Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 78 poz. 736
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej
Data ogłoszenia:2004-04-24
Data wejscia w życie:2004-05-09

736

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

Na podstawie art. 132 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zarzą­dza się, co następuje:

§ 1.1. Sposób i warunki zapewniania służby infor­macji lotniczej, w tym szczegółowe zasady dotyczące przygotowania i dostarczania danych do opracowania i publikacji map lotniczych i innych wydawnictw służ­by informacji lotniczej określa załącznik nr 15 do Kon­wencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39,

poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701), zwanej dalej „Konwen­cją".

2. Sposób i warunki udostępniania i rozpowszech­niania przez organy służby informacji lotniczej map lotniczych i innych wydawnictw tej służby oraz zasady współdziałania służby informacji lotniczej z zarządza­jącymi lotniskami określa załącznik nr 15 do Konwencji.

§ 2. Wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze i inne wydawnictwa służby informacji lotniczej, określa załącznik nr 4 do Konwencji.

§ 3. Szczegółowe zasady działania telekomunikacji lotniczej określa załącznik nr 10 do Konwencji.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol


1)Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą­dowej -- transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzą­dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra In­frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).