Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 186 poz. 1818
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego
Data ogłoszenia:2003-10-31
Data wejscia w życie:2003-11-15
Data ujednolicenia:2004-11-10

1818

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 14 października 2003 r.

w sprawie taryf przewozu lotniczego

Na podstawie art. 202 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb zgłaszania taryf przewozu lotniczego, wycofywania ich ze sprzedaży lub wstrzymywania stosowania oraz szczegółowy zakres informacji wymaganych od przewoźnika przy ocenie prawidłowości taryf.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

2) IATA - Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, będące organizacją przewoźników lotniczych, powołaną dnia 19 kwietnia 1945 r. w Hawanie;

3) stawka za miejsce pasażerskie - wyrażoną w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cenę płaconą przewoźnikowi lotniczemu przez czarterujących za wykonywany na ich rzecz przewóz lotniczy pasażera i jego bagażu oraz warunki jej stosowania;

4) stawka za przewóz towarów - wyrażoną w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cenę za przewóz towaru oraz warunki jej stosowania;

5) opłata czarterowa - wyrażoną w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cenę płaconą przez pasażerów czarterującemu za usługi obejmujące przewóz lotniczy pasażerów i ich bagażu oraz warunki jej stosowania.

§ 3. 1. Opłaty czarterowe oraz stawki za miejsce pasażerskie mogą być ustalane w drodze porozumienia między stronami umowy o przewóz.

2. Opłaty czarterowe oraz stawki za miejsce pasażerskie nie podlegają zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanemu dalej „Prezesem Urzędu”.

3. Stawki za przewóz towarów zgłaszane są na żądanie Prezesa Urzędu.

§ 4. Przewoźnicy lotniczy są obowiązani udostępniać informacje o wszystkich podanych do publicznej wiadomości taryfach przewozu lotniczego i stawkach za przewóz towarów oraz warunkach ich stosowania we wszystkich miejscach rezerwacji i wystawiania lotniczych dokumentów przewozowych.

§ 5. 1. Taryfy przewozu lotniczego stosowane w regularnych przewozach lotniczych, o których mowa w art. 198 ust. 2 ustawy, zgłasza się Prezesowi Urzędu w formie pisemnej lub przy użyciu telefaksu, poczty elektronicznej lub teleksowej łączności lotniczej, w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zgłoszenie nowej albo zmiana obowiązującej taryfy przewozu lotniczego powinno zawierać następujące informacje:

1) nazwę wprowadzanej taryfy;

2) poziom wprowadzanej taryfy;

3) trasę, na której ma obowiązywać;

4) okres obowiązywania;

5) skrócone warunki stosowania taryfy;

6) uzasadnienie jej wprowadzenia;

7) porównanie pakietu dotychczasowego i nowego, wraz ze wskazaniem zmiany w sposób ilościowy i procentowy.

§ 6. 1. Taryfy przewozu lotniczego IATA, stanowiące uzgodnioną wielostronnie między przewoźnikami lotniczymi w ramach IATA cenę za przewóz pasażera i jego bagażu lub stawki za przewóz towarów, zgłasza się Prezesowi Urzędu w sposób określony w § 5 ust. 1 i stosuje w regularnych lotniczych przewozach międzynarodowych na trasach do i z Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Taryfy, o których mowa w ust. 1, mogą być zgłoszone Prezesowi Urzędu przez jednego przewoźnika lotniczego działającego w imieniu wszystkich pozostałych przewoźników lotniczych wykonujących przewozy na tych trasach.

§ 7. 1. Taryfa przewozu lotniczego zgłoszona w terminie, o którym mowa w art. 198 ust. 2 ustawy, może być stosowana w przewidzianym terminie, jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia taryfy Prezes Urzędu nie wydał decyzji o jej wycofaniu albo wstrzymaniu.

2. Stawki za przewóz towarów zgłoszone na żądanie Prezesa Urzędu mogą być stosowane, jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia tych stawek Prezes Urzędu nie wydał decyzji o jej wycofaniu albo wstrzymaniu.

3. Przy ustalaniu terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie wlicza się dnia, w którym zawiadomienie zostało dokonane.

§ 8. 1. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 7 ust. 1 i 2, Prezes Urzędu może żądać od przewoźnika lotniczego przedstawienia dodatkowych informacji, których przewoźnik nie umieścił w uzasadnieniu zgłoszenia, a które mogą mieć wpływ na ocenę zgłoszonej taryfy przewozu lotniczego za transport pasażerów, a w szczególności:

1) kosztów pełnych rejsu, na którym ma być stosowana taryfa przewozu lotniczego podana w zgłoszeniu;

2) kosztów operacyjnych rejsu, na którym ma być stosowana taryfa przewozu lotniczego podana w zgłoszeniu, z wyszczególnieniem kosztów dystrybucji biletów lotniczych, w tym kosztów prowizji agencyjnej za sprzedaż tych biletów;

3) kosztów obsługi i przewozu jednego pasażera w rejsie, na którym ma być stosowana taryfa przewozu lotniczego podana w zgłoszeniu;

4) współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich w rejsie wraz z pojemnością samolotu operującego na trasie, na której ma być stosowana taryfa przewozu lotniczego podana w zgłoszeniu;

5) zestawienia wszystkich taryf przewozu lotniczego wraz z przypisanymi do nich warunkami ich stosowania, obowiązujących pomiędzy parą punktów lub parą państw, których dotyczy zgłoszona taryfa;

6) struktury taryfowej na danej trasie stanowiącej zestawienie wszystkich rodzajów taryf przewozu lotniczego stosowanych przez przewoźników na danej trasie.

2. W przypadku stawek za przewóz towarów, o których mowa w § 3 ust. 3, Prezes Urzędu może żądać od przewoźnika lotniczego przedstawienia informacji dotyczących w szczególności:

1) wszystkich stawek za przewóz towarów stosowanych w przewozie lotniczym wraz z przypisanymi do nich warunkami stosowanymi przez składającego zgłoszenie oraz innych przewoźników operujących pomiędzy parą punktów lub parą państw, których dotyczy zgłoszona stawka;

2) kosztów pełnych rejsu przeznaczonego tylko do przewozu towarowego, na którym ma być stosowana taryfa przewozu lotniczego podana w zgłoszeniu;

3) kosztów operacyjnych rejsu przeznaczonego tylko do przewozu towarowego, na którym ma być stosowana taryfa przewozu lotniczego podana w zgłoszeniu.

3. Żądanie przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, wstrzymuje bieg terminów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, do czasu dostarczenia tych informacji.

§ 9. 1. Prezes Urzędu może żądać informacji, o których mowa w § 8, w formie pisemnej, a także przy użyciu środków elektronicznych lub telefonicznie, jeżeli okres czasu pomiędzy otrzymanym zgłoszeniem i planowanym wejściem w życie taryfy przewozu lotniczego jest na tyle krótki, że uzasadnia żądanie w takiej formie. Żądanie informacji uzupełniających zgłoszone telefonicznie należy potwierdzić w formie pisemnej lub przy użyciu środków elektronicznych w możliwie krótkim terminie.

2. Prezes Urzędu, żądając przedstawienia dodatkowych informacji, jest obowiązany określić rodzaj informacji oraz termin ich dostarczenia.

§ 10. W przypadku wydania decyzji o wycofaniu albo wstrzymaniu taryfy przewozu lotniczego Prezes Urzędu może poinformować o tym władze lotnicze państwa rejestracji przewoźnika oraz państwa, do którego ma zastosowanie kontrolowana taryfa przewozu lotniczego.

§ 11. Przepisy dotyczące taryfy przewozu lotniczego mają zastosowanie do przewozu wykonywanego częściowo statkiem powietrznym i częściowo naziemnym środkiem transportu odbywającego się na całej trasie na podstawie jednego dokumentu przewozowego (biletu lotniczego, lotniczego listu przewozowego).

§ 12. Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do opłat za przewozy lotnicze ustanowionych dla przewozów lotniczych w ramach obowiązku użyteczności publicznej, o których mowa w art. 197 ust. 1 ustawy.

§ 13. Przepisów § 3 ust. 1 oraz § 4 rozporządzenia nie stosuje się do przewoźników z państw członkowskich Unii Europejskiej.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).