Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad działania służb ruchu lotniczego
Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad działania służb ruchu lotniczego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 44 poz. 415
Tytuł:Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad działania służb ruchu lotniczego
Data ogłoszenia:2004-03-17
Data wejscia w życie:2004-03-18

415

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie zasad działania służb ruchu lotniczego

Na podstawie art. 121 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady działania służb ruchu lotniczego stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 października 1995 r. w sprawie zasad działania organów ruchu lotniczego (M.P. z 1995 r. Nr 53, poz. 580).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2004 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. (poz. 415)

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU

LOTNICZEGO

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. Określenia

ROZDZIAŁ 2. Przepisy ogólne

2.1. Organizacja i zadania organów pełniących służby ruchu lotniczego

2.2. Cel służb ruchu lotniczego

2.3. Podział służb ruchu lotniczego

2.4. Określenie potrzeby ustanowienia służb ruchu lotniczego

2.5. Wyznaczanie części przestrzeni powietrznej i lotnisk kontrolowanych, gdzie będą zapewniane służby ruchu lotniczego

2.6. Klasyfikacja przestrzeni powietrznych

2.7. Wymagana charakterystyka nawigacyjna (RNP) dla operacji trasowych

2.8. Wyznaczanie organów zapewniających służby ruchu lotniczego

2.9. Rejon informacji powietrznej, obszary kontrolowane i strefy kontrolowane lotnisk

2.10. Oznaczenie organów służb ruchu lotniczego i przestrzeni powietrznych

2.11. Ustalanie i oznaczanie tras ATS

2.12. Ustalanie punktów zmiany namiaru

2.13. Ustalanie znaczących punktów nawigacyjnych i ich oznaczanie

2.14. Ustalanie i oznaczanie standardowych tras kołowania statków powietrznych

2.15. Koordynacja między użytkownikiem statku powietrznego a służbami ruchu lotniczego

2.16. Koordynacja między władzami wojskowymi a państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym

2.17. Koordynacja działalności mogącej zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych

2.18. Dane lotnicze

2.19. Koordynacja między władzą meteorologiczną a państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym i zarządzającym lotniskiem

2.20. Koordynacja między organami informacji lotniczej a organami służb ruchu lotniczego

2.21. Minimalne wysokości bezwzględne lotu

2.22. Postępowanie w stosunku do statków powietrznych w sytuacji zagrożenia

2.23. Szczególne sytuacje podczas lotu

2.24. Czas w służbach ruchu lotniczego

2.25. Wymagania dotyczące wyposażenia statków powietrznych w transpondery radaru wtórnego podające informacje o wysokości lotu na podstawie wskazań wysokościomierza barometrycznego i ich wykorzystanie

2.26. Zarządzanie bezpieczeństwem ATM

2.27. Biegła znajomość języków

2.28. Plany awaryjne

ROZDZIAŁ 3. Służba kontroli ruchu lotniczego

3.1. Stosowanie

3.2. Zapewnianie służby kontroli ruchu lotniczego

3.3. Zakres działania służby kontroli ruchu lotniczego

3.4. Minima separacji

3.5. Odpowiedzialność za kontrolę

3.6. Przekazywanie odpowiedzialności za kontrolę

3.7. Zezwolenia kontroli ruchu lotniczego

3.8. Kontrola ruchu osób i pojazdów na lotniskach

3.9. Wykorzystanie radaru

3.10. Wykorzystanie radaru ruchu naziemnego (SMR)

ROZDZIAŁ 4. Służba informacji powietrznej

4.1. Stosowanie

4.2. Zakres służby informacji powietrznej

4.3. Rozgłaszanie operacyjnej służby informacji powietrznej

4.4. Służba rozgłaszania VOLMET i służba D-VOLMET

ROZDZIAŁ 5. Służba alarmowa

5.1. Stosowanie

5.2. Zawiadamianie ośrodka koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego

5.3. Wykorzystywanie urządzeń łączności

5.4. Nanoszenie na mapie pozycji zagrożonego statku powietrznego

5.5. Informacje dla użytkownika statku powietrznego

5.6. Informacje dla statków powietrznych lecących w pobliżu zagrożonego statku powietrznego

ROZDZIAŁ 6. Potrzeby służb ruchu lotniczego w zakresie łączności

6.1. Lotnicza służba ruchoma (łączność powietrze-ziemia)

6.2. Lotnicza służba stała (łączność ziemia-ziemia)

6.3. Służba kontroli ruchu naziemnego

6.4. Służba radionawigacji lotniczej

ROZDZIAŁ 7. Potrzeby służb ruchu lotniczego w zakresie informacji

7.1. Informacje meteorologiczne

7.2. Informacje o stanie lotnisk i o stanie operacyjnym urządzeń z nimi związanych

7.3. Informacje o stanie operacyjnym pomocy nawigacyjnych

7.4. Informacje o balonach wolnych bezzałogowych

7.5. Informacje dotyczące aktywności wulkanicznej

7.6. Informacje dotyczące chmur materiałów radioaktywnych i chemicznie toksycznych

DODATKI

DODATEK 1. Zasady oznaczania rodzajów RNP i tras ATS innych niż standardowe trasy odlotu i dolotu

1. Oznaczniki tras ATS i rodzajów RNP

2. Układ oznacznika

3. Przydzielanie podstawowych oznaczników

4. Stosowanie oznaczników w łączności

DODATEK 2. Zasady ustalania i oznaczania znaczących punktów nawigacyjnych

1. Ustalanie znaczących punktów nawigacyjnych

2. Oznaczniki znaczących punktów nawigacyjnych wyznaczonych w miejscu zainstalowania pomocy radionawigacyjnej

3. Oznaczniki znaczących punktów nawigacyjnych wyznaczonych w miejscach, w których nie zainstalowano pomocy radionawigacyjnej

4. Stosowanie oznaczników w łączności

5. Znaczące punkty nawigacyjne wykorzystywane dla celów meldowania

DODATEK 3. Zasady oznaczania standardowych tras odlotu i dolotu oraz związanych z nimi procedur

1. Oznaczniki standardowych tras odlotu i dolotu oraz związanych z nimi procedur

2. Układ oznaczników

3. Przydzielanie oznaczników

4. Przydzielanie wskaźników aktualności

5. Przykłady pełnej nazwy oznaczników i oznaczników kodowych

6. Układ oznaczników dla procedur podejścia MLS/RNAV

7. Stosowanie oznaczników w łączności

8. Przedstawianie informacji o trasach i procedurach dla potrzeb kontroli ruchu lotniczego

DODATEK 4. Klasy przestrzeni powietrznej ATS, zapewniane służby i wymagania dotyczące lotów

DODATEK 5. Wymagania odnoszące się do jakości danych lotniczych1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).