Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 97 poz. 972
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data ujednolicenia:2009-01-01

972

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków;

2) rodzaje towarów, które nie mogą być obejmowane procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej.

§ 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony)

§ 4. Procedury uproszczonej w formie zgłoszenia niekompletnego, o której mowa w art. 253 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej ,,Rozporządzeniem Wykonawczym", lub procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego, o której mowa w art. 253 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego, nie stosuje się do towarów, które są:

1) wyrobami akcyzowymi, dla których ustalona została stawka podatku akcyzowego;

2) objęte karnetem ATA;

3) (uchylony);

4) przywożone w ramach kontyngentu taryfowego wykorzystywanego zgodnie z porządkiem chronologicznym przyjmowania zgłoszeń celnych;

5) towarami o znaczeniu strategicznym w rozumieniu:

a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L. 159 z 30.6.2000), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r. zmieniającym i uaktualniającym rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L. 30 z 5.02.2003),

b) ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250 z późn. zm.2))

- zwanymi dalej „towarami strategicznymi”.

§ 5. Procedury uproszczonej w miejscu, o której mowa w art. 253 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego, nie stosuje się przy objęciu procedurą wywozu, uszlachetniania biernego oraz przeznaczeniem celnym powrotnego wywozu towarów:

1) które wymagają oznaczenia znakami akcyzy;

2) co do których złożono wniosek o refundację eksportową;

3) objętych załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeśli ich wywóz jest uzależniony od przedstawienia pozwolenia;

4) które są towarami strategicznymi.

§ 6. 1. Procedury uproszczonej w miejscu, o której mowa w art. 253 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego, nie stosuje się przy objęciu procedurą składu celnego towarów, które są:

1) objęte załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeśli ich przywóz jest uzależniony od przedstawienia pozwolenia;

2) towarami strategicznymi;

3) objęte karnetem ATA.

2. W składzie celnym typu D oprócz towarów, o których mowa w ust. 1, procedurą uproszczoną nie mogą zostać objęte towary, które są:

1) wyrobami akcyzowymi, dla których została określona stawka podatku akcyzowego;

2) przywożone w ramach kontyngentu taryfowego wykorzystywanego zgodnie z porządkiem chronologicznym przyjmowania zgłoszeń celnych.

§ 7. Procedury uproszczonej w miejscu, o której mowa w art. 253 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego, nie stosuje się przy objęciu procedurą dopuszczenia do obrotu, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną, odprawy czasowej towarów, które:

1) są wyrobami akcyzowymi, dla których została określona stawka podatku akcyzowego, z wyłączeniem:

a) nowych samochodów osobowych dostarczanych bezpośrednio od producenta,

b) towarów transportowanych rurociągami, gazociągami i liniami energetycznymi;

2) są towarami strategicznymi;

3) są objęte karnetem ATA;

4) są objęte załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeśli ich przywóz jest uzależniony od przedstawienia pozwolenia;

5) są przywożone w ramach kontyngentu taryfowego wykorzystywanego zgodnie z porządkiem chronologicznym przyjmowania zgłoszeń celnych;

6) korzystają ze zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie art. 2-26, art. 32-38, art. 51, art. 52 ust. 2 tiret drugie, art. 53, art. 59a, art. 60 ust. 2 tiret drugie, art. 62 lit. a, art. 63a-63c, art. 65-69, art. 71-72, art. 79 ust. 1 rozporządzenia nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dotyczącego ustanowienia wspólnotowego systemu zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.04.1983), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003);

7) korzystają ze zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie art. 37, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.

2. (uchylony)

§ 7a. Organ celny wydający pozwolenie może określić rodzaje towarów, które nie mogą być obejmowane procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej w miejscu, o której mowa w art. 253 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego, poza godzinami pracy urzędu celnego oraz które nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Mucha1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 48, z 2003 r. Nr 101, poz. 934 oraz z 2004 r. Nr 7, poz. 56), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622).