Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi w sprawach znaków akcyzy, oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi w sprawach znaków akcyzy, oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 70 poz. 638
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi w sprawach znaków akcyzy, oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Data ogłoszenia:2004-04-21
Data wejscia w życie:2004-05-01

638

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi w sprawach znaków akcyzy, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi w sprawach wydawania i sprzedaży znaków akcyzy, wydawania upoważnień do odbioru tych znaków, oraz terytorialny zasięg ich działania, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.2)

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (poz. 638)

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, KTÓRYCH NACZELNICY SĄ WŁAŚCIWI W SPRAWACH ZNAKÓW AKCYZY, ORAZ TERYTORIALNY ZASIĘG ICH DZIAŁANIA1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. Nr 145, poz. 1404 i Nr 185, poz. 1807), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.