Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania lotów próbnych oraz wydawania świadectwa oględzin statku powietrznego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania lotów próbnych oraz wydawania świadectwa oględzin statku powietrznego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 173 poz. 1678
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania lotów próbnych oraz wydawania świadectwa oględzin statku powietrznego
Data ogłoszenia:2003-10-06
Data wejscia w życie:2003-10-21

1678

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie wykonywania lotów próbnych oraz wydawania świadectwa oględzin statku powietrznego

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki wykonywania lotów próbnych;

2) tryb składania oraz wzór wniosku o wydanie świadectwa oględzin statku powietrznego;

3) tryb wydawania, zawieszania i cofania świadectwa oględzin statku powietrznego oraz wzór tego świadectwa.

§ 2. Lot próbny wykonuje się jako jeden z następujących lotów:

1) lot próbny doświadczalny - lot próbny wykonywany dla lotniczych celów badawczych i rozwojowych lub w celu stwierdzenia spełnienia przez projekt statku powietrznego, silnika lotniczego lub śmigła odpowiednich wymagań z zakresu zdatności do lotu;

2) lot próbny kontrolny - lot próbny wykonywany dla sprawdzenia statku powietrznego w trakcie jego eksploatacji.

§ 3. Ze względu na stopień złożoności, poziom zagrożenia i wymagane kwalifikacje załogi, lot próbny doświadczalny wykonuje się jako jeden z następujących lotów:

1) kategorii pierwszej, przez który rozumie się lot statku powietrznego, dla którego nie został wydany certyfikat typu, wykonywany w celu:

a) sprawdzenia nowego typu statku powietrznego albo statku powietrznego, którego własności lotne mogły zostać znacząco zmodyfikowane,

b) sprawdzenia nowatorskich lub niekonwencjonalnych statków powietrznych, cech projektu statku powietrznego lub technik zastosowanych przy jego budowie,

c) określenia albo rozszerzenia zakresu dopuszczalnych warunków lotu statku powietrznego,

d) określenia wymaganych osiągów, własności lotnych i własności sterowania w warunkach ekstremalnych;

2) kategorii drugiej, przez który rozumie się lot statku powietrznego, dla którego nie został wydany certyfikat typu, wykonywany:

a) w sprawdzonym zakresie warunków lotu, w których nie przewiduje się wystąpienia charakterystyk lotu lub sterowania znacząco różniących się od już znanych,

b) w celu pokazowym lub demonstracyjnym,

c) w celu szkoleniowym, dla uzyskania uprawnień pilota doświadczalnego klasy 1 lub 2,

d) w celu sprawdzenia właściwego funkcjonowania statku powietrznego, silnika lotniczego, śmigła lub innego wyposażenia;

3) kategorii trzeciej, przez który rozumie się lot statku powietrznego, dla którego został wydany certyfikat typu:

a) wykonywany dla każdego egzemplarza statku powietrznego, po zakończeniu jego budowy i przed wydaniem świadectwa zdatności do lotu tego statku, w celu stwierdzenia jego zgodności z projektem typu (lot produkcyjny),

b) szkoleniowy, w celu uzyskania uprawnień pilota doświadczalnego klasy 3;

4) kategorii czwartej, przez który rozumie się lot statku powietrznego, dla którego został wydany certyfikat typu, wykonywany po dokonaniu modyfikacji jego wyposażenia, która nie wymaga oceny zachowania się statku powietrznego lub jej wpływu na procedury postępowania załogi.

§ 4. Lot próbny kontrolny wykonuje się jako jeden z następujących lotów:

1) kategorii pierwszej, przez który rozumie się lot wykonywany w celu wydania lub odnowienia świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego;

2) kategorii drugiej, przez który rozumie się lot wykonywany po dokonaniu czynności obsługowych statku powietrznego, w wyniku których wymagane jest sprawdzenie tego statku w locie;

3) kategorii trzeciej, przez który rozumie się lot wykonywany po wydaniu świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego, w celu jego sprawdzenia w locie przez podmiot ubiegający się o nabycie tego statku.

§ 5. Osoby uczestniczące w wykonywaniu lotów próbnych powinny być zapoznane ze sposobem postępowania w przypadkach niebezpiecznych oraz sposobem użycia środków ratowniczych.

§ 6. 1. Wymagania dotyczące personelu wykonującego loty próbne doświadczalne określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań dotyczących konstrukcji statków powietrznych oraz certyfikatu typu (Dz. U. Nr 168, poz. 1639).

2. Dowódca statku powietrznego wykonujący lot próbny kontrolny powinien posiadać ważną licencję pilota zawodowego lub liniowego, uprawniającą do wykonywania lotów statkiem powietrznym danego typu.

3. W wykonywaniu lotów próbnych kontrolnych, oprócz załogi statku powietrznego, mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie personelu zatrudnionego przez przeprowadzającego loty próbne oraz osoby upoważnione przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

4. Z wykonanego lotu próbnego kontrolnego dowódca statku powietrznego sporządza protokół.

§ 7. 1. Świadectwo oględzin statku powietrznego, dla którego nie został wydany certyfikat typu, wydaje się na wniosek złożony do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

 Doświadczenie o zgodności statku powietrznego z dokumentacją projektu;

2) protokół ważenia statku powietrznego;

3) tymczasową instrukcję użytkowania w locie;

4) tymczasową instrukcję obsługi technicznej.

3. Tymczasowa instrukcja użytkowania w locie, o której mowa w ust. 2 pkt 3, powinna zawierać:

1) ograniczenia warunków lotu statku powietrznego, przy czym ograniczenia prędkości lotu, współczynnika obciążenia, ciężaru i położenia środka ciężkości zamieszcza się w formie tabeli;

2) wskazówki i informacje niezbędne dla członków załogi statku powietrznego do bezpiecznego przeprowadzania lotów próbnych.

4. Tymczasowa instrukcja obsługi technicznej, o której mowa w ust. 2 pkt 4, powinna zawierać:

1) zasady dotyczące przygotowania statku powietrznego do lotów;

2) zakres i częstotliwość czynności obsługowych statku powietrznego;

3) zakres i częstotliwość przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych statku powietrznego.

5. Ograniczenia prędkości lotu, o których mowa w ust. 3 pkt 1, powinny być określone odpowiednio jako ograniczenia prędkości cechowanej lub równoważnej, w rozumieniu europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego ustanowionych przez Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA) JAR-1 - Definicje i skróty, wprowadzonych do stosowania rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR (Dz. U. Nr 139, poz. 1329).

6. Wzór wniosku o wydanie świadectwa oględzin statku powietrznego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Świadectwo oględzin statku powietrznego, o którym mowa w § 7 ust. 1, uprawnia do wykonania lotu próbnego doświadczalnego, jeżeli stwierdza zdatność do lotu tego statku.

2. Po wykonaniu lotu próbnego, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje świadectwo oględzin uprawniające do wykonania lotów próbnych doświadczalnych w danym rejonie, jeżeli wynik lotu, o którym mowa w ust. 1, uzasadnia jego wydanie.

3. Świadectwo oględzin, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na podstawie wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9. 1. Świadectwo oględzin statku powietrznego, dla którego został wydany certyfikat typu, wydaje się na podstawie wniosku o wydanie świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego.

2. Świadectwo oględzin statku powietrznego, o którym mowa w ust. 1, uprawnia do wykonania lotów próbnych kontrolnych, jeżeli stwierdza zdatność do lotu tego statku.

3. Świadectwo oględzin statku powietrznego, o którym mowa w ust. 1, wydaje się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu(Dz. U. Nr 117, poz. 1108).

§ 10. Lot próbny kontrolny, o którym mowa w § 4 pkt 1, wykonuje się zgodnie z programem lotu kontrolnego, stanowiącym część dokumentacji obsługowej statku powietrznego sporządzonej przez jego producenta, a w przypadku braku takiego programu - zgodnie z programem lotu kontrolnego, opracowanym przez wykonującego lot próbny i zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 11. 1. W toku postępowania o wydanie świadectwa oględzin statku powietrznego przeprowadza się oględziny statku powietrznego oraz dokonuje się sprawdzenia na ziemi pracy tego statku oraz elementów jego wyposażenia.

2. Po dokonaniu oględzin i sprawdzeniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje świadectwo oględzin statku powietrznego, w którym stwierdza zdatność do lotów albo brak zdatności do lotów tego statku.

3. Świadectwo oględzin stwierdzające zdatność do lotu statku powietrznego wydaje się na czas oznaczony.

4. Wzór świadectwa oględzin statku powietrznego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zawiesić świadectwo oględzin statku powietrznego w razie utraty przez statek powietrzny zdatności do lotu, a w szczególności w przypadku:2)

1) stwierdzenia uszkodzeń lub innych usterek technicznych, mogących mieć wpływ na prawidłową eksploatację statku powietrznego lub bezpieczeństwo lotu;

2) nieprzestrzegania przepisów w sprawie eksploatacji statków powietrznych lub warunków albo ograniczeń ustalonych w dokumentach statku powietrznego w stopniu mogącym zagrozić bezpieczeństwu lotów;

3) zrealizowania celu, dla jakiego zostało wydane świadectwo oględzin statku powietrznego.

2. Fakt zawieszenia świadectwa oględzin statku powietrznego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego odnotowuje w tym świadectwie.

3. Jeżeli ustały przyczyny zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na wniosek strony, wydaje nowe świadectwo oględzin statku powietrznego.

§ 13. 1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może cofnąć świadectwo oględzin statku powietrznego w razie stwierdzenia, że statek powietrzny utracił trwale zdatność do lotu.

2. W przypadku utraty przez statek powietrzny trwałej zdatności do lotu fakt ten Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego odnotowuje w świadectwie oględzin statku powietrznego.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2003 r. (poz. 1678)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 21) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 29 września 1965 r. w sprawie sprawdzania zdatności sprzętu lotniczego (Dz. U. Nr 43, poz. 271), które utraciło moc z dniem 22 lipca 2003 r. na podstawie § 24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu (Dz. U. Nr 117, poz. 1108).