Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 230 poz. 2299
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego
Data ogłoszenia:2003-12-31
Data wejscia w życie:2004-01-01

2299

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 grudnia 2003 r.

w sprawie zrzutów ze statku powietrznego

Na podstawie art. 123 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dokonywania zrzutów ze statku powietrznego.

§ 2. 1. Dopuszcza się dokonywanie następujących zrzutów ze statku powietrznego w czasie jego lotu:

1) balastu w postaci wody lub przesianego piasku;

2) paliwa ze zbiorników statku powietrznego - w ramach przeprowadzanych prób w locie;

3) urządzeń i środków niezbędnych do akcji ratowniczej;

4) urządzeń i środków ratowniczych - w ramach przeprowadzanych prób w locie;

5) wody i innych środków gaśniczych podczas prowadzenia akcji gaśniczej lub patrolowania przeciwpożarowego;

6) holowanych przedmiotów, w szczególności lin holowniczych, transparentów i flag - w strefach wyznaczonych przez organizatora lotów;

7) substancji lub przedmiotów niezbędnych do przeprowadzania prac agrolotniczych, w szczególności środków chemicznych, nawozów i ziarna siewnego;

8) ulotek, przedmiotów podwieszonych na spadochronach i meldunków ciężarkowych;

9) urządzeń, uzbrojenia i ładunków - jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb sił zbrojnych;

10) innych substancji i przedmiotów, których zrzut jest uzasadniony potrzebą gospodarczą lub potrzebą uatrakcyjnienia pokazów i imprez masowych;

11) wszelkich substancji i przedmiotów - w sytuacjach awaryjnych, w szczególności dla uniknięcia wypadku lotniczego, wykonania przymusowego lądowania lub w celu utrzymania bezpiecznej wysokości lotu.

2. Zrzuty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8 i 10, powinny być wykonane zgodnie z warunkami określonymi przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

§ 3. Zrzuty, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być wykonywane w następujących przypadkach:

1) gdy nie naruszają bezpieczeństwa statku powietrznego, z którego dokonuje się zrzutu, innych statków powietrznych znajdujących się w locie oraz ludzi i mienia na powierzchni ziemi lub wody;

2) powiadomienia, przed rozpoczęciem lotu, państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym o zamiarze wykonania zrzutu - w przypadku zrzutów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, 5-7, 9 i 10.

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 1990 r. w sprawie wyjątków od zakazów ustalonych w art. 48 ust. 1 Prawa lotniczego (M. P. Nr 15, poz. 118).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).