Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 67 poz. 616
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób
Data ogłoszenia:2004-04-20
Data wejscia w życie:2004-05-05

616

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób

Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej;

2) wzór oraz tryb wydawania karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek;

3) wysokość opłat za wydanie karty parkingowej.

§ 2. 1. Ustala się wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Karta parkingowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) na pierwszej stronie:

a) emblemat z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego,

b) datę ważności,

c) numer seryjny składający się z kodu terytorialnego i kolejnego numeru w skali powiatu,

d) oznaczenie organu wydającego,

e) napisy w brzmieniu: „Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej”, „Parking card”,

f) symbol „PL” wpisany w okrąg złożony z 12 gwiazdek,

g) napis w brzmieniu: „Wzór Unii Europejskiej”;

2) na drugiej stronie:

a) imię i nazwisko właściciela karty parkingowej,

b) podpis właściciela karty parkingowej,

c) fotografię właściciela karty parkingowej,

d) napis w brzmieniu:

„Karta parkingowa potwierdza uprawnienie:

a. właściciela,

b. kierowcy przewożącego właściciela karty

do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych w przepisach ruchu drogowego.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony.”.

§ 3. 1. Ustala się wzór karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Karta parkingowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) na pierwszej stronie:

a) emblemat z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego,

b) datę ważności,

c) numer seryjny składający się z kodu terytorialnego i kolejnego numeru w skali powiatu,

d) oznaczenie organu wydającego,

e) napis w brzmieniu:

„Karta parkingowa dla placówki zajmującej się:

opieką*

rehabilitacją*

edukacją*

osób niepełnosprawnych

* Niepotrzebne skreślić.”,

f) symbol „PL”;

2) na drugiej stronie:

a) nazwę placówki,

b) adres,

c) imię i nazwisko pracownika placówki,

d) markę pojazdu,

e) numer rejestracyjny pojazdu,

f) napis w brzmieniu:

„Karta parkingowa potwierdza uprawnienie pracownika placówki do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych w przepisach ruchu drogowego.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony.”.

§ 4. Tryb wydawania karty parkingowej placówkom, o których mowa w § 1 pkt 2, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz. U. Nr 67, poz. 617).

§ 5. Opłata za wydanie kart parkingowych, o których mowa w § 2 i 3, wynosi 25 zł.

§ 6. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie (Dz. U. Nr 13, poz. 126).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. (poz. 616)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535.