Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 194 poz. 1987
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
Data ogłoszenia:2004-09-06
Data wejscia w życie:2004-09-21
Data ujednolicenia:2008-10-29

1987

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 sierpnia 2004 r.

w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (Dz. U. Nr 80, poz. 723 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 634).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. P. Sawicki

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. (poz. 1987)

WYKAZ GWARANTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE POKRYCIA KWOT WYNIKAJĄCYCH Z DŁUGÓW CELNYCH1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).