Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 183 poz. 1793
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące
Data ogłoszenia:2003-10-28
Data wejscia w życie:2003-11-12
Data ujednolicenia:2006-05-13

1793

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 października 2003 r.

w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie wprowadza zakazy lub ograniczenia lotów nad obszarem całego państwa albo jego części na czas dłuższy niż 3 miesiące.

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o poziomie lotu FL, rozumie się przez to powierzchnię o stałym ciśnieniu atmosferycznym odniesioną do szczególnej wartości ciśnienia atmosferycznego 1013,2 hPa (760 mmHg) i oddzieloną od innych takich powierzchni.

2. Dostępne poziomy lotów FL określa tabela poziomów lotów, o której mowa w załączniku nr 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447 oraz z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701).

§ 3. 1. Wprowadza się zakazy i ograniczenia lotów na czas dłuższy niż trzy miesiące, obejmujące:

1) części przestrzeni powietrznej, w której obowiązuje całkowity zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową;

2) części przestrzeni powietrznej, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową na wysokościach poniżej poziomu lotu FL 470;

3) przestrzeń powietrzną nad obszarem zwartej zabudowy miasta stołecznego Warszawy, na wysokości mniejszej niż poziom lotu FL 70;

4) części przestrzeni powietrznej nad obszarami miast o liczbie mieszkańców od 25 000 do 50 000, nad którymi obowiązuje zakaz wykonywania lotów na wysokościach poniżej 500 m nad poziomem terenu dla śmigłowców i samolotów tłokowych oraz 1 000 m nad poziomem terenu dla samolotów wyposażonych w inne silniki;

5) części przestrzeni powietrznej nad obszarami miast o liczbie mieszkańców od 50 000 do 100 000, nad którymi obowiązuje zakaz wykonywania lotów na wysokościach poniżej 1 000 m nad poziomem terenu;

6) części przestrzeni powietrznej nad obszarami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 000, nad którymi obowiązuje zakaz wykonywania lotów na wysokościach poniżej 1 500 m nad poziomem terenu;

7) części przestrzeni powietrznej nad obszarami parków narodowych i rezerwatów przyrody zajmującymi powierzchnię o szerokości równej i większej niż 3 600 m, nad którymi obowiązuje zakaz wykonywania lotów poniżej 1 000 m nad poziomem terenu, oraz o szerokości mniejszej niż 3 600 m, nad którymi obowiązuje zakaz wykonywania lotów poniżej 300 m nad poziomem terenu;

8) części przestrzeni powietrznej nad wyznaczonymi obiektami, nad którymi obowiązuje zakaz wykonywania lotów poniżej 300 m nad poziomem terenu dla śmigłowców i samolotów tłokowych oraz 1 000 m nad poziomem terenu dla samolotów wyposażonych w inne silniki.

2. Zakazy i ograniczenia wykonywania lotów statków powietrznych nad obszarami i obiektami, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

1) (uchylony).

2) lotów wykonywanych zgodnie z procedurami dolotowymi, podejściami do lądowania i procedurami odlotowymi na lotniskach i lądowiskach, położnych wewnątrz lub w pobliżu tych rejonów;

3) lotów wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof i sytuacji awaryjnych;

4) lotów związanych z wykonaniem niezbędnych usług lotniczych, w szczególności patrolowania linii energetycznych, gazociągów, obszarów leśnych oraz lotów agrotechnicznych;

5) lotów wykonywanych w celu zapewnienia porządku publicznego;

6) lotów wykonywanych w celu poszukiwania i ratownictwa lotniczego;

7) lotów wykonywanych w celu ochrony granicy państwowej;

8) lotów na przechwycenie statków powietrznych naruszających granicę państwową lub obowiązujące zasady wykorzystania przestrzeni powietrznej;

9) innych lotów wykonywanych za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

3. Zakazy i ograniczenia wykonywania lotów statków powietrznych nad obszarami, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczą lotów wykonywanych na zlecenie zarządzających parkami narodowymi i rezerwatami przyrody.

4. Wykaz stref, w których wprowadza się zakazy lub ograniczenia lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wprowadza się strefy zakazane, obejmujące określone części polskiej przestrzeni powietrznej nad obiektami naziemnymi lub nawodnymi, nad którymi obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów od poziomu terenu do określonej wysokości, zwane dalej „strefami P”.

2. Wykaz stref P stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Loty w strefach P mogą być wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach na podstawie zezwolenia właściwego organu zarządzania ruchem lotniczym udzielonego zgodnie z wytycznymi określonymi przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 5. 1. W polskiej przestrzeni powietrznej wprowadza się zakaz lub ograniczenie wykonywania lotów z prędkością naddźwiękową:

1) cywilnym i państwowym statkom powietrznym poniżej poziomu lotu FL 340;

2) cywilnym i państwowym statkom powietrznym powyżej poziomu lotu FL 340 w godzinach 2300-600.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) lotów wykonywanych w celu ochrony granicy państwowej;

2) lotów wykonywanych w celu przechwycenia statków powietrznych naruszających granicę państwową lub obowiązujące zasady wykorzystania przestrzeni powietrznej.

§ 5a. 1. Wprowadza się strefę identyfikacji obrony powietrznej -- ADIZ wzdłuż granicy lądowej oraz granicy morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 15 km w głąb terytorium państwa.

2. Dowódca statku powietrznego zamierzającego wykonać krajowy lot z widocznością (lot VFR) w przestrzeni powietrznej, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do złożenia planu lotu zgodnie z przepisami ruchu lotniczego i dodatkowo, bezpośrednio po starcie, do nawiązania łączności radiowej z właściwym terytorialnie ośrodkiem informacji powietrznej, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, ośrodek informacji powietrznej przekazuje do właściwego terytorialnie organu obrony powietrznej.

4. Plan lotu, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać informację o zamiarze wykonania lotu w strefie ADIZ.

5. Przepisów, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do lotów wykonywanych w celu ochrony granicy państwowej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. (poz. 1793)

Załącznik nr 1

WYKAZ STREF, W KTÓRYCH WPROWADZA SIĘ ZAKAZY LUB OGRANICZENIA LOTÓW NA CZAS DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE

Załącznik nr 2

WYKAZ STREF P1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).