Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 176 poz. 1718
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej
Data ogłoszenia:2003-10-10
Data wejscia w życie:2003-10-25
Data ujednolicenia:2005-12-08

1718

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 8 września 2003 r.

w sprawie opłaty lotniczej

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz czynności urzędowych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanych dalej „czynnościami urzędowymi”, związanych z nadzorem nad lotnictwem cywilnym oraz wykonywanych w ramach porozumień międzynarodowych, w tym wydawanie przez niego koncesji, zezwoleń, licencji, certyfikatów, świadectw i zaświadczeń, a także przeprowadzanie egzaminów, podlegających opłacie lotniczej;

2) wysokość stawek opłaty lotniczej i sposób jej ustalania;

3) ulgi w opłacie lotniczej za egzaminy dla młodzieży, która nie ukończyła 21. roku życia, oraz młodzieży uczącej się, która nie ukończyła 24. roku życia, a także żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz dla osób niepełnosprawnych;

4) tryb wnoszeni opłaty lotniczej.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz wysokość stawki opłaty lotniczej za poszczególne czynności, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 4, określa załącznik do rozporządzenia.

2. Za czynności urzędowe, o których mowa w tabeli nr 2 w części II pkt 1 ppkt 7, pkt 2 ppkt 2-12, pkt 4 i pkt 6 ppkt 2 lit. d, w części IV pkt 8 ppkt 4 oraz w części XVI pkt 2 załącznika do rozporządzenia, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ustala wysokość opłaty lotniczej, biorąc pod uwagę rodzaj sprzętu lotniczego oraz lotniska będącego przedmiotem dokonywanej czynności urzędowej lub stopień skomplikowania czynności urzędowej.

§ 2a. Prezes Urzędu może, na zasadzie wzajemności, z wyjątkiem przewoźników lotniczych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, określić w stosunku do obcego przewoźnika lotniczego opłatę lotniczą za zezwolenia eksploatacyjne lub ogólne w wysokości stawki zerowej, w przypadku gdy odpowiednie przepisy w państwie ustanowienia tego przewoźnika taką opłatę przewidują, a polscy przewoźnicy nie są zobowiązani do jej uiszczenia.

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty lotniczej powstaje:

1) dla koncesji, zezwoleń na prowadzenie lotniczej działalności gospodarczej oraz innych dokumentów - z chwilą ich wydania;

2) dla innych czynności urzędowych -- z chwilą złożenia wniosku o dokonanie takiej czynności urzędowej, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dla czynności urzędowych, o których mowa w tabeli nr 2 w części XVIIIzałącznika do rozporządzenia -- z chwilą wydania dokumentu.

§ 4. 1. W przypadku wystąpienia podczas dokonywania czynności urzędowej, o której mowa w § 3 pkt 2, dodatkowych kosztów postępowania, wnioskodawca obowiązany jest zwrócić na rachunek Urzędu Lotnictwa Cywilnego powstałe koszty dodatkowe.

2. Za koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 1, uważa się dodatkowe wydatki bezpośrednio związane z daną czynnością urzędową, poniesione przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, a w szczególności:

1) koszty wynagrodzenia powołanych ekspertów lub biegłych;

2) koszty gromadzenia dowodów, przeprowadzania specjalistycznych badań i ekspertyz naukowych;

3) obejmowanie nadzorem nowego typu statku powietrznego;

4) koszty niezbędnych zagranicznych i krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego określone zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) koszty prac zleconych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego innym jednostkom organizacyjnym i instytucjom.

3. W przypadku czynności urzędowej wiążącej się z dodatkowymi kosztami, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje o nich wnioskodawcę w formie pisemnej.

4. Obowiązek zwrotu przez wnioskodawcę kosztów dodatkowych powstaje z chwilą wydania dokumentu obciążającego wnioskodawcę powstałymi kosztami dodatkowymi.

§ 5. 1. Opłaty za czynności urzędowe, o których mowa w § 3 pkt 2, pobiera się bez względu na ich wynik.

2. Jeżeli wnioskowana czynność urzędowa, o której mowa w ust. 1, nie odbędzie się z przyczyn, za które odpowiedzialny jest wnioskodawca, zobowiązany jest on do zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

§ 6. W przypadku czynności urzędowej, o której mowa w § 3 pkt 2, przeprowadzanej w trybie pilnym na wniosek zainteresowanego, opłata lotnicza ulega zwiększeniu o 50% opłaty lotniczej określonej za daną czynność.

§ 7. 1. Opłatę lotniczą za egzaminy dla uczącej się młodzieży, która nie ukończyła 24. roku życia, żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz dla osób niepełnosprawnych obniża się o 50% wysokości tej opłaty.

2. Opłatę lotniczą za egzaminy dla młodzieży, która nie ukończyła 21. roku życia, obniża się o 25% wysokości tej opłaty.

§ 8. Opłatę lotniczą wnosi się z chwilą powstania obowiązku jej uiszczenia, z tym że wpłatę z tytułu zwrotu kosztów dodatkowych, o których mowa w § 4, wnosi się w terminie 30 dni od dnia powstania obowiązku zwrotu tych kosztów.

§ 9. 1. Opłata lotnicza podlega zwrotowi, jeżeli została pobrana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. W przypadku pobrania opłaty wyższej od należnej zwrotowi podlega kwota pobrana nienależnie.

2. Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli strona nie przyjęła prawidłowo sporządzonego dokumentu.

3. Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli zachodzi konieczność powtórzenia czynności urzędowej w całości lub w części.

§ 10. (uchylony).

§ 11. Opłatę lotniczą uiszcza się oddzielnie za każdy rodzaj zezwolenia, także wówczas, jeżeli zostały udzielone w jednym dokumencie.

§ 12. Opłatę za czynności urzędowe dokonywane przez jednostki organizacyjne albo osoby, zgodnie z upoważnieniem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanym na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wnosi się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

§ 13. Przepisy rozporządzenia stosuje się do czynności urzędowych, o których mowa w tabeli nr 1 oraz w tabeli nr 2 w części XVIII załącznika do rozporządzenia, dokonanych na podstawie wniosków złożonych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załącznik 1


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).