Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2000 nr 36 poz. 408
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
Data ogłoszenia:2000-05-08
Data wejscia w życie:2000-05-23
Data ujednolicenia:2008-03-26

408

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 kwietnia 2000 r.

w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków za stopień służbowy oraz dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o «najniższym uposażeniu» rozumie się przez to miesięczne najniższe uposażenie zasadnicze dla stanowiska służbowego referenta ustalone przy zastosowaniu najniższego mnożnika kwoty bazowej określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Ustala się stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, zwanych dalej «funkcjonariuszami», oraz odpowiadające im mnożniki kwoty bazowej określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.

3. Miesięczne stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup uposażenia zasadniczego ustala się przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych 10 groszy w górę.

§ 4. 1. Funkcjonariuszom przysługuje dodatek do uposażenia zasadniczego za posiadany stopień służbowy.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, odpowiada mnożnikom kwoty bazowej, określonym w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Funkcjonariuszom przysługują następujące dodatki do uposażenia zasadniczego uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby:

1) dodatek za opiekę nad psem służbowym,

2) dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,

3) dodatek za służbę w porze nocnej,

4) dodatek specjalny.

§ 6.  1. Funkcjonariuszom, którym powierzono opiekę nad psem służbowym, przysługuje z tego tytułu miesięcznie dodatek w wysokości do 15% miesięcznego najniższego uposażenia zasadniczego - w trakcie sprawowania tej opieki.

2. W razie sprawowania opieki nad więcej niż jednym psem, dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 1.

3. W razie sprawowania opieki przez kilku funkcjonariuszy nad jednym psem, dodatek określony w ust. 1 dzieli się między nich w częściach równych.

§ 7.  1. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - do 5%,

2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - do 10%,

3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - do 15%

-- miesięcznego najniższego uposażenia zasadniczego.

2. Wykaz szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych warunków pełnienia służby stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje funkcjonariuszom pełniącym służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych co najmniej przez połowę obowiązującego czasu służby.

4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli stężenie lub natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia, stwierdzone w wyniku badań środowiskowych przeprowadzonych przez laboratoria Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria upoważnione przez właściwych terenowo wojewódzkich inspektorów sanitarnych do tego rodzaju badań, przekracza najwyższą dopuszczalną normę.

5. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za służbę w warunkach o różnym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości z dwóch lub więcej tytułów, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, funkcjonariuszowi przysługuje jeden dodatek według najwyższego stopnia szkodliwości.

§ 8.  1. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w porze nocnej przysługuje dodatek do uposażenia za każdą godzinę służby pomiędzy godziną 2200 a 600 rano, w wysokości 20% godzinowej stawki uposażenia zasadniczego.

2. Dodatek do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy od wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. Godzinową stawkę uposażenia zasadniczego, o której mowa w ust. 1, oblicza się dzieląc miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego funkcjonariusza przez liczbę godzin służby w danym miesiącu.

§ 9.  1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności funkcjonariuszowi można na czas określony, nie dłuższy niż rok, przyznać dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na uposażenia, w kwocie nie przekraczającej 40% uposażenia zasadniczego.

3. Przyznanie dodatku specjalnego powinno być potwierdzone na piśmie, z wyraźnym określeniem okoliczności uzasadniających przyznanie tego dodatku.

§ 10. Kwoty dodatków określonych w rozporządzeniu, w wysokości procentowej od najniższego uposażenia zasadniczego ustalonego przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej, po ich wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

 

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r (poz. 408)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3