Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 286 poz. 2879
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Data ogłoszenia:2004-12-31
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data ujednolicenia:2008-07-11

2879

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Na podstawie art. 6t ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sprzęt, uzbrojenie i inne towary do wyłącznego użytku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk obcych oraz organów lub jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „wyposażeniem”, może przekraczać granice Rzeczypospolitej Polskiej stanowiące granice zewnętrzne obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, na warunkach określonych w stosownym postanowieniu lub uchwale, zarządzeniu, decyzji czy zgodzie, zwanymi dalej „aktem uprawniającym”, wydawanymi na podstawie:

1) ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1805);

2) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135);

3) ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2));

4) ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.).

2. Przemieszczanie wyposażenia przez granice Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach transportu na obszarze celnym Wspólnoty Europejskiej, jest realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi tranzytu wewnętrznego i zewnętrznego zawartymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r.), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2700/00 z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz. Urz. WE L nr 311 z 12.12.2000 r.) oraz przepisami rozdziału 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993 r.), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2286/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. WE L Nr 343 z 31.12.2003 r.), z uwzględnieniem warunków określonych aktem uprawniającym.

§ 2. 1. Nadanie przeznaczenia celnego wyposażeniu przemieszczanemu przez granice Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiące granice zewnętrzne obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, może nastąpić w urzędzie celnym Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgłoszenia celnego dokonanego na:

1) formularzu „Deklaracja celna eksportowo-importowa dla wojskowych pojazdów służbowych TRYPTYK”, stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902 i Nr 232, poz. 2331);

2) formularzu 302, stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, do którego należy załączyć:

a) wykaz wyposażenia,

b) wykaz środków transportu,

c) inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

3) formularzu „Certyfikat dla sprzętu wojskowego”, w przypadku importu z krajów trzecich broni i sprzętu wojskowego dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów Wspólnoty Europejskiej, którego wzór stanowi załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 150/03 z dnia 21 stycznia 2003 r. zawieszającego należności celne przywozowe na niektóre rodzaje broni i sprzętu wojskowego (Dz. Urz. WE L 25 z 30.01.2003 r.).

2. Zgłoszenie celne wyposażenia przemieszczanego przez granice Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiące granice zewnętrzne obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, na warunkach określonych w akcie uprawniającym, wydanym na podstawie ustawy, o której mowa w § 1 ust.1 pkt 1, może być przyjęte tylko przez organ celny właściwy miejscowo dla przejścia granicznego wskazanego w tym akcie.

§ 3. 1. Zgłoszenie celne wyposażenia wystawia właściwy organ państwa wysyłającego i poświadcza osoba upoważniona przez ten organ.

2. Dane osoby upoważnionej do poświadczania zgłoszenia celnego oraz innych dokumentów i zaświadczeń, wzór jej podpisu i pieczęci urzędowych, państwo wysyłające przesyła właściwemu organowi celnemu przed terminem przedstawienia towaru w urzędzie celnym.

3. Każdy środek transportu wraz z towarem powinien być zgłaszany na odrębnym formularzu zgłoszenia celnego, wraz z odpowiednimi załącznikami, przy czym w przypadku, uzgodnionego z właściwymi władzami kraju przyjmującego, połączenia tych środków w zorganizowaną jednostkę transportu (kolumna pojazdów drogowych, pociąg, statek lub samolot) zgłoszenia celnego można dokonać na jednym formularzu 302, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia właściwego miejscowo organu celnego o takiej organizacji transportu.

§ 4. Dowódca wojskowego statku powietrznego lub okrętu wojennego wojsk obcych, po przybyciu, z kraju nienależącego do Wspólnoty Europejskiej, do portu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed jego opuszczeniem, jest obowiązany do zawiadomienia o tym fakcie organu celnego właściwego miejscowo dla przejścia granicznego wskazanego w akcie uprawniającym do tego pobytu, wydanym na podstawie ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

§ 5. Wyposażenie przeznaczone do wyłącznego użytku jednostek wojsk obcych czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzane na jej terytorium na wojskowych statkach powietrznych i okrętach wojennych, o których mowa w § 4, a także wyprowadzane z jej terytorium na tych statkach lub okrętach, na zasadach określonych przepisami ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, należy zgłosić organowi celnemu na formularzu 302.

§ 6. Wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z kraju nienależącego do Wspólnoty Europejskiej lub wyprowadzanie z jej terytorium wyposażenia jednostek wojsk obcych, w miejscach niebędących stałymi lub czasowymi przejściami granicznymi lub w miejscach niezlokalizowanych na granicy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być dokonywane jedynie na warunkach zawartych w akcie uprawniającym wydanym na podstawie ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, określonych przy udziale właściwych organów celnych.

§ 7. 1. Wyposażenie przedstawione organowi celnemu podlega kontroli i dozorowi celnemu na zasadach określonych przepisami prawa celnego.

2. Kontrola przebiegu i zakończenia przemieszczania wyposażenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, jest realizowana na zasadach wynikających z przepisów dotyczących tranzytu wewnętrznego i zewnętrznego zawartych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r.), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2700/00 z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz. Urz. WE L Nr 311 z 12.12.2000 r.) oraz przepisami rozdziału 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993 r.) ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. WE L Nr 343 z 31.12.2003 r.), z uwzględnieniem ustaleń zawartych w akcie uprawniającym.

3. Organ celny, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów, może odstąpić od kontroli celnej, jeżeli zostanie wcześniej pisemnie powiadomiony, że do wykonania stosownych czynności kontrolnych został zobowiązany właściwy organ Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub wyznaczony przez niego organ.

4. Jeżeli, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ celny poweźmie uzasadnione podejrzenie, że wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyposażenia, o którym mowa w ust.1, bądź jego wyprowadzenie z jej terytorium lub jego wykorzystanie na jej terytorium następuje z naruszaniem przepisów prawa celnego lub prawa określającego zasady pobytu na tym terytorium wojsk obcych, podejmuje przewidziane prawem działania w zakresie dozoru i kontroli celnej oraz powiadamia ministra właściwego do spraw finansów publicznych i Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 września 1997 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego okrętom wojennym i wojskowym statkom powietrznym oraz wyposażeniu i sprzętowi jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 129, poz. 841), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.