trwania nie będzie dłuższy niż 3 miesiące, oraz sposoby publikacji tych ograniczeń.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Zbiorze Informacji Lotniczych - Polska - należy przez to rozumieć publikację wydawaną przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, zawierającą informacje lotnicze o charakterze trwałym, istotne dla żeglugi powietrznej, dotyczące polskiego rejonu informacji powietrznej;

2) Suplemencie do Zbioru Informacji Lotniczych - Polska - należy przez to rozumieć zmiany o charakterze tymczasowym, dotyczące informacji zawartych w Zbiorze Informacji Lotniczych - Polska, publikowane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

§ 3. 1. Przestrzeń czasowo ograniczoną dla żeglugi powietrznej wyznacza się jako rejon ograniczeń:

1) w celu bezpiecznego wykonywania lotów w czasie ćwiczeń, treningów, zawodów i pokazów lotniczych;

2) w innych uzasadnionych przypadkach.

2. Rejon ograniczeń wyznacza państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym na wniosek organizatora ćwiczeń, treningów, zawodów i pokazów lotniczych, zwanego dalej „organizatorem lotów”.

3. Organizator lotów przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 2, do państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym nie później niż na 77 dni przed datą publikacji, o której mowa w § 4.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać program ćwiczeń, treningów, zawodów lub pokazów lotniczych.

§ 4. 1. Informacje dotyczące rejonu ograniczeń państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym publikuje jako Suplement do Zbioru Informacji Lotniczych - Polska.

2. Informacje dotyczące rejonu ograniczeń publikowane są zgodnie z systemem regulacji AIRAC, o którym mowa w załączniku nr 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701).

3. Informacja w systemie AIRAC jest publikowana i rozsyłana w formie drukowanej przez służbę informacji lotniczej, co najmniej z 42-dniowym wyprzedzeniem przed dniem jej wejścia w życie.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).