Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 104 poz. 970
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku
Data ogłoszenia:2003-06-13
Data wejscia w życie:2003-06-28
Data ujednolicenia:2005-10-25

970

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

Na podstawie art. 253 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku, zwany dalej "raportem o bezpieczeństwie", opracowywany przez prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwany dalej "zakładem".

§ 2. 1. Raport o bezpieczeństwie jest dokumentem zawierającym informacje, o których mowa w art. 253 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

2. Dopuszcza się sporządzanie w uzgodnieniu z odbiorcą elektronicznej formy raportu o bezpieczeństwie w postaci dostępnej na elektronicznych nośnikach informacji.

§ 3. W raporcie o bezpieczeństwie zamieszcza się:

1) informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji, istotne dla zapobiegania awariom;

2) analizę możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im;

3) informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania;

4) informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;

5) informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa;

6) informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

7) nazwy właściwych podmiotów zaangażowanych w jego przygotowanie;

8) opis substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 3 pkt 1, dotyczą:

1) ogólnego opisu zakładu, z uwzględnieniem jego położenia geograficznego i dominujących warunków atmosferycznych, geologicznych i wodnych, zewnętrznych źródeł zagrożenia awarią, działalności zakładu i przyjętych w nim zasad zarządzania bezpieczeństwem;

2) opisu instalacji zakładu, z uwzględnieniem ich usytuowania przestrzennego, odległości od sąsiednich instalacji, terenów zamieszkałych, szlaków komunikacyjnych, stref zagrożeń, dróg dojazdu, dróg pożarowych i ewakuacyjnych;

3) opisu procesów technologicznych, z uwzględnieniem prowadzonych operacji i procesów fizykochemicznych, magazynowania, gospodarki odpadami;

4) (uchylony).

§ 5. 1. Analiza, o której mowa w § 3 pkt 2, dotyczy:

1) identyfikacji instalacji zakładu oraz rodzajów działalności w zakładzie, które mogą stwarzać zagrożenie poważną awarią;

2) opisu możliwych scenariuszy awarii oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia i warunków, w których mogą wystąpić, z uwzględnieniem oceny ich zasięgu i skutków, włączając w to mapy, fotografie lub inne podobne opisy przedstawiające obszary, które mogą być objęte skutkami tych awarii;

3) opisu technicznych, organizacyjnych i proceduralnych środków zapobiegania awariom i minimalizacji ich skutków, z uwzględnieniem oceny skuteczności tych środków;

4) organizacji systemu alarmowania i działań ratowniczych.

2. Analiza, o której mowa w § 3 pkt 2, obejmuje informacje na temat podmiotu wykonującego analizę, daty wykonania analizy, ustaleń będących wynikiem analizy i środków przeciwdziałania wystąpieniu awarii.

§ 6. Informacje, o których mowa w § 3 pkt 3, dotyczą:

1) powołania się na opracowany przez prowadzącego zakład program zapobiegania awariom;

2) sposobów wdrażania zasad określonych w programie zapobiegania awariom;

3) określenia częstotliwości oceny aktualności i skuteczności programu zapobiegania awariom.

§ 7. Informacje, o których mowa w § 3 pkt 4, dotyczą:

1) sposobów wdrażania zasad wymienionych w systemie bezpieczeństwa, a w szczególności określenia:

a) obowiązków pracowników oraz podwykonawców, w zakresie obsługi instalacji zakładu w czasie rozruchu, normalnej eksploatacji oraz w stanach awaryjnych,

b) potrzeb szkoleniowych personelu, zorganizowania odpowiedniego rodzaju szkoleń oraz zapewnienia udziału w tych szkoleniach pracowników i podwykonawców pracujących w zakładzie;

2) nadzoru nad bezpieczeństwem instalacji, z uwzględnieniem normalnej eksploatacji, konserwacji i czasowych przerw w pracy oraz wprowadzania zmian w procesach technologicznych;

3) prowadzenia systematycznej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków potencjalnych awarii przemysłowych;

4) określenia częstotliwości oceny aktualności i skuteczności systemu bezpieczeństwa.

§ 8. Informacje, o których mowa w § 3 pkt 5, dotyczą:

1) potwierdzenia istnienia i określenia zasad wprowadzania zmian w profilu produkcji, konstrukcji, obsłudze i organizacji;

2) potwierdzenia istnienia i określenia środków przedsięwziętych dla kontroli zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa oraz przepisami bezpieczeństwa pracy, takich jak regularne przeglądy instalacji pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, włączając w to:

a) testy systemów ostrzegawczych, generowania alarmów i urządzeń bezpieczeństwa,

b) awaryjne zaopatrzenie w media istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa,

c) kontrolę ważnych dla bezpieczeństwa parametrów procesowych,

d) środki techniczne dla zapobiegania błędom obsługi,

e) potwierdzenie prowadzenia audytów i przeglądów dla oceny przyjętych zasad zarządzania bezpieczeństwem oraz kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy.

§ 9. Informacje, o których mowa w § 3 pkt 6, dotyczą:

1) powołania się na opracowany przez prowadzącego zakład wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy;

2) określenia częstotliwości oceny aktualności i skuteczności wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;

3) powołania się na dostarczone informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

§ 9a. Opis, o którym mowa w § 3 pkt 8, obejmuje:

1) wykaz substancji niebezpiecznych zawierający:

a) identyfikację substancji zawierającą zgodnie z terminologią międzynarodową nazwę chemiczną, numer CAS (Chemical Abstract Service) oraz nazwę według nomenklatury IUPAC,

b) maksymalne ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się aktualnie (w dniu sporządzenia raportu) lub mogących się znaleźć w zakładzie;

2) charakterystykę fizykochemiczną i toksykologiczną tych substancji oraz wskazanie zagrożeń stwarzanych przez nie dla ludzi i środowiska, zarówno natychmiastowo, jak i z opóźnieniem, w warunkach normalnego użytkowania i awarii;

3) powołanie się na posiadane przez zakład karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych.

§ 10. Raport o bezpieczeństwie powinien obejmować swoim zakresem instalacje zakładu wraz z terenem, do którego prowadzący zakład o dużym ryzyku posiada tytuł prawny, oraz tereny znajdujące się w pobliżu zakładu narażone na potencjalne oddziaływanie poważnych awarii, zgodnie z możliwymi scenariuszami.

§ 11. Raport o bezpieczeństwie powinien być opracowany z uwzględnieniem informacji zawartych w:

1) zgłoszeniu zakładu o dużym ryzyku;

2) programie zapobiegania awariom zakładu o dużym ryzyku;

3) instrukcjach:

a) technologicznej,

b) stanowiskowej,

c) bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych,

e) działania zakładowej straży pożarnej i innych służb ratowniczych;

4) kartach charakterystyki niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych;

5) dokumentacji dotyczącej:

a) stanowisk pracy,

b) zapobiegania awariom,

c) systemu bezpieczeństwa,

d) zdarzeń wypadkowych na terenie zakładu mających miejsce w przeszłości,

e) przeprowadzonych w przeszłości ocen ryzyka;

6) mapach i planach zakładu.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

 1)  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721.