Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie regulaminów przewoźników lotniczych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie regulaminów przewoźników lotniczych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 204 poz. 1983
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie regulaminów przewoźników lotniczych
Data ogłoszenia:2003-12-02
Data wejscia w życie:2003-12-17

1983

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 14 listopada 2003 r.

w sprawie regulaminów przewoźników lotniczych

Na podstawie art. 202 pkt 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące regulaminów określających typowe warunki przewozu lotniczego pasażerów i bagażu oraz towarów, zwanych dalej „regulaminami”.

§ 2. 1. Przewoźnik lotniczy wydaje regulaminy z uwzględnieniem umów i przepisów międzynarodowych.

2. W regulaminach zamieszcza się w szczególności definicje pojęć, terminów i skrótów użytych dla celów danego regulaminu oraz postanowienia w zakresie:

1) dokumentów przewozowych;

2) opłat za przewóz;

3) systemu rezerwacji;

4) odprawy pasażersko-bagażowej;

5) procedur dotyczących akceptacji i przyjęcia towaru do przewozu;

6) procedur obowiązujących przy przewozie bagażu;

7) rozkładów i odwołań lotów;

8) zachowania się pasażera na pokładzie samolotu;

9) świadczenia dodatkowych usług;

10) przerw w podróży;

11) przepisów administracyjnych;

12) przewozu i odbioru towaru;

13) odpowiedzialności przewoźnika.

3. Regulaminy określają zakres podmiotowy i terytorialny ich obowiązywania.

§ 3. 1. W regulaminie określa się stosowane w umowie przewozu dokumenty przewozowe, w tym rodzaje tych dokumentów oraz ich formę, okres ich ważności, a także ilość wymaganych egzemplarzy.

2. W regulaminach zamieszcza się postanowienia dotyczące wymogów, jakim powinny odpowiadać informacje zawarte w każdym dokumencie przewozowym przewoźnika.

3. W regulaminach określa się tryb postępowania w przypadku utraty lub uszkodzenia dokumentu przewozowego lub jego części, a także wycofania się jednej ze stron umowy.

§ 4. 1. W danym regulaminie zamieszcza się również informacje o obowiązujących taryfach, stawkach oraz opłatach, które dodatkowo musi ponieść pasażer lub nadawca.

2. Przy przewozie towarów w regulaminie określa się, w jakiej formie będzie dokonywana opłata oraz czy stawki i opłaty za przewożony towar pobierane będą przez przewoźnika przy nadaniu albo przy odbiorze.

§ 5. W regulaminie zamieszcza się informację o obowiązku poinformowania pasażera o:

1) numerze rezerwacji miejsca na lot;

2) ewentualnym anulowaniu przed terminem wystawionego dokumentu przewozowego;

3) wymogach związanych z rezerwacją;

4) anulowaniu rezerwacji przed terminem wystawienia dokumentu przewozowego;

5) uzyskiwaniu danych osobowych klienta niezbędnych do dokonania rezerwacji i wystawienia dokumentu przewozowego;

6) otrzymaniu innych świadczeń;

7) przyznanym pasażerowi miejscu w samolocie;

8) wnoszeniu opłat za niewykorzystanie miejsca;

9) potwierdzeniu rezerwacji;

10) unieważnieniu rezerwacji przez przewoźnika.

§ 6. 1. W regulaminach zamieszcza się termin, w którym pasażer powinien zgłosić się do odprawy pasażerskiej, oraz dokładne informacje o konsekwencjach niezgłoszenia się do odprawy w wyznaczonym przez przewoźnika terminie.

2. W regulaminach zamieszcza się postanowienia dotyczące ułatwień w podróżowaniu osób wymagających specjalnej opieki, w szczególności osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci pozostających bez opieki.

§ 7. W regulaminach zamieszcza się postanowienia o przewozie towarów, w tym przedmiotów i materiałów niebezpiecznych i innych wymagających szczególnego traktowania.

§ 8. W regulaminie zamieszcza się postanowienia dotyczące:

1) nadania bagażu;

2) przewozu bagażu rejestrowanego;

3) bagażu wolnego od opłat;

4) nadbagażu;

5) przewozu bagażu nierejestrowanego;

6) odbioru bagażu.

§ 9. 1. Regulamin powinien zawierać zobowiązanie przewoźnika do dołożenia należytej staranności przy przewozie pasażera i jego bagażu albo towaru w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem obowiązującym w dniu podróży.

2. Regulamin powinien zawierać zobowiązanie do przekazania do publicznej wiadomości informacji o rozkładach, przełożeniu oraz odwołaniu lotów.

3. Regulamin powinien określać obowiązki przewoźnika w przypadku:

1) zmiany przez przewoźnika typu samolotu;

2) wykonania lotu przez innego przewoźnika;

3) zmiany godziny odlotu i przylotu opublikowanych w rozkładach lotów bez uprzedzenia pasażera.

§ 10. Regulamin powinien określać uprawnienia pasażera w przypadku niewykonania umowy przewozu z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, w szczególności dotyczące zwrotu kosztów zakupu biletu.

§ 11. 1. W regulaminie zamieszcza się postanowienia o charakterze porządkowym, dotyczące zachowania się pasażera na pokładzie samolotu. W regulaminie informuje się o uprawnieniach przewoźnika do dochodzenia roszczeń wobec pasażera, który wyrządził szkodę innemu pasażerowi lub przewoźnikowi.

2. W regulaminie zamieszcza się informacje o zakazach lub ograniczeniach w posługiwaniu się na pokładzie samolotu urządzeniami elektronicznymi.

3. W regulaminie zamieszcza się postanowienia dotyczące obowiązku udostępnienia pasażerowi informacji o sposobie postępowania przewoźnika wobec pasażerów, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu lub narusza porządek na pokładzie samolotu.

§ 12. 1. Regulamin powinien zawierać informacje dla pasażera o konieczności przestrzegania wszystkich przepisów związanych z podróżą, obowiązujących w kraju rozpoczęcia podróży, kraju tranzytowym oraz kraju zakończenia podróży, jak również przestrzegania przepisów i instrukcji przewoźnika.

2. Regulamin powinien zawierać informacje o prawie przewoźnika do odmowy przewozu pasażera, który nie stosuje się do przepisów, o których mowa w ust. 1.

§ 13. Regulamin przewoźnika udostępnia się pasażerowi lub nadawcy przy zawieraniu umowy o przewóz.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).