Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 89 poz. 855
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
Data ogłoszenia:2004-04-29
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data ujednolicenia:2008-12-19

855

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami2)

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich opis.

§ 2. Ustala się wzór:

1) krajowego prawa jazdy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) międzynarodowego prawa jazdy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) pozwolenia do kierowania tramwajem, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) karty rowerowej i motorowerowej, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniach poprzedzających niniejsze rozporządzenie4), zachowują ważność na czas w nich określony.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.5)

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. (poz. 855)

Załącznik nr 1

WZÓR KRAJOWEGO PRAWA JAZDY

Załącznik nr 2

WZÓR MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

Załącznik nr 3

WZÓR POZWOLENIA DO KIEROWANIA TRAMWAJEM

Załącznik nr 4

WZÓR KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Rozporządzenie wdraża dyrektywę 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991 r., z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 52, poz. 535.

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 1998 r. Nr 18, poz. 86, z 1999 r. Nr 58, poz. 620 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 200), rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 70, poz. 729 i Nr 83, poz. 899) i rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150, poz. 1679).

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150, poz. 1679), które na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1452) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.