Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 44 poz. 414
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego
Data ogłoszenia:2004-03-17
Data wejscia w życie:2004-03-18

414

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego

Na podstawie art. 121 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe techniczne przepisy ruchu lotniczego określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych (Dz. U. Nr 154, poz. 754).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2004 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. (poz. 414)

SZCZEGÓŁOWE TECHNICZNE

PRZEPISY RUCHU LOTNICZEGO

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. Określenia

ROZDZIAŁ 2. Stosowanie przepisów ruchu lotniczego

2.1. Zakres stosowania przepisów ruchu lotniczego

2.2. Stosowanie się do przepisów ruchu lotniczego

2.3. Odpowiedzialność za stosowanie się do przepisów ruchu lotniczego

2.4. Uprawnienia dowódcy statku powietrznego

2.5. Ryzyko użycia środków psychotropowych

ROZDZIAŁ 3. Przepisy ogólne

3.1. Zabezpieczenie osób i mienia

3.2. Zapobieganie kolizjom

3.3. Plany lotów

3.4. Sygnały

3.5. Czas

3.6. Służba kontroli ruchu lotniczego

3.7. Bezprawna ingerencja

3.8. Przechwytywanie statków powietrznych

3.9. Minima widzialności i odległości od chmur dla lotów z widocznością

ROZDZIAŁ 4. Przepisy wykonywania lotów z widocznością

ROZDZIAŁ 5. Przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów

5.1. Przepisy dotyczące wszystkich lotów IFR

5.2. Przepisy dotyczące wykonywania lotów IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej

5.3. Przepisy dotyczące wykonywania lotów IFR poza przestrzenią powietrzną kontrolowaną

DODATEK 1. Sygnały (PDF)

1. Sygnały niebezpieczeństwa i naglące

2. Sygnały stosowane w przypadku przechwytywania

3. Sygnały wzrokowe stosowane do ostrzegania nieupoważnionego statku powietrznego lecącego w strefie ograniczonej, zakazanej lub niebezpiecznej albo wlatującego do takich stref

4. Sygnały używane w ruchu lotniskowym

5. Sygnały manewrowania

DODATEK 2. Przechwytywanie cywilnych statków powietrznych (PDF)

1. Postępowanie przechwytywanego statku powietrznego

2. Manewry przechwytywania

3. Prowadzenie przechwytywanego statku powietrznego

4. Niezastosowanie się do poleceń przechwytującego statku powietrznego

5. Koordynacja działań między organem kierującym przechwytywaniem a właściwym cywilnym organem służb ruchu lotniczego

6. Sygnały wzrokowe powietrze-powietrze

7. Łączność radiowa podczas przechwytywania

DODATEK 3. Tabele poziomów przelotu (PDF)

DODATEK 4. Loty balonów wolnych bezzałogowych (PDF)

1. Klasyfikacja balonów wolnych bezzałogowych

2. Ogólne przepisy operacyjne

3. Ograniczenia operacyjne i wymagania dotyczące wyposażenia

4. Przerwanie lotu

5. Zawiadomienie o locie

6. Rejestracja pozycji i meldunki1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).