Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 67 poz. 617
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom
Data ogłoszenia:2004-04-20
Data wejscia w życie:2004-05-05

617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1) domy pomocy społecznej,

2) placówki opiekuńczo-wychowawcze,

3) ośrodki wsparcia

- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

§ 2. Do placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1) warsztaty terapii zajęciowej,

2) ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,

3) zakłady aktywności zawodowej,

4) specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

§ 3. Do placówek zajmujących się rehabilitacją leczniczą osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1) zakłady opiekuńczo-lecznicze,

2) zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,

3) sanatoria,

4) prewentoria,

5) zakłady rehabilitacji leczniczej,

6) inne zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się statutowo wykonywaniem świadczeń zdrowotnych związanych z rehabilitacją leczniczą

- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

§ 4. Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1) przedszkola,

2) szkoły,

3) szkoły wyższe,

4) ośrodki zajmujące się edukacją

- jeżeli kształcą się w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

§ 5. 1. Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki, o której mowa w § 1-4.

2. Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. (poz. 617)

WZÓR

(PDF)1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535.