Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rocznik 2016 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski - rocznik 2016
Poz. Tytuł
1 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
2 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w 130. rocznicę urodzin Adama Chętnika
3 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 1130.14.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
4 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu
5 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
6 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar Grudnia 1970 r.
7 Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
8 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
9 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2015 r. w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
10 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
11 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Opolu I na kadencję w latach 2016-2021
12 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. nr 110.73.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
13 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr 110.74.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
14 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr 110.75.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
15 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr 110.76.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
16 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
17 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
18 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
19 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych
20 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
21 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. o nadaniu orderów
22 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. o nadaniu orderów
23 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. o nadaniu orderów
24 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. o nadaniu odznaczenia
25 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. o nadaniu odznaczeń
26 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o nadaniu orderu
27 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o nadaniu orderów
28 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o nadaniu odznaczeń
29 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o nadaniu odznaczeń
30 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o nadaniu odznaczeń
31 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. o nadaniu odznaczeń
32 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. o nadaniu orderu
33 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. nr 110.77.2015 w sprawie uchylenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
34 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. nr 110.78.2015 w sprawie uchylenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
35 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. nr 110.79.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
36 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. nr 110.80.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
37 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 grudnia 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
38 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 grudnia 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
39 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 grudnia 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
40 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uczczenia 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
41 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020
42 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Cichociemnych
43 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
44 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
45 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego
46 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
47 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
48 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
49 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianie oraz cofnięciu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi
50 Komunikat Nr 01/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
51 Uchwała nr 1358/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa
52 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
53 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa
54 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
55 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
56 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.
57 Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
58 Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
59 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji
60 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
61 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
62 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2015 r.
63 Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności
64 Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności
65 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2015 r.
66 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2015 r.
67 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych
68 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. nr 115.15.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
69 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2015 r.
70 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2015 r.
71 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2015 r.
72 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2015 r.
73 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r.
74 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2015 r.
75 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2015 r.
76 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.
77 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie upamiętnienia 190. rocznicy urodzin Romualda Traugutta
78 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna
79 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej
80 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
81 Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
82 Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
83 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.
84 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2015 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016 r.
85 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
86 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2015 r. nr 1130.15.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
87 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. nr 1130.16.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
88 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. nr 1130.17.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
89 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2015 r.
90 Zarządzenie Nr 1/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 200 zł
91 Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
92 Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
93 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 stycznia 2016 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59, zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 r.
94 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
95 Zarządzenie Nr 2/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, upamiętniającej 250. rocznicę założenia Mennicy Warszawskiej
96 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie raportu zawierającego w szczególności informacje dotyczące realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej w 2012 r. i w 2013 r., wraz z oceną i wnioskami z ich realizacji
97 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
98 Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju
99 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"
100 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020"
101 Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego
102 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych
103 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
104 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
105 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. Annus Domini MMXVI Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
106 Zarządzenie nr 3/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych
107 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
108 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interact
109 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Brandenburgia - Polska
110 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka
111 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
112 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
113 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
114 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
115 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
116 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
117 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
118 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk)
119 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska
120 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
121 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej)
122 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu orderów
123 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
124 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu orderu
125 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
126 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
127 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
128 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
129 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
130 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
131 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. o nadaniu orderu
132 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
133 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
134 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
135 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
136 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
137 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
138 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczenia
139 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
140 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. o nadaniu orderów
141 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
142 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. o nadaniu orderu
143 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
144 Zarządzenie nr 4/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego
145 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.
146 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. w stosunku do 2014 r.
147 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie kwoty bazowej w 2015 r.
148 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2015 r.
149 Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r.
150 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
151 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020
152 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju"
153 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"
154 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat lotniczych
155 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania
156 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
157 Komunikat Nr 02/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
158 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 110.2.2016 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
159 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 110.1.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
160 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
161 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty
162 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Częstochowie na kadencję w latach 2016-2021
163 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
164 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
165 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
166 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
167 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie krajowego planu inwestycyjnego
168 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent
169 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2015 r.
170 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
171 Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
172 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r.
173 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r.
174 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2015 r. i w drugim półroczu 2015 r
175 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
176 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, podpisana w Warszawie dnia 28 października 2014 r.
177 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, podpisaną w Warszawie dnia 28 października 2014 r.
178 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2015
179 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu
180 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2016 r. z okazji 35-lecia rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów
181 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2016 r.
182 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 115.1.2016 w sprawie nadania tytułu profesora
183 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 115.2.2016 w sprawie nadania tytułu profesora
184 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego
185 Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
186 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych
187 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych
188 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2014 r.
189 Postanowienie Ministra Rozwoju z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
190 Postanowienie Ministra Rozwoju z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
191 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Ustawa 2.0 - Założenia systemu szkolnictwa wyższego"
192 Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców
193 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
194 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów
195 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 lutego 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
196 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu
197 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2016 r. w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego
198 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej
199 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2014 r.
200 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
201 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
202 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej
203 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
204 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
205 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
206 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
207 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
208 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
209 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
210 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
211 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
212 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
213 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
214 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
215 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
216 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
217 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2015 r.
218 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
219 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach
220 Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Komitetu Rozwoju
221 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
222 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
223 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych
224 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2015 r.
225 Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
226 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 lutego 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
227 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
228 Komunikat nr 03/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
229 Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej
230 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
231 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2016 r.
232 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
233 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
234 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
235 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej ,,Ku Zbawieniu" w Białymstoku na Zbór ,,Droga Zbawienia" Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
236 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi
237 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym
238 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
239 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
240 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
241 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.4.2016 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
242 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.5.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
243 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.6.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
244 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2016 r.
245 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
246 Zarządzenie nr 6/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 1050. rocznicę chrztu Polski
247 Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
248 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
249 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.3.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
250 Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rozwoju
251 Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
252 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
253 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Marii Mireckiej-Loryś - niezłomnej bohaterki niepodległego państwa polskiego
254 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Dobrego Maharadży
255 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
256 Zarządzenie nr 5/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii ,,Polskie kluby piłkarskie" - Legia Warszawa
257 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
258 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
259 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 112.1.2016 w sprawie mianowania na stopień generała brygady oraz kontradmirała
260 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. nr 112.4.2016 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
261 Zarządzenie nr 7/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł ,,Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka"
262 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko
263 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
264 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
265 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
266 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
267 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. nr 1130.3.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
268 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. nr 1131.4.2016 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej
269 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 112.2.2016 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
270 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 1131.1.2016 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
271 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2016 r. nr 1131.3.2016 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
272 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. nr 1130.1.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
273 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
274 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
275 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. nr 1131.5.2016 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
276 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. nr 1130.2.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
277 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2016 r. nr 1130.4.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
278 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
279 Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
280 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko - deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
281 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2015 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2016 r.
282 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
283 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Żyżyńskiego
284 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. towarzysząca otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
285 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu
286 Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania
287 Zarządzenie nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych
288 Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
289 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2015 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2016 r.
290 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu
291 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
292 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
293 Uchwała Nr 23 Rady Ministrów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"
294 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
295 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
296 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
297 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 r.
298 Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania ,,Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019"
299 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2016 r. o nadaniu orderu
300 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczenia
301 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2016 r. o nadaniu orderu
302 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczenia
303 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
304 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
305 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2016 r. o nadaniu orderu
306 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
307 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. o nadaniu orderu
308 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
309 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
310 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
311 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
312 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych
313 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie koprodukcji filmów, podpisana w Warszawie dnia 21 października 2015 r.
314 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie koprodukcji filmów, podpisaną w Warszawie dnia 21 października 2015 r.
315 Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
316 Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy ,,Obywatel"
317 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Artura Cezarego Górskiego
318 Zarządzenie nr 9/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł ,,Wrocław - Europejska Stolica Kultury"
319 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. o nadaniu orderu
320 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. o nadaniu orderu
321 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
322 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
323 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. o nadaniu orderów
324 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. o nadaniu orderu
325 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
326 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
327 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
328 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2016 r. o nadaniu orderów
329 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
330 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
331 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
332 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
333 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
334 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
335 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
336 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
337 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
338 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń
339 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2016 r. o nadaniu orderu
340 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o nadaniu orderów
341 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o nadaniu orderu
342 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
343 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
344 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o nadaniu orderów
345 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
346 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
347 Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii
348 Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
349 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
350 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej
351 Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.
352 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
353 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg Baltic Sea Region
354 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
355 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
356 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu orderów
357 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu orderów
358 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
359 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu orderów
360 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu orderów
361 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu orderu
362 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
363 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
364 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczenia
365 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2016 r. o nadaniu orderów
366 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. o nadaniu orderu
367 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń
368 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
369 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
370 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie polityki imigracyjnej Polski
371 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
372 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
373 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska
374 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w 1050. rocznicę Chrztu Polski
375 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 marca 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
376 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 marca 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
377 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
378 Komunikat Nr 04/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
379 Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
380 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w 1050. rocznicę Chrztu Polski
381 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
382 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana
383 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
384 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
385 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
386 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich
387 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego - czołowego przedstawiciela warszawskiej szkoły matematycznej
388 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2012-2015
389 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2012-2015
390 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2010-2015
391 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2016 r. w stosunku do marca 2010 r.
392 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2016 r.
393 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
394 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
395 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2015 r. z podziałem na województwa
396 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2016 r.
397 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych
398 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych
399 Zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Agencji Wywiadu
400 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego
401 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia
402 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach
403 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2016 r.
404 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług za niezgodny z zasadą pomocniczości
405 Zarządzenie nr 11/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200-lecie tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - ,,200-lecie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie"
406 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2016 r.
407 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
408 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
409 Umowa Ramowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Szwecji o wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 14 września 2015 r.
410 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową ramową między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Szwecji o wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Warszawie dnia 14 września 2015 r.
411 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r
412 Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
413 Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji
414 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier dotycząca współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 24 października 2013 r.
415 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier dotyczącą współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Warszawie dnia 24 października 2013 r.
416 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Dżakarcie dnia 6 czerwca 2006 r.
417 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Dżakarcie dnia 6 czerwca 2006 r.
418 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
419 Zarządzenie nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022
420 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych
421 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
422 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uczczenia twórców Konstytucji 3 maja
423 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
424 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uczczenia 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego
425 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego
426 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego
427 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
428 Zarządzenie nr 12/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii ,,Odkryj Polskę" - Księży Młyn w Łodzi
429 Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.
430 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
431 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
432 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
433 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
434 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
435 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
436 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
437 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
438 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
439 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
440 Uchwała nr 2/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2015
441 Uchwała nr 3/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2015
442 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
443 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2016 r.
444 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
445 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
446 Komunikat nr 05/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
447 Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
448 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2015 r.
449 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
450 Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
451 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii dotyczący obowiązywania w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii dwustronnych umów międzynarodowych zawartych między Rzecząpospolitą Polską (Polską Rzecząpospolitą Ludową) a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1944-1991, podpisany w Warszawie dnia 9 października 2015 r.
452 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii dotyczącym obowiązywania w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii dwustronnych umów międzynarodowych zawartych między Rzecząpospolitą Polską (Polską Rzecząpospolitą Ludową) a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1944-1991, podpisanym w Warszawie dnia 9 października 2015 r.
453 Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
454 Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019
455 Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa
456 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r.
457 Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
458 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2016 r. w 35. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych ,,Solidarność"
459 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
460 Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony
461 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
462 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2016 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
463 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
464 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie uczczenia 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego
465 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
466 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli
467 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2015 r.
468 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
469 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2016 r.
470 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2016 r.
471 Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego
472 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych
473 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
474 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2016 r.
475 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
476 Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
477 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2016 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"
478 Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR)
479 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
480 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Jaworskiego
481 Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
482 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
483 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
484 Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania założeń współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych do realizacji z Chińską Republiką Ludową
485 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
486 Zarządzenie Nr 13/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Jan Olbracht
487 Zarządzenie nr 14/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - dukat Zygmunta Starego
488 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów ,,Misja Łaski" w Krakowie na III Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie
489 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
490 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
491 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2015 r.
492 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2015 r.
493 Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
494 Uchwała Nr 62 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
495 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
496 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
497 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
498 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2016 r.
499 Postanowienie Nr 110.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
500 Postanowienie Nr 110.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
501 Postanowienie nr 110.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
502 Zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce
503 Komunikat nr 06/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
504 Postanowienie nr 115.3.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
505 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
506 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
507 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
508 Postanowienie Nr 112.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
509 Postanowienie nr 112.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
510 Postanowienie nr 1130.5.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
511 Postanowienie nr 1130.6.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
512 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
513 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
514 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
515 Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw identyfikacji wizualnej administracji rządowej
516 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
517 Postanowienie nr rej. 105/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
518 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
519 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu orderu
520 Postanowienie nr rej. 106/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu orderu
521 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
522 Postanowienie nr rej. 110/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
523 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu orderów
524 Postanowienie nr rej. 113/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu orderu
525 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
526 Postanowienie nr rej. 111/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2016 r. o nadaniu orderów
527 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2016 r. o nadaniu orderów
528 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
529 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2016 r. o nadaniu orderów
530 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2015 r. przypadających na jednego mieszkańca
531 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
532 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku
533 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia dnia 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy
534 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych
535 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"
536 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar
537 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt
538 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
539 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
540 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
541 Postanowienie nr rej. 126/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
542 Postanowienie nr rej. 136/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2016 r. o nadaniu orderu
543 Postanowienie nr rej. 127/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
544 Postanowienie nr rej. 128/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
545 Postanowienie nr rej. 129/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
546 Postanowienie nr rej. 130/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
547 Postanowienie nr rej. 143/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2016 r. o nadaniu orderów
548 Postanowienie nr rej. 144/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
549 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki o współpracy gospodarczej, podpisana w Pretorii dnia 17 października 2013 r.
550 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki o współpracy gospodarczej, podpisaną w Pretorii dnia 17 października 2013 r.
551 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim, podpisana w Warszawie dnia 20 maja 2015 r.
552 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim, podpisaną w Warszawie dnia 20 maja 2015 r.
553 Postanowienie nr rej. 156/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderu
554 Postanowienie nr rej. 125/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderu
555 Postanowienie Nr rej. 145/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczenia
556 Postanowienie nr rej. 139/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
557 Postanowienie nr rej. 154/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów
558 Postanowienie nr rej. 155/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderów
559 Postanowienie nr rej. 157/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
560 Postanowienie nr rej. 165/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderu
561 Postanowienie nr rej. 166/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
562 Postanowienie nr rej. 131/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
563 Postanowienie nr rej. 107/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
564 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
565 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego
566 Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 29 października 2015 r. oraz w SHAPE dnia 18 listopada 2015 r.
567 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 29 października 2015 r. oraz w SHAPE dnia 18 listopada 2015 r.
568 Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
569 Postanowienie nr rej. 153/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
570 Postanowienie nr rej. 173/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderu
571 Postanowienie nr rej. 167/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
572 Postanowienie nr rej. 177/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderu
573 Postanowienie nr rej. 186/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
574 Postanowienie nr rej. 182/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
575 Postanowienie nr rej. 187/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
576 Postanowienie nr rej. 188/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderów
577 Postanowienie nr rej. 198/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderów
578 Postanowienie nr rej. 197/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r. o nadaniu orderów
579 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
580 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
581 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
582 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
583 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2016 r.
584 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego
585 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
586 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2016 r.
587 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi
588 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
589 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
590 Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, podpisane w Norfolk dnia 29 września 2015 r.
591 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, podpisanym w Norfolk dnia 29 września 2015 r.
592 Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii oraz Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, podpisane w Norfolk dnia 29 września 2015 r.
593 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii oraz Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, podpisanym w Norfolk dnia 29 września 2015 r.
594 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956
595 Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
596 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,DIALOG"
597 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
598 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
599 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie sprawozdawczości
600 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
601 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
602 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku
603 Zarządzenie Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski
604 Uchwała Nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"
605 Postanowienie nr rej. 199/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
606 Postanowienie nr rej. 185/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
607 Postanowienie nr rej. 203/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
608 Postanowienie nr rej. 205/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. o nadaniu orderów
609 Postanowienie nr rej. 207/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
610 Postanowienie nr rej. 206/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
611 Postanowienie nr rej. 210/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2016 r. o nadaniu orderów
612 Postanowienie nr rej. 221/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2016 r. o nadaniu orderu
613 Postanowienie nr rej. 220/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
614 Postanowienie nr rej. 216/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. o nadaniu orderu
615 Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej
616 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
617 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
618 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
619 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
620 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
621 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
622 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
623 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji
624 Zarządzenie nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności
625 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie uznania terytorium Republiki Iraku za strefę działań wojennych
626 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji
627 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły
628 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego
629 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego
630 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
631 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy protestów robotników przeciwko władzy komunistycznej w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku
632 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.
633 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
634 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
635 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2014 r.
636 Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji ,,Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"
637 Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"
638 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945
639 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
640 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
641 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia
642 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
643 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
644 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
645 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
646 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.
647 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
648 Komunikat Nr 07/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
649 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Astanie dnia 15 września 2014 r.
650 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisanym w Astanie dnia 15 września 2014 r.
651 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
652 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
653 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian
654 Postanowienie nr rej. 158/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
655 Postanowienie nr rej. 223/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
656 Postanowienie nr rej. 222/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
657 Postanowienie nr rej. 135/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów
658 Postanowienie nr rej. 230/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
659 Postanowienie nr rej. 231/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderu
660 Postanowienie nr rej. 224/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
661 Postanowienie nr rej. 228/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
662 Postanowienie nr rej. 229/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu orderów
663 Postanowienie nr rej. 226/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
664 Postanowienie nr rej. 225/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
665 Postanowienie nr rej. 169/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
666 Postanowienie nr rej. 209/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
667 Postanowienie nr rej. 241/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o nadaniu orderów
668 Postanowienie nr rej. 232/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
669 Postanowienie nr rej. 25/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
670 Postanowienie nr rej. 251/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2016 r. o nadaniu orderu
671 Postanowienie nr rej. 250/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2016 r. o nadaniu orderu
672 Postanowienie nr rej. 245/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
673 Postanowienie nr rej. 246/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2016 r. o nadaniu odznaczeń
674 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"
675 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
676 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
677 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
678 Postanowienie nr 1130.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
679 Postanowienie nr 1131.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. o powołaniu członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
680 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r.
681 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Maksa Kraczkowskiego
682 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyboru oskarżyciela przed Trybunałem Stanu
683 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2016 r.
684 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile
685 Zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
686 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2016 r.
687 Zarządzenie nr 16/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł ,,Polska Reprezentacja Olimpijska Rio de Janeiro 2016"
688 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa
689 Postanowienie nr 1131.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
690 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
691 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2016 r.
692 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2016 r.
693 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Warszawie dnia 10 września 2015 r.
694 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 10 września 2015 r.
695 Postanowienie nr 1130.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
696 Postanowienie nr 1130.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
697 Postanowienie nr 1130.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
698 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
699 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
700 Zarządzenie nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
701 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
702 Postanowienie nr 112.19.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. o nadaniu stopnia generała brygady
703 Postanowienie nr 1131.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
704 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 lipca 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
705 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 lipca 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
706 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
707 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
708 Zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
709 Porozumienie z dnia 2 maja 2016 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
710 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 2 maja 2016 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
711 Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia ,,Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030"
712 Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019, podpisany w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
713 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019, podpisanym w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
714 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
715 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2016 r.
716 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r.
717 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r.
718 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017
719 Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi
720 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2016 r.
721 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
722 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
723 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
724 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
725 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
726 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945
727 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert
728 Postanowienie nr 115.4.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
729 Postanowienie nr 115.5.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
730 Postanowienie nr 115.6.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
731 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych
732 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych
733 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych
734 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych
735 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
736 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
737 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
738 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
739 Postanowienie nr 110.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
740 Postanowienie nr 110.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
741 Postanowienie nr 110.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
742 Postanowienie nr 110.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
743 Postanowienie nr 110.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
744 Postanowienie nr 110.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
745 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
746 Postanowienie nr 110.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
747 Postanowienie nr 110.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
748 Postanowienie nr 110.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
749 Postanowienie nr 110.19.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
750 Postanowienie nr 110.20.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
751 Postanowienie nr 110.21.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
752 Postanowienie nr 110.22.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
753 Postanowienie nr 110.23.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
754 Postanowienie nr 110.24.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
755 Postanowienie nr 110.25.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
756 Postanowienie nr 110.26.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
757 Postanowienie nr 110.28.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
758 Postanowienie nr 110.29.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
759 Postanowienie nr 110.30.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
760 Postanowienie nr 110.27.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
761 Postanowienie nr 110.31.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
762 Postanowienie nr 110.32.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
763 Postanowienie nr 110.33.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
764 Postanowienie nr 110.34.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
765 Postanowienie nr 110.35.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
766 Postanowienie nr 110.36.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
767 Postanowienie nr 110.37.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
768 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego
769 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
770 Uchwała nr 495/2016 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa
771 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 lipca 2016 r. o sprostowaniu błędu
772 Zarządzenie nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
773 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
774 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020
775 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
776 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
777 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
778 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
779 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.
780 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Wytycznych w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
781 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.
782 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016 r.
783 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
784 Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022
785 Zarządzenie nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń
786 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
787 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych
788 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., podpisana w Warszawie dnia 16 marca 2016 r.
789 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r., podpisaną w Warszawie dnia 16 marca 2016 r.
790 Komunikat Nr 08/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
791 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
792 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2016 r. sygn. akt Kp 2/15
793 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2016 r. sygn. akt Kp 5/15
794 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2016 r. sygn. akt Kp 3/15
795 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r.
796 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
797 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
798 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego zwolnienia usług międzynarodowego transportu lotniczego z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o podobnym charakterze, zawarta w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
799 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego zwolnienia usług międzynarodowego transportu lotniczego z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o podobnym charakterze, zawartą w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
800 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.
801 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
802 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
803 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2016 r.
804 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
805 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
806 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
807 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
808 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
809 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
810 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r.
811 Postanowienie nr 110.38.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
812 Postanowienie nr 110.39.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
813 Postanowienie nr 110.40.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
814 Postanowienie nr 110.41.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
815 Postanowienie nr 110.42.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
816 Postanowienie nr 110.43.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
817 Postanowienie nr 110.44.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
818 Postanowienie nr 110.45.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
819 Postanowienie nr 110.46.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
820 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
821 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Inkubator Innowacyjności+"
822 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
823 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
824 Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
825 Zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju
826 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
827 Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
828 Postanowienie nr rej. 252/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
829 Postanowienie nr rej. 253/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
830 Postanowienie nr rej. 255/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
831 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczenia
832 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
833 Postanowienie nr rej. 256/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
834 Postanowienie nr rej. 257/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
835 Postanowienie nr rej. 258/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
836 Postanowienie nr rej. 259/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
837 Postanowienie nr rej. 263/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
838 Postanowienie nr rej. 260/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
839 Postanowienie nr rej. 267/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
840 Postanowienie nr rej. 266/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
841 Postanowienie nr rej. 268/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
842 Zarządzenie nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
843 Postanowienie nr rej. 261/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
844 Postanowienie nr rej. 262/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
845 Postanowienie nr rej. 133/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
846 Postanowienie nr rej. 270/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
847 Postanowienie nr rej. 277/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
848 Postanowienie nr rej. 279/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
849 Postanowienie nr rej. 280/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
850 Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin
851 Postanowienie nr rej. 275/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
852 Postanowienie nr rej. 278/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
853 Postanowienie nr rej. 276/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
854 Postanowienie nr rej. 269/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
855 Postanowienie nr rej. 274/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
856 Postanowienie nr rej. 273/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
857 Postanowienie nr rej. 289/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
858 Postanowienie nr rej. 290/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
859 Postanowienie nr rej. 272/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
860 Postanowienie nr rej. 291/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
861 Postanowienie nr rej. 298/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu orderów
862 Postanowienie nr rej. 299/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu orderu
863 Postanowienie nr rej. 297/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
864 Postanowienie nr rej. 300/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
865 Postanowienie nr rej. 302/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. o nadaniu orderu
866 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. o nadaniu orderu
867 Postanowienie nr rej. 307/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o nadaniu orderów
868 Postanowienie nr rej. 335/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
869 Postanowienie nr rej. 355/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
870 Postanowienie nr rej. 356/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o nadaniu orderów
871 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Uniwersytet Młodego Odkrywcy"
872 Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
873 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2017
874 Zarządzenie nr 20/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Polscy malarze XIX/XX wieku" - Olga Boznańska
875 Postanowienie nr rej. 380/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu orderu
876 Postanowienie nr rej. 132/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
877 Postanowienie nr rej. 134/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
878 Postanowienie nr rej. 378/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
879 Postanowienie nr rej. 383/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczenia
880 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
881 Postanowienie nr rej. 292/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
882 Postanowienie nr rej. 293/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
883 Postanowienie nr rej. 294/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
884 Postanowienie nr rej. 295/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
885 Postanowienie nr rej. 296/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
886 Postanowienie nr rej. 334/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń
887 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2016 r.
888 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
889 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
890 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
891 Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
892 Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rozwoju
893 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2016 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
894 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2016 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
895 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
896 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych Żeńskich na Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce
897 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
898 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2016 r.
899 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy
900 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia
901 Komunikat Nr 09/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
902 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
903 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
904 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
905 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2016 r.
906 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2016 r.
907 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 13 września 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
908 Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2016 roku, podpisana w Kijowie dnia 11 lipca 2016 r.
909 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2016 roku, podpisaną w Kijowie dnia 11 lipca 2016 r.
910 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
911 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
912 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
913 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
914 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013
915 Postanowienie nr 1131.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
916 Postanowienie nr 112.33.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
917 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zakończenia uznawania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych
918 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych
919 Postanowienie nr 1131.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
920 Postanowienie nr 1130.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
921 Postanowienie nr 1131.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu w skład Rady Mediów Narodowych
922 Postanowienie nr 1130.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
923 Postanowienie nr 1130.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
924 Postanowienie nr 1130.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
925 Postanowienie nr 115.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
926 Postanowienie nr 1131.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. o powołaniu Prezesów Sądu Najwyższego
927 Komunikat Ministra Rozwoju dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013
928 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
929 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
930 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
931 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
932 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.
933 Postanowienie nr 1131.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
934 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.
935 Zarządzenie nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii
936 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
937 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2017
938 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
939 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
940 Postanowienie nr 1131.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
941 Postanowienie nr 1131.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
942 Postanowienie nr 1131.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
943 Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
944 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
945 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2016 r. o gotowości do przekazywania zgłoszeń alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego do Policji i Państwowej Straży Pożarnej drogą elektroniczną
946 Zarządzenie nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
947 Uchwała nr 5/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2017
948 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
949 Postanowienie nr 110.54.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
950 Postanowienie nr 110.55.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
951 Postanowienie nr 110.57.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
952 Postanowienie nr 1109.56.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
953 Postanowienie nr 110.52.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
954 Postanowienie nr 110.53.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
955 Postanowienie nr 110.58.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
956 Postanowienie nr 110.59.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
957 Postanowienie nr 110.60.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
958 Postanowienie nr 110.61.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
959 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
960 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
961 Postanowienie nr 110.51.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
962 Postanowienie nr 110.49.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
963 Postanowienie nr 110.47.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
964 Postanowienie nr 110.50.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
965 Postanowienie nr 110.48.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
966 Uchwała nr 108/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą ,,Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"
967 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
968 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2016 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników
969 Zarządzenie nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
970 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja
971 Zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin ,,Za życiem"
972 Zarządzenie nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
973 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie wzajemnego uznawania międzynarodowych i wymiany krajowych praw jazdy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 1998 r.
974 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie wzajemnego uznawania międzynarodowych i wymiany krajowych praw jazdy, sporządzoną w Warszawie dnia 25 listopada 1998 r.
975 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wyrażenia wdzięczności nauczycielom polonijnym
976 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
977 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej)
978 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
979 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.
980 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"
981 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej
982 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r.
983 Komunikat Nr 10/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
984 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. w sprawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
985 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony
986 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
987 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
988 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2016 r.
989 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2016 r. w stosunku do września 2010 r.
990 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 października 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
991 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2016 r.
992 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017
993 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017
994 Zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
995 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa
996 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.
997 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2016 r.
998 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
999 Zarządzenie nr 21/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii ,,Odkryj Polskę" - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
1000 Zarządzenie nr 22/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii ,,Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Józef Haller
1001 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Energii
1002 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2016 r.
1003 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny
1004 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie upamiętnienia Marka Grechuty w 10. rocznicę śmierci
1005 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
1006 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów
1007 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
1008 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2016-2021
1009 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
1010 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1011 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2017 r.
1012 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2017 r.
1013 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
1014 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
1015 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
1016 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 r. Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy
1017 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca za niezgodny z zasadą pomocniczości
1018 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017
1019 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
1020 Postanowienie nr rej. 368/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1021 Postanowienie nr rej. 369/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1022 Postanowienie nr rej. 370/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1023 Postanowienie nr rej. 371/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1024 Postanowienie nr rej. 372/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1025 Postanowienie nr rej. 373/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1026 Postanowienie nr rej. 374/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1027 Postanowienie nr rej. 375/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1028 Postanowienie nr rej. 376/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1029 Postanowienie nr rej. 377/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1030 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2012-2014
1031 Postanowienie nr rej. 385/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1032 Postanowienie nr rej. 389/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1033 Postanowienie nr rej. 397/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1034 Postanowienie nr rej. 399/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów
1035 Postanowienie nr rej. 400/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczenia
1036 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"
1037 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w ESRF oraz CERN"
1038 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych
1039 Postanowienie nr rej. 402/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderu
1040 Postanowienie nr rej. 390/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1041 Postanowienie nr rej. 401/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1042 Postanowienie nr rej. 408/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1043 Postanowienie nr rej. 414/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczenia
1044 Postanowienie nr rej. 415/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderu
1045 Postanowienie nr rej. 409/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1046 Postanowienie nr rej. 416/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
1047 Postanowienie nr rej. 417/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
1048 Postanowienie nr rej. 423/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1049 Postanowienie nr rej. 424/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderu
1050 Postanowienie nr rej. 427/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu orderu
1051 Postanowienie nr rej. 432/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu orderu
1052 Postanowienie nr rej. 428/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu odznaczenia
1053 Postanowienie nr rej. 428/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu odznaczenia
1054 Postanowienie nr rej. 434/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2016 r. o nadaniu orderu
1055 Postanowienie nr rej. 433/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
1056 Postanowienie nr rej. 431/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1057 Postanowienie nr rej. 436/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2016 r. o nadaniu orderu
1058 Postanowienie nr rej. 437/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2016 r. o nadaniu orderu
1059 Postanowienie nr rej. 439/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. o nadaniu orderu
1060 Postanowienie nr rej. 440/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1061 Postanowienie nr rej. 443/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. o nadaniu orderu
1062 Postanowienie nr rej. 422/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o nadaniu orderów
1063 Postanowienie nr rej. 444/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o nadaniu orderu
1064 Postanowienie nr rej. 453/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1065 Postanowienie nr rej. 454/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. o nadaniu orderu
1066 Postanowienie nr rej. 455/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. o nadaniu orderu
1067 Postanowienie nr rej. 457/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. o nadaniu orderów
1068 Postanowienie nr rej. 458/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1069 Postanowienie nr rej. 459/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2016 r. o nadaniu odznaczenia
1070 Postanowienie nr rej. 464/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2016 r. o nadaniu orderu
1071 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2016 r. o nadaniu orderu
1072 Postanowienie nr rej. 465/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1073 Postanowienie nr rej. 320/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1074 Postanowienie nr rej. 337/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1075 Postanowienie nr rej. 338/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1076 Postanowienie nr rej. 339/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1077 Postanowienie nr rej. 357/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1078 Postanowienie nr rej. 358/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1079 Postanowienie nr rej. 445/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1080 Postanowienie nr rej. 463/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1081 Postanowienie nr rej. 336/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1082 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
1083 Postanowienie nr 112.42.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień generała brygady
1084 Postanowienie nr 112.43.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
1085 Postanowienie nr 112.44.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
1086 Postanowienie nr 112.45.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
1087 Postanowienie nr 112.46.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
1088 Postanowienie nr 112.47.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
1089 Postanowienie nr 112.48.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
1090 Postanowienie nr 112.49.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
1091 Postanowienie nr 112.34.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady
1092 Postanowienie nr 112.35.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała broni
1093 Postanowienie nr 112.36.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady
1094 Postanowienie nr 112.57.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady
1095 Postanowienie nr 1131.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
1096 Zarządzenie nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
1097 Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1098 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
1099 Komunikat Nr 11/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
1100 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2016 r.
1101 Zarządzenie nr 155 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
1102 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uczczenia 210. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1806 roku
1103 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017
1104 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1105 Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Implementacji Postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.
1106 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2016 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju ,,Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa"
1107 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
1108 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia
1109 Postanowienie nr 110.62.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1110 Postanowienie nr 110.63.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1111 Postanowienie nr 110.64.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1112 Postanowienie nr 110.65.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1113 Postanowienie nr 110.66.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1114 Postanowienie nr 110.67.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1115 Postanowienie nr 110.68.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1116 Postanowienie nr 110.69.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1117 Postanowienie nr 110.70.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1118 Postanowienie nr 110.72.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1119 Postanowienie nr 110.73.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1120 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2017 r.
1121 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Andrzeja Wajdy
1122 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego
1123 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza
1124 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
1125 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018
1126 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
1127 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera
1128 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
1129 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
1130 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2016 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
1131 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
1132 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2017 r.
1133 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2016 r.
1134 Postanowienie nr 1130.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
1135 Postanowienie nr 115.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
1136 Postanowienie nr 115.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
1137 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
1138 Postanowienie nr 1130.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
1139 Postanowienie nr 1130.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
1140 Postanowienie nr 115.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
1141 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej
1142 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2016 r. z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej
1143 Zarządzenie nr 164 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa
1144 Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r.
1145 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017
1146 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
1147 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
1148 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
1149 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2017
1150 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
1151 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
1152 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m? powierzchni użytkowej lokalu
1153 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1154 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1155 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1156 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wskaźnika referencyjnego stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych
1157 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2015 r.
1158 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2016 r.
1159 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017
1160 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2017
1161 Zarządzenie nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
1162 Zarządzenie nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
1163 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2015 r.
1164 Zarządzenie nr 23/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Aleksander Jagiellończyk
1165 Zarządzenie nr 24/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - szeląg, talar Stefana Batorego
1166 Zarządzenie nr 25/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 35. rocznicę pacyfikacji kopalni ,,Wujek"
1167 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
1168 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
1169 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
1170 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r.
1171 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2017
1172 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
1173 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1174 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2015 r.
1175 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy reaktywacji samorządów miejskich w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Piotrkowie
1176 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
1177 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,KIC 2016 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT"
1178 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
1179 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
1180 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
1181 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
1182 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
1183 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej
1184 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
1185 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2016 r.
1186 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2017
1187 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe
1188 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
1189 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
1190 Postanowienie nr 27 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
1191 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie potępienia masowej eksterminacji mniejszości religijnych przez tzw. Państwo Islamskie
1192 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2017
1193 Zarządzenie nr 29/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 gr i 1 zł
1194 Zarządzenie nr 30/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów o wartości nominalnej 10 zł i 20 zł
1195 Komunikat Nr 12/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
1196 Zarządzenie nr 27/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr i 5 gr
1197 Zarządzenie nr 28/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 gr i 20 gr
1198 Zarządzenie nr 31/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł
1199 Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
1200 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r.
1201 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2017 r.
1202 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
1203 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 grudnia 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
1204 Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
1205 Zarządzenie nr 173 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
1206 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
1207 Postanowienie nr rej. 469/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2016 r. o nadaniu orderów
1208 Postanowienie nr rej. 470/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1209 Postanowienie nr rej. 471/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1210 Postanowienie nr rej. 472/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1211 Postanowienie nr rej. 467/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1212 Postanowienie nr rej. 473/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. o nadaniu orderów
1213 Postanowienie nr rej. 487/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
1214 Postanowienie nr rej. 484/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1215 Postanowienie nr rej. 488/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. o nadaniu orderów
1216 Postanowienie nr rej. 490/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1217 Postanowienie nr rej. 490/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1218 Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącym Grup Integracyjnych NATO (NFIU)
1219 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącym Grup Integracyjnych NATO (NFIU)
1220 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
1221 Postanowienie nr rej. 497/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1222 Postanowienie nr rej. 501/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2016 r. o nadaniu orderu
1223 Postanowienie nr rej. 504/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2016 r. o nadaniu odznaczenia
1224 Postanowienie nr rej. 505/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu orderów
1225 Postanowienie nr rej. 506/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu orderów
1226 Postanowienie nr rej. 507/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu orderu
1227 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
1228 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
1229 Postanowienie nr 1131.24.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
1230 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w 46. rocznicę tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu
1231 Zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
1232 Postanowienie nr rej. 509/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1233 Postanowienie nr rej. 503/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń
1234 Postanowienie nr rej. 513/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. o nadaniu orderów
1235 Postanowienie nr rej. 511/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. o nadaniu orderu
1236 Postanowienie nr rej. 512/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
1237 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. nr 1131.25.2016 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
1238 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
1239 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia 35-tej rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych w Kopalni Węgla Kamiennego ,,WUJEK"
1240 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni ,,Wujek"
1241 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Mikołajczyka w 50. rocznicę śmierci
1242 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Mobilność Plus"
1243 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge"
1244 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2017 r.
1245 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
1246 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
1247 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej
1248 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
1249 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
1250 Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem"
1251 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt
1252 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
1253 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 2 w działaniach na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Egejskim
1254 Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Senior-WIGOR" na lata 2015-2020
1255 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
1256 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar
1257 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
  • Adres publikacyjny: