Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rocznik 2017 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski - rocznik 2017
Poz. Tytuł
1 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020
2 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
3 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych
4 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o transporcie lotniczym, podpisana w Kijowie dnia 12 marca 2013 r.
5 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 października 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o transporcie lotniczym, podpisaną w Kijowie dnia 12 marca 2013 r.
6 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
7 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020
8 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
9 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
10 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
11 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2017 r.
12 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
13 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
14 Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
15 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
16 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
17 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. w 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego
18 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
19 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
20 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
21 Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
22 Zarządzenie nr 184 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
23 Zarządzenie nr 183 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Gospodarki oraz przekształconego Ministerstwa Rozwoju
24 Umowa gwarancyjna między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich, oraz Umowa o zarządzaniu zaległymi należnościami między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności i refundacji na podstawie Umowy gwarancyjnej dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich
25 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową gwarancyjną między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich, oraz Umową o zarządzaniu zaległymi należnościami między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulującą procedury obsługi płatności i refundacji na podstawie Umowy gwarancyjnej dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich
26 Komunikat Nr 01/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
27 Postanowienie nr 115.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
28 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
29 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
30 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
31 Postanowienie nr 112.71.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
32 Postanowienie nr 1130.19.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
33 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. nr 1130.21.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
34 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. nr 1130.20.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
35 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi
36 Postanowienie nr 1130.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
37 Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
38 Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
39 Zarządzenie nr 1/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół"
40 Postanowienie Nr 115.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
41 Postanowienie nr 115.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
42 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"
43 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2016 r.
44 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2016 r.
45 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2016 r.
46 Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Albanii na lata 2016-2019, podpisany w Tiranie dnia 9 grudnia 2016 r.
47 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Albanii na lata 2016-2019, podpisanym w Tiranie dnia 9 grudnia 2016 r.
48 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa
49 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Warszawie dnia 20 lipca 2016 r.
50 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 lipca 2016 r.
51 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2016 r.
52 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2016 r.
53 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r.
54 Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
55 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 r.
56 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Rafała Piotra Wójcikowskiego
57 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
58 Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Uniwersytet Warszawski 2016-2025"
59 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2016 r.
60 Postanowienie nr 110.71.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
61 Postanowienie nr 110.74.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
62 Postanowienie nr 110.75.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
63 Postanowienie nr 110.77.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
64 Postanowienie nr 110.78.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
65 Postanowienie nr 110.79.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
66 Postanowienie nr 110.80.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
67 Postanowienie nr 110.81.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
68 Postanowienie nr 110.82.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
69 Postanowienie nr 110.83.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
70 Postanowienie nr 110.84.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
71 Postanowienie nr 110.85.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
72 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r.
73 Postanowienie nr 110.86.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
74 Postanowienie nr 110.87.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
75 Postanowienie nr 110.88.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
76 Postanowienie nr 110.89.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
77 Postanowienie nr 110.90.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
78 Postanowienie nr 110.91.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
79 Postanowienie nr 110.92.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
80 Postanowienie nr 110.93.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
81 Postanowienie nr 110.94.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
82 Postanowienie nr 110.95.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
83 Postanowienie nr 110.96.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
84 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego
85 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
86 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r.
87 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2016 r.
88 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2016 r.
89 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
90 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2016 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2017 r.
91 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2016 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2017 r.
92 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
93 Postanowienie nr rej. 425/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
94 Postanowienie nr rej. 435/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
95 Postanowienie nr rej. 456/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
96 Postanowienie nr rej. 482/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
97 Postanowienie nr rej. 496/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
98 Postanowienie nr rej. 514/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
99 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
100 Postanowienie nr rej. 522/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu orderu
101 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia
102 Postanowienie nr rej. 524/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
103 Postanowienie nr rej. 525/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu orderu
104 Postanowienie nr rej. 526/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
105 Postanowienie nr rej. 527/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczenia
106 Postanowienie nr rej. 528/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu orderu
107 Postanowienie nr rej. 529/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2016 r. o nadaniu orderu
108 Postanowienie nr rej. 530/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu orderu
109 Postanowienie nr rej. 531/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
110 Postanowienie nr rej. 532/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
111 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim
112 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
113 Postanowienie nr rej. 533/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
114 Postanowienie nr rej. 534/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
115 Postanowienie nr rej. 535/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
116 Postanowienie nr rej. 539/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
117 Postanowienie nr rej. 540/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2016 r. o nadaniu orderu
118 Postanowienie nr rej. 544/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
119 Postanowienie nr rej. 545/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu orderów
120 Postanowienie nr rej. 546/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
121 Postanowienie nr rej. 547/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
122 Postanowienie nr rej. 548/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
123 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
124 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
125 Postanowienie nr rej. 549/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
126 Postanowienie nr rej. 550/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
127 Postanowienie nr rej. 551/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
128 Postanowienie nr rej. 552/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
129 Postanowienie nr rej. 553/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
130 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie stosowania na terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu, Porozumienia w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
131 Postanowienie nr rej. 556/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
132 Postanowienie nr rej. 557/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu orderu
133 Postanowienie nr rej. 558/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczenia
134 Postanowienie nr rej. 560/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
135 Postanowienie nr rej. 563/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
136 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci
137 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie upamiętnienia generała Mariusza Zaruskiego w 150. rocznicę urodzin
138 Postanowienie nr rej. 566/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń
139 Postanowienie nr rej. 567/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2016 r. o nadaniu orderów
140 Postanowienie nr rej. 569/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczenia
141 Postanowienie nr rej. 571/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
142 Postanowienie nr rej. 574/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
143 Postanowienie nr rej. 577/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
144 Postanowienie nr rej. 579/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu
145 Postanowienie nr rej. 580/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
146 Postanowienie nr rej. 581/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu
147 Postanowienie nr rej. 585/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
148 Postanowienie nr rej. 586/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu
149 Postanowienie nr rej. 587/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
150 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu
151 Postanowienie nr rej. 592/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu
152 Postanowienie nr rej. 596/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
153 Postanowienie nr rej. 597/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu
154 Postanowienie nr rej. 600/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
155 Postanowienie nr rej. 601/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. o nadaniu orderów
156 Postanowienie nr rej. 602/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu
157 Postanowienie nr rej. 603/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu
158 Postanowienie nr rej. 604/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
159 Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego
160 Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
161 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
162 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu na kadencję w latach 2017-2022
163 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
164 Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
165 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
166 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
167 Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy
168 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
169 Zarządzenie nr 4/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii ,,Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Żołnierze Niezłomni
170 Zarządzenie nr 5/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii ,,Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Danuta Siedzikówna ,,Inka"
171 Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
172 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju"
173 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
174 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
175 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
176 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
177 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy
178 Uchwała nr 3/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
179 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
180 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r.
181 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
182 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
183 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.
184 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie kwoty bazowej w 2016 r.
185 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r.
186 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich
187 Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.
188 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
189 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Armii Krajowej
190 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat lotniczych
191 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uczczenia 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół"
192 Komunikat Nr 02/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
193 Postanowienie nr 110.97.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
194 Postanowienie nr 110.98.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
195 Postanowienie nr 110.99.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
196 Postanowienie nr 110.100.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
197 Postanowienie nr 110.101.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
198 Postanowienie nr 110.102.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
199 Postanowienie nr 110.103.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
200 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2014-15
201 Postanowienie nr 115.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora
202 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
203 Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej
204 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
205 Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej
206 Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego
207 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020
208 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2016 r. i w drugim półroczu 2016 r.
209 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health"
210 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2016
211 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017-2026
212 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu
213 Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
214 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
215 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
216 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
217 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
218 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz świadczenia pieniężnego przysługującego działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych
219 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2017 r.
220 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
221 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2016 r.
222 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
223 Postanowienie nr 7 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
224 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
225 Postanowienie nr 1130.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
226 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. nr 1130.1.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
227 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
228 Postanowienie nr 1130.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
229 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
230 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
231 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
232 Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemu CEPiK 2.0
233 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. nr 112.79.2016 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
234 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
235 Postanowienie nr 112.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała dywizji
236 Postanowienie nr 112.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała dywizji
237 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Jurgiela
238 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym, sporządzona w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
239 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym, sporządzoną w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
240 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy obronnej, podpisana w Bratysławie dnia 16 maja 2014 r.
241 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy obronnej, podpisaną w Bratysławie dnia 16 maja 2014 r.
242 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
243 Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
244 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia ks. Franciszka Blachnickiego w 30. rocznicę śmierci
245 Postanowienie nr 112.78.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
246 Postanowienie nr 112.9.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o zwolnieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
247 Postanowienie nr 112.10.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o zwolnieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
248 Postanowienie nr 112.12.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
249 Postanowienie nr 112.13.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2017 r. o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
250 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kuwejt o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.
251 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kuwejt o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.
252 Zarządzenie nr 8/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł
253 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
254 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
255 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
256 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej)
257 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
258 Komunikat Nr 3/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
259 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
260 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
261 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.
262 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
263 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci
264 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
265 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2017 r. sygn. akt Kp 1/17
266 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2016 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2017 r.
267 Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 3 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie
268 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Patryka Jakiego
269 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2016 r.
270 Postanowienie nr 115.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora
271 Postanowienie nr 110.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
272 Postanowienie nr 110.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
273 Postanowienie nr 110.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
274 Postanowienie nr 110.4.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
275 Postanowienie nr 110.5.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
276 Postanowienie nr 110.6.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
277 Postanowienie nr 110.7.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
278 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych Męskich na Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
279 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
280 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2017-2022
281 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Narodu
282 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
283 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
284 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
285 Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
286 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
287 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
288 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2017 r.
289 Porozumienie z dnia 17 grudnia 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszew
290 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 17 grudnia 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszew
291 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
292 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
293 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2016 r.
294 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych wydanych na podstawie art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych
295 Postanowienie nr rej. 610/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu
296 Postanowienie nr rej. 2/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
297 Postanowienie nr rej. 3/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
298 Postanowienie nr rej. 5/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
299 Postanowienie nr rej. 7/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
300 Postanowienie nr rej. 11/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
301 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
302 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 marca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
303 Postanowienie nr rej. 14/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczenia
304 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu
305 Postanowienie nr rej. 17/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu
306 Postanowienie nr rej. 18/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
307 Postanowienie nr rej. 19/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów
308 Postanowienie nr rej. 20/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów
309 Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju
310 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Patryka Jakiego
311 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w 60. rocznicę zapoczątkowania procesu integracji europejskiej
316 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
317 Postanowienie nr rej. 26/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu
318 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
319 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę jego urodzin
320 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
321 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
322 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Światową Organizacją Turystyki (UNWTO) w sprawie organizacji III Międzynarodowego Kongresu Etyki w Turystyce, podpisana w Warszawie dnia 14 grudnia 2016 r. oraz w Madrycie dnia 19 grudnia 2016 r.
323 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Światową Organizacją Turystyki (UNWTO) w sprawie organizacji III Międzynarodowego Kongresu Etyki w Turystyce, podpisaną w Warszawie dnia 14 grudnia 2016 r. oraz w Madrycie dnia 19 grudnia 2016 r.
324 Postanowienie nr rej. 29/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu
325 Postanowienie nr rej. 30/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu
326 Postanowienie nr rej. 31/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu
327 Postanowienie nr rej. 32/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu
328 Postanowienie nr rej. 33/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów
329 Postanowienie nr rej. 34/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów
330 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
331 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisane w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
332 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisanym w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
333 Postanowienie nr rej. 36/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu
334 Postanowienie nr rej. 37/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów
335 Postanowienie nr rej. 38/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu
336 Postanowienie nr rej. 41/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów
337 Postanowienie nr rej. 42/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu
338 Postanowienie nr rej. 43/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów
339 Postanowienie nr rej. 44/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu
340 Postanowienie nr rej. 45/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń
341 Postanowienie nr rej. 46/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. o nadaniu orderu
342 Postanowienie nr rej. 47/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
343 Postanowienie nr rej. 49/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznacze
344 Postanowienie nr rej. 69/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
345 Postanowienie nr rej. 52/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń
346 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2017-2022
347 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2017-2022
348 Postanowienie nr rej. 53/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczenia
349 Postanowienie nr rej. 55/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o nadaniu orderu
350 Postanowienie nr rej. 56/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń
351 Postanowienie nr rej. 57/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń
352 Postanowienie nr rej. 60/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń
353 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2017 r. o nadaniu orderów
354 Postanowienie nr rej. 62/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2017 r. o nadaniu orderów
355 Postanowienie nr rej. 63/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
356 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
357 Postanowienie nr rej. 65/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2017 r. o nadaniu orderu
358 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2017 r. o nadaniu orderu
359 Postanowienie nr rej. 68/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o nadaniu orderu
360 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń
361 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2017 r. o nadaniu orderów
362 Postanowienie nr rej. 76/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń
363 Postanowienie nr rej. 78/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu orderu
364 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu orderu
365 Postanowienie nr rej. 80/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
366 Zarządzenie nr 10/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii ,,Wielcy polscy ekonomiści" - Mikołaj Kopernik
367 Postanowienie nr rej. 4/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
368 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2017 r. w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987)
369 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 kwietnia 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
370 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
371 Komunikat Nr 04/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
372 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci Ludwika Zamenhofa w 100. rocznicę śmierci
373 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa
374 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2017 r. nr 1130.6.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
375 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii
376 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej
377 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
378 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011-2016
379 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Bolesława Biegasa
380 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013-2016
381 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Luandzie dnia 6 marca 2017 r.
382 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Luandzie dnia 6 marca 2017 r.
383 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2017 r. w stosunku do marca 2011 r.
384 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2017 r.
385 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. nr 1130.4.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
386 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. nr 1130.5.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
387 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.9.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
388 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.10.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
389 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.7.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego
390 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.8.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego
391 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.14.2017 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego
392 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. nr 115.3.2017 w sprawie nadania tytułu profesora
393 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
394 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.
395 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny
396 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia objawień fatimskich w ich 100. rocznicę
397 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2013-2016
398 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
399 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
400 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2017 r. nr 112.15.2017 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
401 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r.
402 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
403 Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)
404 Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
405 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2017 r.
406 Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
407 Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
408 Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
409 Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
410 Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
411 Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
412 Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
413 Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
414 Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
415 Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
416 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu
417 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
418 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
419 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii
420 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
421 Zarządzenie nr 11/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii ,,Odkryj Polskę" - Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim
422 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2017 r.
423 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
424 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół"
425 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"
426 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
427 Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej Europolu
428 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego
429 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
430 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
431 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
432 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
433 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
434 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
435 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
436 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
437 Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji ,,Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"
438 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
439 Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020
440 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
441 Komunikat nr 05/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
442 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w czterdziestą rocznicę powstania Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie
443 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
444 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2016 r.
445 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania ,,Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019"
446 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2017 r.
447 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2016 r.
448 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
449 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
450 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2017-2022
451 Zarządzenie nr 12/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Polskie Termopile" - Zadwórze
452 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
453 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
454 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska
455 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych, w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe
456 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Pawła Łapińskiego
457 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
458 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
459 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
460 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Central Europe
461 Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej
462 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości
463 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile
464 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 maja 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
465 Zarządzenie nr 13/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
466 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
467 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
468 Postanowienie nr rej. 39/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczenia
469 Postanowienie nr rej. 58/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
470 Postanowienie nr rej. 73/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu orderów
471 Postanowienie nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów
472 Postanowienie nr rej. 81/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
473 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie uznania zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie urodzin
474 Postanowienie nr rej. 108/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
475 Postanowienie nr rej. 109/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2017 r. o nadaniu odznaczenia
476 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu orderu
477 Postanowienie nr rej. 116/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu orderu
478 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2017 r. o nadaniu orderów
479 Postanowienie nr rej. 103/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
480 Postanowienie nr rej. 104/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
481 Postanowienie nr rej. 106/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
482 Postanowienie nr rej. 107/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
483 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
484 Postanowienie nr rej. 82/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
485 Postanowienie nr rej. 87/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
486 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2017 r. o nadaniu orderu
487 Postanowienie nr rej. 90/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2017 r. o nadaniu orderów
488 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. o nadaniu orderów
489 Postanowienie nr rej. 92/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
490 Postanowienie nr rej. 95/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2017 r. o nadaniu orderów
491 Postanowienie nr rej. 96/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
492 Postanowienie nr rej. 97/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2017 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń
493 Postanowienie nr rej. 98/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. o nadaniu orderów
494 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu odznaczenia
495 Postanowienie nr rej. 120/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
496 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2017 r. o nadaniu orderu
497 Postanowienie nr rej. 122/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
498 Postanowienie nr rej. 126/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2017 r. o nadaniu orderu
499 Postanowienie nr rej. 127/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2017 r. o nadaniu odznaczenia
500 Uchwała nr 2/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2016
501 Uchwała nr 3/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2016
502 Postanowienie nr 112.21.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
503 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.11.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego
504 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.13.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego
505 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
506 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. nr 1130.12.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
507 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2017 r.
508 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
509 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
510 Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
511 Postanowienie nr 112.25.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2017 r. o nadaniu stopnia generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej
512 Postanowienie nr 112.26.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
513 Postanowienie nr 112.27.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
514 Postanowienie nr 112.28.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
515 Postanowienie nr 112.29.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
516 Postanowienie nr 112.30.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
517 Postanowienie nr 112.22.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
518 Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego
519 Zarządzenie nr 14/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 35-lecie powstania Solidarności Walczącej
520 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
521 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
522 Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego
523 Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego
524 Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego
525 Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego
526 Postanowienie nr 112.19.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady
527 Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego
528 Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego
529 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2016 r.
530 Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego
531 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
532 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
533 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
534 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
535 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
536 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
537 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
538 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
539 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego
540 Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego
541 Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego
542 Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego
543 Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
544 Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego
545 Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego
546 Postanowienie nr rej. 128/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
547 Postanowienie nr rej. 129/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
548 Postanowienie nr rej. 130/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
549 Postanowienie nr rej. 131/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
550 Postanowienie nr rej. 132/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
551 Postanowienie nr rej. 133/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
552 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2017 r.
553 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 maja 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
554 Postanowienie nr rej. 134/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
555 Postanowienie nr rej. 135/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
556 Postanowienie nr rej. 136/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
557 Postanowienie nr rej. 137/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
558 Postanowienie nr rej. 138/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
559 Postanowienie nr rej. 139/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
560 Postanowienie nr rej. 140/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
561 Postanowienie nr rej. 148/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
562 Postanowienie nr rej. 149/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
563 Postanowienie nr rej. 150/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
564 Postanowienie nr rej. 151/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
565 Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
566 Postanowienie nr rej. 152/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
567 Postanowienie nr rej. 153/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów
568 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
569 Postanowienie nr rej. 162/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
570 Postanowienie nr rej. 163/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
571 Umowa między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu, podpisana w Meksyku dnia 24 kwietnia 2017 r.
572 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu, podpisaną w Meksyku dnia 24 kwietnia 2017 r.
573 Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisana w Warszawie dnia 27 kwietnia 2017 r.
574 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisaną w Warszawie dnia 27 kwietnia 2017 r.
575 Komunikat Nr 06/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
576 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
577 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
578 Umowa między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisana w Buenos Aires dnia 27 lipca 2007 r.
579 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisaną w Buenos Aires dnia 27 lipca 2007 r.
580 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, podpisane w Paryżu dnia 19 kwietnia 2017 r.
581 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, podpisanym w Paryżu dnia 19 kwietnia 2017 r.
582 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych
583 Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Związku Mjanmy, podpisana w Nay Pyi Taw dnia 11 kwietnia 2017 r.
584 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Związku Mjanmy, podpisaną w Nay Pyi Taw dnia 11 kwietnia 2017 r.
585 Postanowienie nr 110.11.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
586 Postanowienie nr 110.12.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
587 Postanowienie nr 110.13.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
588 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 110.14.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
589 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.15.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
590 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.16.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
591 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.18.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
592 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
593 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
594 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2017 r.
595 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 1130.16.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego
596 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 1130.19.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego
597 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.19.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
598 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.20.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
599 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.21.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
600 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.22.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
601 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.23.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
602 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.24.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
603 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.25.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
604 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.26.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
605 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.27.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
606 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.28.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
607 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.29.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
608 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.30.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
609 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet
610 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
611 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
612 Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego
613 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów
614 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
615 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
616 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
617 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
618 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
619 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczenia
620 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów
621 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów
622 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
623 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
624 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
625 Postanowienie nr rej. 181/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
626 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów
627 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
628 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec byłego Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego
629 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
630 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 czerwca 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
631 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 czerwca 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
632 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2016 r.
633 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2017 r.
634 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
635 Zarządzenie nr 15/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt I Stary
636 Zarządzenie nr 16/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - 100 dukatów Zygmunta III
637 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
638 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej
639 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie uczczenia 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
640 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej
641 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
642 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na jednego mieszkańca
643 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
644 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
645 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.
646 Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
647 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
648 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE za niezgodny z zasadą pomocniczości
649 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
650 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2017 r.
651 Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
652 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach Globalnej Koalicji w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt
653 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
654 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
655 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar
656 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2016 r.
657 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku
658 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 1131.5.2017 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
659 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 1131.7.2017 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
660 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
661 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2017-2022
662 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za lata 2016 i 2017
663 Postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
664 Postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
665 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.15.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
666 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.17.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
667 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.18.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
668 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. nr 112.31.2017 o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
669 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Niepodległa" na lata 2017-2021
670 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
671 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
672 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.8.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
673 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.9.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
674 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.10.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
675 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. nr 110.31.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
676 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.32.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
677 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 110.33.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
678 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 110.34.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
679 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.35.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
680 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.36.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
681 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
682 Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej CEPOL-u
683 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego - genialnego polskiego fizyka
684 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2017 r. nr 1131.10.2017 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego
685 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2017 r.
686 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
687 Komunikat Nr 07/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
688 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022
689 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
690 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
691 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
692 Zarządzenie nr 17/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej rzeź Woli i Ochoty
693 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
694 Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
695 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Polski MOOC"
696 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2017 r.
697 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r.
698 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
699 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
700 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki
701 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
702 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
703 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2017 r.
704 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej ,,Montowanie stolarki budowlanej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
705 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
706 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa
707 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2017 r.
708 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2017 r
709 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.37.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
710 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.38.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
711 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.39.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
712 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.40.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
713 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.41.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
714 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. nr 110.42.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
715 Zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin ,,Za życiem"
716 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
717 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu orderów
718 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2017 r. o nadaniu orderów
719 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2017 r. o nadaniu orderów
720 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2017 r. o nadaniu orderu
721 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
722 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
723 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu odznaczenia
724 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu orderów
725 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu orderu
726 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu orderu
727 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu orderu
728 Zarządzenie nr 18/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 70-lecie Kultury Paryskiej
729 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
730 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2017 r.
731 Postanowienie nr rej. 203/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
732 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
733 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
734 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
735 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
736 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
737 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
738 Postanowienie nr rej. 214/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
739 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
740 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
741 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
742 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
743 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
744 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
745 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
746 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
747 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. o nadaniu orderów
748 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
749 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu orderu
750 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu odznaczenia
751 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu orderu
752 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. o nadaniu orderu
753 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2017 r.
754 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202
755 Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
756 Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
757 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w setną rocznicę utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego
758 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
759 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
760 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie upamiętnienia polskich Ofiar zbrodni NKWD z lat 1937-1938
761 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego
762 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
763 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
764 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
765 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
766 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
767 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego
768 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
769 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r.
770 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2017 r. o konieczności przeprowadzenia przetargu
771 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy
772 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
773 Zarządzenie nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Rewitalizacji ,,Krajowy Komitet Rewitalizacji"
774 Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO
775 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
776 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu
777 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów
778 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
779 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów
780 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
781 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów
782 Postanowienie nr rej. 266/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
783 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu
784 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
785 Zarządzenie nr 19/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
786 Zarządzenie nr 20/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 35. rocznicę zrywu antykomunistycznego w Lubinie
787 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
788 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
789 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
790 Postanowienie nr rej. 270/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczenia
791 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu
792 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
793 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów
794 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
795 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
796 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
797 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
798 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
799 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
800 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.
801 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu
802 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
803 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
804 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu
805 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów
806 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Szlakami Polski Niepodległej"
807 Komunikat Nr 08/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
808 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
809 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
810 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
811 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r.
812 Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
813 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r.
814 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r.
815 Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2017 roku, podpisana w Kijowie dnia 12 czerwca 2017 r.
816 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2017 roku, podpisaną w Kijowie dnia 12 czerwca 2017 r.
817 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
818 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
819 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
820 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
821 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
822 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
823 Zarządzenie nr 22/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie objawień fatimskich
824 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
825 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
826 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2017 r.
827 Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
828 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
829 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 8 maja 2017 r.
830 Oświadczenie Rządowe dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 8 maja 2017 r.
831 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.
832 Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego
833 Zarządzenie nr 23/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii ,,Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Witold Pilecki ,,Witold"
834 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR)
835 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
836 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2017 r.
837 Zarządzenie nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego
838 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.43.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
839 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.44.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
840 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.45.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
841 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.46.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
842 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.47.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
843 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
844 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
845 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.48.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
846 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.49.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
847 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.50.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
848 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.51.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
849 Zarządzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa
850 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
851 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i specjalnych, podpisana w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.
852 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i specjalnych, podpisaną w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.
853 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw
854 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
855 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.52.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
856 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.53.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
857 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.54.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
858 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.55.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
859 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2017 r.
860 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
861 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
862 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2017 r.
863 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji ,,Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"
864 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju
865 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
866 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
867 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia maksymalnych stawek opłat obowiązujących w 2018 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu
868 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
869 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
870 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2017 r.
871 Komunikat Nr 09/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
872 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej
  • Adres publikacyjny: