Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2008 nr 111 poz. 709
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego
Data ogłoszenia:2008-06-27
Data wejscia w życie:2008-06-27

709

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego

Na podstawie art. 121 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Warunki i sposób działania służb ruchu lotniczego określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.3)), zwanej dalej „Konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym”, z tym że strukturę, podział przestrzeni powietrznej i klasyfikację przestrzeni powietrznej określają przepisy wydane na podstawie art. 121 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze.

§ 2. Kompetencje i obowiązki „władzy służb ruchu lotniczego” oraz „właściwej władzy ATS”, o których mowa w Załączniku 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego, wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej „instytucją”.

§ 3. Kompetencje i obowiązki „władzy meteorologicznej”, o której mowa w Załączniku 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wykonuje instytucja zapewniająca służbę meteorologiczną.

§ 4. 1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, zawiadamia Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o różnicach w rozumieniu art. 38 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

2. Różnice, o których mowa w ust. 1, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, w Zbiorze Informacji Lotniczych Polska (AIP Polska).

§ 5. W przestrzeni kontrolowanej Rejonu Informacji Powietrznej FIR Warszawa stosuje się wymaganą charakterystykę nawigacyjną (Required navigation performance) RNP 5.

§ 6. 1. Instytucja opracowuje każdorazowo przy wprowadzaniu zmian w strukturze tras ATS (ATS route) lub innych zmian w strukturze przestrzeni powietrznej minimalne wysokości bezwzględne lotu dla poszczególnych odcinków tras ATS nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucja przedkłada propozycje minimalnych wysokości bezwzględnych lotu do akceptacji Prezesowi Urzędu w terminie nie później niż na 91 dni przed wejściem ich w życie.

2. Zaakceptowane przez Prezesa Urzędu minimalne wysokości bezwzględne lotu instytucja publikuje w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczej, w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP Polska).

§ 7. Dokumenty (Doc) opublikowane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), o których mowa w Załączniku 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wydanego na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze, wprowadzającego do stosowania dany dokument (Doc).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej -- transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625.

3) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad działania służb ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 44, poz. 415), które zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829) utraciło moc z dniem 2 kwietnia 2008 r.