Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rocznik 2015 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski - rocznik 2015
Poz. Tytuł
1 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. o nadaniu odznaczenia
2 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń
3 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. o nadaniu orderów
4 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
5 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
6 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń
7 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń
8 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
9 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń
10 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
11 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2014 r. o nadaniu orderu
12 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
13 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
14 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
15 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń
16 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń
17 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń
18 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń
19 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. o nadaniu orderów
20 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
21 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
22 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
23 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń
24 Uchwała nr 250 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego
25 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
26 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
27 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
28 Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska
29 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Armanda Kamila Ryfińskiego
30 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
31 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
32 Zarządzenie nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
33 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2014 r. nr 1130-18-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
34 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. nr 1130-19-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
35 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
36 Komunikat Nr 1/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
37 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju
38 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonymi na dzień 8 lutego 2015 r.
39 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
40 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania okręgowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.
41 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
42 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
43 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
44 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
45 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 grudnia 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
46 Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, Regulamin poczty listowej i Regulamin dotyczący paczek pocztowych, sporządzone w Bernie dnia 11 listopada 2008 r.
47 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, Regulaminem poczty listowej i Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, sporządzonymi w Bernie dnia 11 listopada 2008 r.
48 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
49 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich
50 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
51 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
52 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń
53 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. o nadaniu orderów
54 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
55 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń
56 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń
57 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń
58 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. o nadaniu orderów
59 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
60 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2014 r. o nadaniu orderu
61 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. nr 115-16-14 w sprawie nadania tytułu profesora
62 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. nr 115-18-14 w sprawie nadania tytułu profesora
63 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. nr 115-17-14 w sprawie nadania tytułu profesora
64 Zarządzenie nr 42/14 Prokuratora Generalnego z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury
65 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018
66 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018
67 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
68 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2014 r.
69 Zarządzenie nr 1/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej - ,,100-lecie Politechniki Warszawskiej"
70 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2014 r.
71 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2014 r.
72 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 110-34-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
73 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 110-35-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
74 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 110-36-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
75 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-37-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
76 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-38-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
77 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-39-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
78 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-40-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
79 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-41-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
80 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-42-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
81 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-43-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
82 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-44-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
83 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-45-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
84 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-46-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
85 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-47-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
86 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-48-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
87 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-49-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
88 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-50-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
89 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-51-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
90 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-52-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
91 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-53-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
92 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-54-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
93 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-55-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
94 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-56-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
95 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-57-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
96 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2014 r. nr 110-58-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
97 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2014 r.
98 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniający komunikat w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.
99 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka
100 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
101 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
102 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
103 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2013 r.
104 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2014 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 r.
105 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2014 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 r.
106 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r.
107 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2014 r.
108 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2014 r.
109 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r.
110 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.
111 Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań sprzyjających rozwojowi międzynarodowego transportu drogowego
112 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
113 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczenia
114 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2014 r. o nadaniu orderu
115 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
116 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
117 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń
118 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń
119 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
120 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. o nadaniu orderów
121 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczenia
122 Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017
123 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ,,Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019"
124 Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
125 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczenia
126 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń
127 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń
128 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
129 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
130 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. o nadaniu orderów
131 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń
132 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń
133 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. o nadaniu odznaczeń
134 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. o pozbawieniu odznaczenia
135 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r.
136 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2014 r.
137 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2014 r.
138 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2014 r.
139 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Andrzeja Piątaka
140 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r.
141 Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
142 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
143 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
144 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
145 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"
146 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
147 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
148 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
149 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
150 Zarządzenie nr 2/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 150. rocznicę urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera
151 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
152 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej, numerów oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
153 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
154 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
155 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
156 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
157 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
158 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
159 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
160 Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego
161 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
162 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. o nadaniu orderów
163 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
164 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
165 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. o nadaniu orderu
166 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
167 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
168 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
169 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
170 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. o nadaniu orderu
171 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
178 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r. w stosunku do 2013 r.
179 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r.
180 Komunikat nr 2/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
181 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r.
182 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
183 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. stawek opłat lotniczych
184 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie korzystania z pomocy technicznej
185 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
186 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
187 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
188 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mieczysława Marcina Łuczaka
189 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu
190 Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw zapewnienia wsparcia procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej
191 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy zaślubin Polski z morzem
192 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2014 r. (przewodnictwo Włoch w Radzie Unii Europejskiej)
193 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci profesor Haliny Szwarc w związku z 40. rocznicą założenia pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku
194 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
195 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. o nadaniu orderu
196 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. o nadaniu orderu
197 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
198 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. o nadaniu orderu
199 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
200 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
201 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
202 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2014 r. o nadaniu orderów
203 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczenia
204 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
205 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. o nadaniu orderu
206 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia 2015 r. o nadaniu orderu
207 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2015 r. o nadaniu orderu
208 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
209 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2015 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
210 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
211 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego
212 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
213 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty
214 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2015 r. o wolnym stanowisku sędziowskim
215 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
216 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020
217 Zarządzenie nr 3/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Władysław Jagiełło
218 Zarządzenie nr 4/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - floren Władysława Łokietka
219 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych, stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
220 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
221 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2014 r. i w drugim półroczu 2014 r.
222 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
223 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
224 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2015 r. w sprawie upamiętnienia Witkiewiczów
225 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2014 r.
226 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2015 r. nr 1130.1.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
227 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
228 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 r.
229 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. nr 115-1-2015 w sprawie nadania tytułu profesora
230 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
231 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2014
232 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
233 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
234 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Central Europe
235 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg Baltic Sea Region
236 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
237 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
238 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w składzie sekretarzy Sejmu
239 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
240 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
241 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
242 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
243 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2015 r. o nadaniu orderu
244 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. o nadaniu orderu
245 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
246 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
247 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2015 r. o nadaniu orderów
248 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
249 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2015 r. o nadaniu orderu
250 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2015 r. o nadaniu orderu
251 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
252 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
253 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
254 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
255 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
256 Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu
257 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnionego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego oraz oceny laboratoryjnej materiału siewnego
258 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
259 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2015 r.
260 Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego
261 Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.
262 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. w związku z tragiczną śmiercią Borysa Niemcowa
263 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2014 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2015 r.
264 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2014 r.
265 Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
266 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
267 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
268 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
269 Komunikat Nr 03/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
270 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
271 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020
272 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
273 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
274 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
275 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
276 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
277 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
278 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
279 Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 grudnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Narodowy Plan Szerokopasmowy"
280 Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
281 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
282 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
283 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
294 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021"
295 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2014 r.
296 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
297 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2015 r. nr 115.2.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
298 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2015 r. nr 115.3.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
299 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2015 r. nr 115.4.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
300 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
301 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
302 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
303 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
304 Uchwała nr 125/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa
305 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
306 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
307 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
308 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska - Słowacja
309 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
310 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2015 r. o nadaniu orderu
311 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń
312 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2015 r. o nadaniu orderu
313 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2015 r. o nadaniu orderu
314 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń
315 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń
316 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń
317 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
318 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2015 r. o nadaniu orderu
319 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń
320 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń
321 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2015 r. o nadaniu orderu
322 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. o nadaniu orderu
323 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczeń
324 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. o nadaniu orderów
325 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
326 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2015 r. o nadaniu odznaczenia
327 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 23 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
328 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym za granicą
329 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
330 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach
331 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
332 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
333 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
334 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
335 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
336 Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy o współpracy w dziedzinie oświaty, podpisane w Kijowie dnia 19 stycznia 2015 r.
337 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy o współpracy w dziedzinie oświaty, podpisanym w Kijowie dnia 19 stycznia 2015 r.
338 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
339 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Baku dnia 14 listopada 2013 r.
340 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisaną w Baku dnia 14 listopada 2013 r.
341 Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Senior-WIGOR" na lata 2015-2020
342 Zarządzenie nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
343 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2015 r. o wolnym stanowisku prokuratorskim
344 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
345 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
346 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
347 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
348 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020
349 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
350 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
351 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
352 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
353 Komunikat Nr 04/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
354 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011-2014
355 Zarządzenie nr Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta
356 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
357 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009-2014
358 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014
359 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
360 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2015 r.
361 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2015 r. w stosunku do marca 2009 r.
362 Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania
363 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
364 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
365 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2015 r.
366 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Prokuratury
367 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Piotra Babinetza
368 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
369 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
370 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Kazimierza Moskala
371 Ogłoszenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. o uruchomieniu funkcjonalności systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych umożliwiającej dostawcom usług wymianę informacji w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru
372 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
373 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
374 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 51 w Koszalinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
375 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w setną rocznicę urodzin Tadeusza Kantora
376 Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów
377 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
378 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2015 r.
379 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 kwietnia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
380 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2015 r.
381 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.
382 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., oraz określenia warunków i sposobu jej wykorzystania
383 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
384 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego
385 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2014 r. przypadających na jednego mieszkańca
386 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2015 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
387 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
388 Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych
390 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
391 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy URBACT
392 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
393 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
394 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
395 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
396 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2015 r. w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
397 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. nr 1131.2.2015 o powołaniu Wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego
398 Zarządzenie nr 6/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii ,,Odkryj Polskę" - Kanał Bydgoski
400 Komunikat Nr 05/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
401 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2015 r. nr 112.2.2015 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej
402 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 1130.4.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
403 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. nr 1130.5.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
404 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
405 Uchwała nr 3/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2014
406 Uchwała nr 4/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2014
407 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
408 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.
409 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
410 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2015 r.
411 Zarządzenie nr 7/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Zabytki kultury w Polsce" - relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim
412 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
413 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2015 r.
414 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr 1131.3.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
415 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-3-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
416 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-4-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
417 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-10-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
418 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-12-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
419 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 110-14-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
420 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-11-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
421 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-13-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
422 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-5-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
423 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-6-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
424 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. nr 110-7-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
425 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2015 r. nr 110-8-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
426 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-9-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
427 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-1-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
428 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-2-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
429 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
430 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
431 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych, stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
432 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2015 r. nr 1131.4.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
433 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
434 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
435 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. o nadaniu odznaczenia
436 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2015 r. o nadaniu odznaczenia
437 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2015 r. o nadaniu orderów
438 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2015 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
439 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. o nadaniu orderu
440 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
441 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2015 r. o nadaniu orderów
442 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2014 r.
443 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2014 r.
444 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
445 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
446 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
447 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
448 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
449 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
450 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
451 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
452 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
453 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
454 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
455 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2015 r. o nadaniu orderów
456 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 maja 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"
457 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych
458 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
459 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
460 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020
461 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
462 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy ESPON
463 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
464 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
465 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr 112.3.2015 o mianowaniu na stopień generała brygady
466 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 112.4.2015 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
467 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 112.5.2015 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
468 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.16.2015 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
469 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr 115.5.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
470 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 115.6.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
471 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.14.2015 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
472 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.15.2015 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
473 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr 112.6.2015 o mianowaniu na stopień generała brygady
474 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
475 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2015 r. w setną rocznicę urodzin Księdza Jana Twardowskiego
476 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80. rocznicę śmierci
477 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uczczenia ofiar Tragedii Górnośląskiej z 1945 r.
478 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2015 r.
479 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
480 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
481 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
482 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
483 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
484 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
485 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
486 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
487 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu
488 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2015 r. o nadaniu orderów
489 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
490 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów
491 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
492 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
493 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczenia
494 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
495 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
496 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
497 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów
498 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
499 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
500 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów
501 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
502 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
503 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów
504 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
505 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
506 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
507 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
508 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderu
509 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
510 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderów
511 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nadaniu orderu
512 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
513 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Sebastiana Dudy
514 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
515 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2015 r. ,,In memoriam"
516 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2015 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
517 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2015 r. sygn. akt Kp 2/13
518 Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
519 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2014 r.
520 Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej
521 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2015 r.
522 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 22 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
523 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2014 r.
524 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
525 Protokół wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o sposobie wykonywania Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską, podpisanej w Soczi dnia 25 maja 2006 r., podpisany w Moskwie dnia 28 listopada 2012 r.
526 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o sposobie wykonywania Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską, podpisanej w Soczi dnia 25 maja 2006 r., podpisanym w Moskwie dnia 28 listopada 2012 r.
527 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Franciszka Rynasiewicza
528 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
529 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
530 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
531 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
532 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2015 r.
533 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2015 r.
534 Komunikat Nr 06/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
535 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady
536 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
537 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku
538 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
539 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
540 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
541 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony
542 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Stanisława Czesaka
543 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych
544 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
545 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
546 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2015 r.
547 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
548 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 9 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
549 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie
550 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
551 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 1 lipca Dniem Sejmu Polskiego
552 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
553 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
554 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2014 r.
555 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
556 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2015 r.
557 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
558 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci bohatera Powstania Styczniowego księdza Stanisława Brzóski
559 Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
560 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r.
561 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
562 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziowskim
563 Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów
564 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020
565 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
566 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
567 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
568 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
569 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
570 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
571 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
572 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
573 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
574 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
575 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
576 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2013 r.
577 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
578 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
579 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
580 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 25 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
581 Protokół między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Ukrainy o nieodpłatnym przekazaniu wybranych składników mienia wojskowego, podpisany w Warszawie dnia 14 sierpnia 2014 r.
583 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.5.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
584 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.6.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
585 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.7.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
586 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.8.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
587 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.9.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
588 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.10.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
589 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. nr 1130.6.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
590 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2015 r. nr 1130.7.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
591 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 1130.8.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
592 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
593 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
594 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
595 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
596 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
597 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. nr 1130.9.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
598 Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022
599 Komunikat Nr 07/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
600 Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych
601 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
602 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
603 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. nr 112.24.2015 o zwolnieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
604 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. nr 112.25.2015 o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
605 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 maja 2015 r. o nadaniu orderu
606 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń
607 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń
608 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
609 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2015 r. o nadaniu odznaczenia
610 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń
611 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń
612 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. o nadaniu orderów
613 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
614 Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii"
615 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2015 r. nr 112.27.2015 o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
616 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym
617 Zarządzenie nr 12/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Polscy malarze XIX/XX wieku" - Alfred Wierusz-Kowalski
618 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet referendalny, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym
619 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2015 r. o nadaniu orderu
620 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
621 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń
622 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń
623 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń
624 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
625 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2015 r. o nadaniu orderów
626 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2015 r. o nadaniu odznaczeń
627 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
628 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2015 r. o nadaniu orderów
629 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2015 r. o nadaniu orderu
630 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110-33-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
631 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
632 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym
633 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym
634 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zakończenia uznawania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych
635 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych
636 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia
637 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2015 r.
638 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2015 r.
639 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2015 r.
640 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r.
641 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2015 r.
642 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2015 r.
643 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą
644 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
645 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku
646 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 115.7.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
647 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
648 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. nr 115.9.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
649 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. nr 115.8.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
650 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta
651 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2015 r.
652 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
653 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
654 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
655 Ogłoszenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 29 lipca 2015 r. o uruchomieniu funkcjonalności systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych umożliwiającej dostawcom usług wymianę informacji w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru
656 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
657 Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy ,,Obywatel"
658 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
659 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
660 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
661 Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Marka Ziółkowskiego
662 Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej
663 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
664 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
665 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
666 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
667 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
668 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
669 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
670 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad drukowania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
671 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
672 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
673 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
674 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 110.15.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
675 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2015 r. nr 110.16.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
676 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.17.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
677 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.19.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
678 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.18.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
679 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.20.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
680 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.21.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
681 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.22.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
682 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.23.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
683 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.24.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
684 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.25.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
685 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2015 r. nr 110.26.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
686 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.28.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
687 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.31.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
688 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.30.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
689 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. nr 110.27.2015 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
690 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.29.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
691 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.32.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
692 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.34.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
693 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.35.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
694 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.36.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
695 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.37.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
696 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.38.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
697 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej
698 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora
699 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
704 Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
705 Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
707 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
709 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad drukowania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
711 Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
712 Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
714 Komunikat Nr 08/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
715 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Białowieża na Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Białowieży
716 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
717 Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
718 Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
720 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r.
721 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.
726 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
727 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
728 Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
729 Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
730 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
731 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
732 Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
733 Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
734 Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
735 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.
736 Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030"
737 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Armanda Ryfińskiego
738 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Barbary Bartuś
739 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jerzego Szmita
740 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka
741 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.11.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
742 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.12.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
743 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
744 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.9.2015 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji
745 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 112.28.2015 w sprawie mianowania na stopień generała broni
746 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
747 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej)
748 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020
749 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
750 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
751 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2015 r.
752 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
753 Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
754 Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
755 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"
756 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017-2026
757 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
758 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku
759 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
760 Uchwała Nr 125 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
761 Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
762 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
763 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. ,,Europejska Stolica Kultury 2016"
764 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
766 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 1131.15.2015 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
767 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2015 r.
768 Porozumienie z dnia 25 czerwca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów oraz określeniu rodzaju odbywającego się przez nie ruchu
769 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 25 czerwca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów oraz określeniu rodzaju odbywającego się przez nie ruchu
770 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
771 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 1131.16.2015 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
772 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Jana Łopińskiego
773 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Marii Szczerskiego
774 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Barbary Sadurskiej
775 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Mariusza Kwiatkowskiego
776 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. nr 1131.26.2015 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
777 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 sierpnia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
778 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, podpisane w Łucku dnia 14 marca 2013 r.
779 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, podpisanym w Łucku dnia 14 marca 2013 r.
780 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2015 r.
781 Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR)
782 Porozumienie z dnia 27 lutego 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego
783 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 27 lutego 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego
784 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.13.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
785 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.10.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
786 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. nr 112.26.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
787 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. nr 115.10.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
788 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 115.11.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
789 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. nr 1130.11.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
790 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 1130.12.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
791 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 115.12.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
792 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 112.39.2015 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady
793 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
794 Zarządzenie nr 14/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Władysław Warneńczyk
795 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
796 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
797 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
798 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 115.13.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
799 Zarządzenie nr 15/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - grosz Kazimierza Wielkiego
800 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. nr 1130.10.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
801 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 112.38.2015 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
802 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2015 r.
803 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 sierpnia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
804 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 25 sierpnia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
805 Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
806 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r.
807 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska - Niemcy/Saksonia
808 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg Europa
809 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska
810 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
811 Komunikat Nr 09/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
812 Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
813 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
814 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
815 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016
816 Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Przygotowania Krajowego Ćwiczenia Systemu Obronnego pk. KRAJ-15
817 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
818 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
819 Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców
820 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
821 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
822 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2015 r.
823 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego
824 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
825 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2015 r.
826 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Mariana Palikota
827 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
828 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2016
829 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
830 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
831 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu
832 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów
833 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu
834 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczenia
835 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
836 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
837 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu
838 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
839 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
840 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów
841 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
842 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu
843 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
844 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów
845 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
846 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
847 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów
848 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów
849 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
850 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
851 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów
852 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów
853 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów
854 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu
855 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
856 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
857 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. o nadaniu orderu
858 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
859 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
860 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
861 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.
862 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016
863 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju
864 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
865 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
866 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
867 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. o nadaniu orderu
868 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
869 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
870 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
871 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
872 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. o nadaniu orderu
873 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
874 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. o nadaniu orderów
875 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
876 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
877 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. o nadaniu orderów
878 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
879 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
880 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
881 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. o nadaniu orderu
882 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
883 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
884 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
885 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2015 r. o nadaniu orderów
886 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
887 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
888 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
889 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
890 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
891 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczenia
892 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
893 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
894 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
895 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. o nadaniu orderów
896 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
897 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczeń
898 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. o nadaniu odznaczenia
899 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
900 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji
901 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w 155. rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego
902 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sytuacji szkolnictwa polskiego na Litwie
903 Uchwała Nr 6/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2016
904 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016
905 Komunikat Ministra Środowiska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Powietrza
906 Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
907 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Prokuratury
908 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania stosowanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
909 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2015 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
910 Zarządzenie Nr 16 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
911 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
912 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych opłaty reklamowej w 2016 r.
913 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
915 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych
916 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018
917 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy
918 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
919 Zarządzenie nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
920 Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem
921 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
922 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
923 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
924 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
925 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego
926 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich
927 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą
928 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
929 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
930 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
931 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.43.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
932 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.44.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
933 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.39.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
934 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.40.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
935 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.41.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
936 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.42.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
937 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.45.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
938 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.46.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
939 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.47.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
940 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.49.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
941 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.48.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
942 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.50.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
943 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.51.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
944 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.52.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
945 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. nr 110.53.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
946 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. nr 110.54.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
947 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. nr 110.56.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
948 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. nr 110.57.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
949 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. nr 110.58.2015 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
950 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. nr 110.55.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
951 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. nr 110.59.2015 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
952 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.61.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
953 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.60.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
954 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.62.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
955 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.63.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
956 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.64.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
957 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.65.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
958 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2016 r.
959 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
960 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
961 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
962 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
963 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
964 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
965 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
966 Zarządzenie nr 16/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Zwierzęta świata" - pszczoła miodna
967 Zarządzenie nr 17/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 50. rocznicę wystosowania orędzia biskupów polskich do niemieckich
968 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
969 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2015 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
970 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
971 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
972 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2016 r.
973 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
974 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 10 maja 2015 r. i 24 maja 2015 r.
975 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
976 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
977 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
978 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
979 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
980 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
981 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
982 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
983 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
984 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
985 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
986 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
987 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
988 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń
989 Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Rozwoju Sportu do roku 2020"
990 Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 września 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"
991 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
992 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
993 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
994 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o transporcie morskim, podpisana w Putrajaya z dnia 10 lutego 2014 r.
995 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o transporcie morskim, podpisaną w Putrajaya dnia 10 lutego 2014 r.
996 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Belgradzie dnia 10 czerwca 2013 r.
997 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Belgradzie dnia 10 czerwca 2013 r.
998 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Programu ,,Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Tokio dnia 27 lutego 2015 r.
999 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Programu ,,Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Tokio dnia 27 lutego 2015 r.
1000 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
1001 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
1002 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych
1003 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 września 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
1004 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2015 r. zmieniające uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
1005 Komunikat Nr 10/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
1006 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turkmenistanu o współpracy gospodarczej, podpisana w Aszchabadzie dnia 17 marca 2015 r.
1007 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turkmenistanu o współpracy gospodarczej, podpisaną w Aszchabadzie dnia 17 marca 2015 r.
1008 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
1009 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
1010 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
1011 Postanowienie nr 35 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry
1012 Zarządzenie nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne
1013 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
1014 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020
1015 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2015 r. nr 1131.36.2015 o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Prokuratury
1016 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2015 r. nr 1131.37.2015 o powołaniu w skład Krajowej Rady Prokuratury
1017 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2015 r. o ustanowieniu Programu dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej
1018 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
1019 Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustanowienia ,,Programu Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022"
1020 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
1021 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020
1022 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2015 r.
1023 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r.
1024 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2015 r. w stosunku do września 2009 r.
1025 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
1026 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
1027 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
1028 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.
1029 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.
1030 Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.
1031 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
1032 Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2015-2018, podpisany w Warszawie dnia 30 września 2015 r.
1033 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 października 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2015-2018, podpisanym w Warszawie dnia 30 września 2015 r.
1034 Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018, podpisany w Skopje dnia 26 sierpnia 2015 r.
1035 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018, podpisanym w Skopje dnia 26 sierpnia 2015 r.
1036 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1037 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1043 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 października 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
1044 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
1045 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2015 r. sygn. akt Kp 1/15
1046 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
1047 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa
1048 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2015 r.
1049 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2015 r.
1050 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziowskim
1051 Uchwała nr 199 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą ,,Studia dla wybitnych"
1052 Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2015 roku, podpisana w Kijowie dnia 12 sierpnia 2015 r.
1053 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2015 roku, podpisaną w Kijowie dnia 12 sierpnia 2015 r.
1054 Zarządzenie nr 126 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zakresu zadań Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego oraz środków niezbędnych do ich realizacji
1055 Zarządzenie Nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego
1056 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 października 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
1057 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
1058 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku"
1059 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
1060 Zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego
1061 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
1062 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Ideas Plus II"
1063 Uchwała nr 204 Rady Ministrów z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
1064 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016
1065 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 października 2015 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2015 r.
1066 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
1067 Zarządzenie Nr 18/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - ratusz w Poznaniu
1068 Zarządzenie Nr 19/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Józef Piłsudski
1069 Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ,,Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"
1070 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2011-2013
1071 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 22 października 2015 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
1072 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 22 października 2015 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
1073 Zarządzenie nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej pomocy Policji
1074 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
1075 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1076 Zarządzenie Nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"
1077 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
1078 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
1079 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie wymiany praw jazdy, sporządzona w Warszawie dnia 1 kwietnia 2004 r.
1080 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie wymiany praw jazdy, sporządzoną w Warszawie dnia 1 kwietnia 2004 r.
1081 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mirona Sycza
1082 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Józefa Grzegorza Kurka
1083 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku
1084 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
1085 Komunikat Nr 11/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
1086 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2015 r.
1087 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
1088 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. o przyjęciu dymisji Rady Ministrów
1089 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2015 r. o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów
1090 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
1091 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów
1092 Uchwała Nr 195 Rady Ministrów z dnia 16 października 2015 r. w sprawie "Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym"
1093 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
1094 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
1095 Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2015-2018, podpisany w Warszawie dnia 9 października 2015 r.
1096 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 października 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2015-2018, podpisanym w Warszawie dnia 9 października 2015 r.
1097 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
1098 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Addis Abebie dnia 20 marca 2015 r.
1099 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Addis Abebie dnia 20 marca 2015 r.
1100 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. nr 1130.13.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
1101 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. nr 115.14.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
1102 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)
1103 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. nr 1131.34.2015 o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Sądownictwa
1104 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. nr 1131.35.2015 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa
1105 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Nairobi dnia 22 września 2015 r.
1106 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Nairobi dnia 22 września 2015 r.
1107 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015 r. nr 110.66.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1108 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015 r. nr 110.67.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1109 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.68.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1110 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.69.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1111 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.70.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1112 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.71.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1113 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"
1114 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
1115 Zarządzenie Nr 143 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej
1116 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2015 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
1117 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
1118 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
1119 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ,,Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"
1120 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2016 r.
1121 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Marka Józefa Gróbarczyka
1122 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Dawida Bohdana Jackiewicza
1123 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2015 r.
1124 Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Uniwersytet Warszawski 2016-2025"
1125 Zarządzenie Nr 20/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Kazimierz Jagiellończyk
1126 Zarządzenie nr 21/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - półgrosz Władysława Jagiełły
1127 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r.
1128 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r.
1129 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
1130 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
1131 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego opublikowanej w Monitorze Polskim z 23 października 2015 r. poz. 1038
1132 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego opublikowanej w Monitorze Polskim z 23 października 2015 r. poz. 1039
1133 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego opublikowanej w Monitorze Polskim z 23 października 2015 r. poz. 1040
1134 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego opublikowanej w Monitorze Polskim z 23 października 2015 r. poz. 1041
1135 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego opublikowanej w Monitorze Polskim z 23 października 2015 r. poz. 1042
1136 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
1137 Zarządzenie nr 20 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne
1138 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
1139 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
1140 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
1141 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
1142 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
1143 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
1144 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
1145 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu
1146 Zarządzenie nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1147 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 listopada 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
1148 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim
1149 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 listopada 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
1150 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
1151 Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki i Badań Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, podpisane w Wiedniu dnia 11 listopada 2013 r.
1152 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki i Badań Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, podpisanym w Wiedniu dnia 11 listopada 2013 r.
1153 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
1154 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r., podpisana w Berlinie dnia 14 listopada 2012 r.
1155 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r., podpisaną w Berlinie dnia 14 listopada 2012 r.
1156 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu
1157 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie solidarności z narodem francuskim oraz uczczenia pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Paryżu
1158 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu
1159 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów
1160 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
1161 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich
1162 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w imię solidarności z Narodem Francuskim
1163 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika referencyjnego stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych
1164 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2015 r.
1165 Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą ,,Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"
1166 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
1167 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2014 r.
1168 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
1169 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1170 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020
1171 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
1172 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020
1173 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
1174 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
1175 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
1176 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tomasza Kazimierza Tomczykiewicza
1177 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2016 r.
1178 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
1179 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
1180 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
1181 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1182 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
1183 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
1184 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
1185 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
1186 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
1187 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2016
1188 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2015 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń
1189 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1190 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1191 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1192 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. o nadaniu orderów
1193 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. o nadaniu odznaczenia
1194 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1195 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1196 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1197 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. nr 1131.45.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
1198 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. nr 1131.46.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
1199 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Prokuratury
1200 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Prokuratury
1201 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
1202 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Prokuratury
1203 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Prokuratury
1204 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1205 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystania ogólnej kwoty połowowej śledzi określonej dla podobszarów 22-24 Morza Bałtyckiego na 2015 r.
1206 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej śledzi określonej dla podobszarów 22-24 Morza Bałtyckiego na 2015 r.
1207 Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020"
1208 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
1209 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
1210 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
1211 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 24 listopada 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
1212 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
1213 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert
1214 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2015 r.
1215 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Czesława Hoca
1216 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu orderów
1217 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1218 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1219 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1220 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1221 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1222 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1223 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2015 r. o nadaniu orderów
1224 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1225 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2015 r. o nadaniu orderu
1226 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1227 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1228 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1229 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Kłosowskiego
1230 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie
1231 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
1232 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu
1233 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Piotra Leszka Pszczółkowskiego
1234 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi
1235 Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej
1236 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. o nadaniu orderu
1237 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1238 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. o nadaniu orderu
1239 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1240 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1241 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2015 r. o nadaniu orderów
1242 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2015 r. o nadaniu orderów
1243 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1244 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2015 r. o nadaniu orderu
1245 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2015 r. o nadaniu orderów
1246 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1247 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2015 r. o nadaniu odznaczeń
1248 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2015 r. nr 110.72.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
1249 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach 2015-2020
1250 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Bangalore dnia 5 października 2015 r.
1251 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Bangalore dnia 5 października 2015 r.
1252 Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego
1253 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016
1254 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
1255 Komunikat Nr 12/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
1256 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.
1257 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
1258 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2016
1259 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016
1260 Porozumienie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej podpisane w Poznaniu dnia 21 września 2015 r.
1261 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej, podpisanym w Poznaniu dnia 21 września 2015 r.
1262 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, podpisana w Pjongjang dnia 17 czerwca 2015 r.
1263 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, podpisaną w Pjongjang dnia 17 czerwca 2015 r.
1264 Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
1265 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego
1266 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016
1267 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2016
1268 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016
1269 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2015 r.
1270 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uczczenia 82. rocznicy Wielkiego Głodu na terenach obecnej Ukrainy i oddania hołdu jego polskim ofiarom
1271 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, podpisana w Pradze dnia 20 kwietnia 2015 r.
1272 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, podpisaną w Pradze dnia 20 kwietnia 2015 r.
1273 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi), podpisana w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
1274 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi), podpisaną w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
1275 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach)
1276 Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych, podpisane w Warszawie dnia 8 czerwca 2015 r.
1277 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych, podpisanym w Warszawie dnia 8 czerwca 2015 r.
1278 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
1279 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r.
1280 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
1281 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
1282 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych
1283 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
1284 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury
1285 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
1286 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
1287 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Stefana Jasińskiego
1288 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku
1289 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2016 r.
1290 Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
1291 Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii
1292 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
1293 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
1294 Zarządzenie nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
1295 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
1296 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
1297 Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego
1298 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
1299 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
1300 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1301 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
1302 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
1303 Zarządzenie nr 151 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa
1304 Zarządzenie nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
1305 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
1306 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
1307 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
  • Adres publikacyjny: