Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 168 poz. 1640
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego
Data ogłoszenia:2003-09-26
Data wejscia w życie:2003-10-11
Data ujednolicenia:2007-02-22

1640

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 września 2003 r.

w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, a także stosowane przy tym dokumenty i ich wzory.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) jednostce kontrolowanej - rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

2) kierowniku jednostki kontrolowanej - rozumie się przez to odpowiednio kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę, o której mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

3) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Lotnictwa Cywilnego;

4) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

§ 3. 1. Kontrola przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, zwana dalej „kontrolą”, jest przeprowadzana jako kontrola okresowa albo kontrola doraźna.

2. Kontrola okresowa może być wykonywana jako kontrola:

1) kompleksowa - obejmująca całokształt działalności jednostki kontrolowanej;

2) problemowa - obejmująca wybrane zagadnienia z działalności jednostki kontrolowanej;

3) sprawdzająca - mająca na celu zbadanie wykonania zaleceń kontroli.

3. Kontrola doraźna ma charakter interwencyjny.

§ 4. 1. Kontrolę okresową przeprowadza się zgodnie z okresowym planem kontroli, sporządzanym przez Prezesa Urzędu.

2. Okresowy plan kontroli określa:

1) okres, na jaki sporządzany jest plan kontroli;

2) rodzaje kontroli, jakie mają być przeprowadzane w okresie objętym planem kontroli;

3) dane identyfikacyjne jednostek, które mają być kontrolowane;

4) przewidziany przedmiot kontroli, ich miejsce oraz terminy ich przeprowadzania.

§ 5. 1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie programu kontroli, sporządzanego przez Prezesa Urzędu, chyba że programy te określają przepisy międzynarodowe.

2. Program kontroli określa:

1) rodzaj kontroli;

2) dane identyfikacyjne jednostki kontrolowanej;

3) przedmiot kontroli;

4) miejsce kontroli;

5) termin kontroli;

6) imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby kontrolującej lub osób wchodzących w skład zespołu kontrolnego, ze wskazaniem osoby pełniącej funkcję przewodniczącego zespołu kontrolnego;

7) założenia organizacyjne dotyczące przeprowadzenia kontroli.

3. Przy ustalaniu programu kontroli uwzględnia się w szczególności:

1) wyniki wcześniej przeprowadzonych kontroli;

2) wyniki badań i analiz określonych problemów oraz skarg i wniosków;

3) czynniki ryzyka wynikające z charakteru działalności jednostki kontrolowanej;

4) zakres działania jednostki kontrolowanej.

§ 6. 1. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest legitymacja służbowa pracownika Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz właściwe upoważnienie.

2. Określa się następujące upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

1) upoważnienie do kontrolowania polskich statków powietrznych, personelu lotniczego i pokładowego w kraju i za granicą oraz obcych statków powietrznych i ich załóg, w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także inspekcji polskich organizacji lotniczych;

2) upoważnienie do kontrolowania polskich statków powietrznych w kraju i za granicą oraz obcych statków powietrznych w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inspekcji polskich organizacji lotniczych zajmujących się projektowaniem, produkcją i techniczną obsługą sprzętu lotniczego;

3) upoważnienie do prowadzenia kontroli polskich cywilnych lotnisk i lądowisk, lotnisk państwowych współużytkowanych przez lotnictwo cywilne oraz zarządzających tymi lotniskami i lądowiskami w zakresie dotyczącym lotnictwa cywilnego;

4) upoważnienie do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony przeciwepidemicznej granicy państwa i statków powietrznych w kraju i za granicą oraz obcych statków powietrznych w czasie ich przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, personelu lotniczego i pokładowego w kraju oraz polskiego za granicą, kontroli przestrzegania procedur ratownictwa medycznego w obrębie lotniska;

5) upoważnienie do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony i ułatwień w lotnictwie cywilnym, polskich cywilnych lotnisk i lądowisk, lotnisk państwowych współużytkowanych przez lotnictwo cywilne oraz zarządzających tymi lotniskami i lądowiskami w zakresie dotyczącym lotnictwa cywilnego, kontroli przewoźników lotniczych, statków powietrznych w kraju i za granicą oraz obcych statków powietrznych w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, personelu lotniczego i pokładowego w kraju oraz polskiego za granicą, podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zajmujących się projektowaniem, produkcją i techniczną obsługą sprzętu lotniczego;

6) upoważnienie do prowadzenia kontroli w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, działalności organów służb ruchu lotniczego, sprawności technicznej lotniczych stałych urządzeń naziemnych i instalacji zabezpieczających ruch lotniczy, osłony meteorologicznej;

7) upoważnienie do prowadzenia kontroli w zakresie stosowania przepisów dotyczących poszukiwania i ratownictwa lotniczego w służbach i podmiotach lotnictwa cywilnego;

8) upoważnienie do kontrolowania przewoźników lotniczych.

3. Wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzory upoważnień do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.

§ 7. 1. Prezes Urzędu zawiadamia na piśmie, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli, jednostkę kontrolowaną o przewidywanym terminie i przedmiocie kontroli, osobie kontrolującej lub o składzie zespołu kontrolnego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem kontroli.

§ 8. Przepisów § 7 nie stosuje się w przypadku:

1) podejrzenia wystąpienia stanu zagrożenia bezpieczeństwa lotów;

2) konieczności niezwłocznego sprawdzenia funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego;

3) konieczności sprawdzenia efektywności funkcjonowania systemów ochrony lotnisk, przewoźników lotniczych i innych podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą;

4) przeprowadzania kontroli doraźnych.

§ 9. 1. Kontrolujący dokumentuje przebieg kontroli w protokole kontroli okresowej albo w protokole kontroli doraźnej. Wzory protokołów kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, chyba że wzory te określają przepisy międzynarodowe.

2. Jednostka kontrolowana może zgłosić zastrzeżenia do protokołów kontroli bezpośrednio w tych protokołach lub w odrębnym piśmie złożonym do Prezesa Urzędu w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołów kontroli do podpisu temu podmiotowi.

3. Prezes Urzędu, w terminie 14 dni od dnia złożenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, informuje na piśmie jednostkę kontrolowaną o uwzględnieniu lub odrzuceniu tych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.

§ 10. 1. Zabezpieczając zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 5 ustawy statek powietrzny, kontrolujący wydaje w imieniu Prezesa Urzędu decyzję, o której mowa w art. 29 ustawy, określającą zakres naruszenia oraz termin do usunięcia nieprawidłowości; wzór decyzji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Prezes Urzędu prowadzi ewidencję decyzji, o których mowa w ust. 1.

3. Kontrolujący, po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, powiadamia o tym niezwłocznie, dostarczając kopię decyzji:

1) Prezesa Urzędu, przekazując protokół kontroli, o którym mowa w § 9;

2) organ kontroli ruchu lotniczego oraz zarządzającego lotniskiem - informując jednocześnie o zakazie uruchomienia silników i odlotu zabezpieczonego statku powietrznego do czasu otrzymania decyzji, o której mowa w § 11 ust. 4;

3) użytkownika statku powietrznego;

4) władzę lotniczą państwa użytkownika statku powietrznego i państwa rejestracji tego statku.

§ 11. 1. Po wykonaniu obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 29 ustawy, przedstawiciel jednostki kontrolowanej składa wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zwolnienie statku powietrznego z zabezpieczenia.

2. W przypadku braku możliwości wykonania obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 29 ustawy, przedstawiciel jednostki kontrolowanej występuje do Prezesa Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy.

3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu zarządza przeprowadzenie kontroli sprawdzającej.

4. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli sprawdzającej kontrolujący wydaje, w imieniu Prezesa Urzędu, decyzję zezwalającą na zwolnienie statku powietrznego z zabezpieczenia; wzór decyzji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. W przypadku negatywnego wyniku kontroli sprawdzającej stosuje się przepisy § 10.

§ 12. Czynności kontroli i nadzoru prowadzone są zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi i instrukcjami ogłaszanymi w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 13. Czynności kontroli i nadzoru wykonują pracownicy Urzędu, którzy posiadają kwalifikacje fachowe, umiejętności, praktykę i, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne - uprawnienia zawodowe w określonej specjalności właściwe dla podejmowanych czynności.

§ 14. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do czynności kontroli i nadzoru przeprowadzanych przez organy, wyspecjalizowane jednostki organizacyjne oraz osoby, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy.

2. Przed podjęciem czynności nadzoru lub kontroli, o których mowa w ust. 1, kontrolujący przedstawia:

1) dokument stwierdzający tożsamość;

2) upoważnienie wydane przez organy, jednostki lub Prezesa Urzędu do wykonywania podejmowanych czynności nadzoru lub kontroli.

§ 15. 1. Legitymacje służbowe uprawniające do kontroli wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Dotychczas wydane upoważnienia do czynności kontroli i nadzoru zachowują ważność do czasu wydania nowych upoważnień, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. (poz. 1640)

Załącznik 1


Załącznik nr 1a


Załącznik 2


Załącznik 3


Załącznik 4


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).