Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 23 poz. 204
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych
Data ogłoszenia:2004-02-19
Data wejscia w życie:2004-03-05
Data ujednolicenia:2005-12-14

204

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 lutego 2004 r.

w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

Na podstawie art. 202 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) pakiet - usługi oferowane do sprzedaży za łączną cenę, trwające ponad 24 godziny i obejmujące przewóz lotniczy oraz co najmniej jedną z następujących usług:

a) nocleg i wyżywienie,

b) inną usługę niebędącą usługą pomocniczą dla przewozu lotniczego oraz noclegu i wyżywienia, a objętą programem imprezy turystycznej i stanowiącą znaczącą część tej imprezy;

2) organizator turystyki - organizatora turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 203, poz. 1966);

3) sprzedawca - przedsiębiorcę, który oferuje do sprzedaży lub sprzedaje pakiet przygotowany przez organizatora turystyki;

4) klient - klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;

5) Prezes Urzędu - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

6) rejestr -- rejestr w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

§ 2. 1. Pasażerskie przewozy czarterowe są wykonywane na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a jednym lub kilkoma czarterującymi, na całą pojemność statku powietrznego albo jej część w celu wykonania określonego tą umową przewozu pasażerów, którzy posiadają ważne dokumenty przewozowe, bez prawa wykorzystania ich na innych połączeniach.

2. Pasażerskie przewozy czarterowe z wykorzystaniem części pojemności statku powietrznego w regularnych przewozach lotniczych są wykonywane na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym upoważnionym do wykonywania regularnych przewozów lotniczych a jednym lub kilkoma czarterującymi.

§ 3. 1. W przypadku pasażerskich przewozów czarterowych wykonywanych w ramach pakietu pasażerowie powinni posiadać dokumenty przewozowe na przelot tam i z powrotem, a także dowód płatności na pokrycie kosztów imprezy turystycznej, w tym hotelu lub transportu naziemnego, objętych programem tej imprezy.

2. Prezes Urzędu może żądać od przewoźnika lotniczego wykonującego przewozy, o których mowa w ust. 1, informacji dotyczących organizatora turystyki i programu pobytu, a także dotyczących gwarancji wywiązania się przez nich z zobowiązań w stosunku do uczestników wycieczki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

§ 4. 1. Pasażerskie przewozy czarterowe o charakterze szczególnym organizowane dla przewozu:

1) wyodrębnionej grupy osób, które należą w szczególności do określonego stowarzyszenia, organizacji lub klubu,

2) grupy osób mających wspólny dla wszystkich uczestników cel podróży, związany z uczestniczeniem w określonej imprezie lub wydarzeniu, w szczególności o charakterze sportowym, kulturalnym, społecznym, religijnym

- wykonuje się na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a jednym czarterującym i określającej cel oraz charakter przewozu.

2. Grupy, o których mowa w ust. 1, powinny być jednorodne, a cel podróży powiązany z konkretnym wydarzeniem lub imprezą turystyczną. Wszyscy pasażerowie powinni podróżować w kierunku tam i z powrotem.

§ 5. 1. Przewozy czarterowe zorganizowane dla przewozu towarów, w tym żywych zwierząt, wykonuje się na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a jednym lub kilkoma czarterującymi, na całą pojemność statku powietrznego lub jej część.

2. Przewozy, o których mowa w ust. 1, mogą być również wykonywane z wykorzystaniem wolnej pojemności statku powietrznego w regularnych przewozach lotniczych, na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym upoważnionym do wykonywania regularnych przewozów lotniczych a jednym lub kilkoma czarterującymi.

§ 6. 1. Pasażerskie przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych traktuje się jako pasażerskie przewozy czarterowe w ramach pakietu.

2. Przewozy lotnicze w ramach pakietu mogą być wykonywane jedynie na podstawie ważnego dokumentu przewozowego, wskazującego właściwy rodzaj lotu czarterowego i zawierającego potwierdzenie rezerwacji na lot, numer, datę i godzinę lotu, nazwę przewoźnika i organizatora turystyki.

§ 7. 1. Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych przewoźnik lotniczy wykonuje zgodnie z umową czarteru lotniczego zawartą z czarterującym uprawnionym do organizacji imprez turystycznych.

2. W materiałach opisowych pakietu, w części dotyczącej przewozu czarterowego, podaje się w jednoznacznej i zrozumiałej formie informacje obejmujące:

1) trasę, datę i numer lotu lub serii lotów;

2) nazwę portu wylotowego oraz docelowego;

3) nazwę przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz czarterowy;

4) ogólne informacje dotyczące w szczególności warunków przewozu lotniczego pasażerów i bagażu oraz odprawy pasażerskiej w porcie wylotowym i docelowym;

5) wysokość opłat za nadbagaż lub bagaż specjalny - jeżeli przewidywane jest ich pobieranie;

6) cenę pakietu oraz wszystkie warunki dotyczące pakietu.

3. Do materiałów, o których mowa w ust. 2, załącza się kopię zaświadczenia o dokonaniu przez organizatora turystyki będącego czarterującym rejs wpisu do rejestru.

4. Materiały, o których mowa w ust. 2, nie mogą zawierać jakichkolwiek informacji wprowadzających w błąd klienta.

§ 8. 1. Umowa czarteru lotniczego, na podstawie której wykonuje się przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych, określa w szczególności:

1) opłaty za poszczególne części pakietu;

2) sposób zabezpieczenia świadczeń pieniężnych, wypłacanych przez przewoźnika lotniczego czarterującemu w przypadku niezabrania na pokład statku powietrznego pasażera na lot czarterowy organizowany w ramach imprezy turystycznej objętej pakietem, z przyczyn leżących po stronie przewoźnika lotniczego.

2. Wysokość świadczeń pieniężnych wypłacanych czarterującemu przez przewoźnika lotniczego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi co najmniej równowartość w złotych polskich opłaty za pakiet w części przypadającej na przewóz lotniczy.

§ 9. W przypadku przewozów czarterowych wykonywanych do i z portów lotniczych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujących przewóz ruchu pasażerskiego lub towarowego pochodzącego z państwa rejestracji przewoźnika lotniczego, mogą być stosowane zasady organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych obowiązujące w tym państwie, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).