Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rocznik 2014 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski - rocznik 2014
Poz. Tytuł
1 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
2 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
3 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
4 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
5 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2013 r. nr 1130-18-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
6 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. nr 115-13-13 w sprawie nadania tytułu profesora
7 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. nr 115-16-13 w sprawie nadania tytułu profesora
8 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego
9 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca rok 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce
10 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-14-13 w sprawie nadania tytułu profesora
11 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-15-13 w sprawie nadania tytułu profesora
12 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-17-13 w sprawie nadania tytułu profesora
13 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-18-13 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
14 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
15 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
16 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.
17 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2013 r.
18 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
19 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
20 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
21 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 25 czerwca 2013 r.
22 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzoną w Warszawie dnia 25 czerwca 2013 r.
23 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
24 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
25 Komunikat nr 01/2014 (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
26 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
27 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
28 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
29 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 1130-19-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
30 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-38-2013 o zwolnieniu Dowódcy Marynarki Wojennej
31 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-39-2013 o zwolnieniu Dowódcy Wojsk Lądowych
32 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-40-2013 o zwolnieniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych
33 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-41-2013 o zwolnieniu Dowódcy Wojsk Specjalnych
34 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-42-2013 o zwolnieniu Dowódcy Sił Powietrznych
35 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-43-2013 o zwolnieniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
36 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-44-2013 o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
37 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-45-2013 o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
38 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 1131-27-2013 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej
39 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
40 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
41 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
42 Zarządzenie Nr 1/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł ,,Polska Reprezentacja Olimpijska Soczi 2014"
43 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Dolaty
44 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie
45 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2013 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 r.
46 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Iuventus Plus"
47 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2013 r.
48 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2013 r.
49 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
50 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
51 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych
52 Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
53 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2013 r.
54 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-37-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
55 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-38-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
56 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-39-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
57 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-40-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
58 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-41-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
59 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 110-42-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
60 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 110-43-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
61 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 110-44-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
62 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-45-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
63 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-46-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
64 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-47-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
65 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-48-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
66 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-49-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
67 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-50-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
68 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-51-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
69 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-52-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
70 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-53-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
71 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-54-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
72 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-55-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
73 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-56-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
74 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-57-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
75 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-58-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
76 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-59-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
77 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-60-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
78 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-61-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
79 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-62-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
80 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-63-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
81 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-64-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
82 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-65-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
83 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-66-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
84 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-67-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
85 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-68-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
86 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-69-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
87 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-70-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
88 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-71-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
89 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-72-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
90 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-73-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
91 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2012 r.
92 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2013 r.
93 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010-2013"
94 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r.
95 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.
96 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2013 r
97 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2013 r.
98 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2013 r.
99 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2013 r.
100 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2013 r.
101 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
102 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wydarzeń na Ukrainie
103 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
104 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do wzmocnienia sił Republiki Francuskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
105 Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
106 Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
107 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Pradze dnia 21 listopada 2013 r.
108 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Pradze dnia 21 listopada 2013 r.
109 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
110 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2013 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 r.
111 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali za strefę działań wojennych
112 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Generacja Przyszłości"
113 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2014 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
114 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
115 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+
116 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Rydze dnia 13 lutego 2013 r.
117 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Rydze dnia 13 lutego 2013 r.
118 Uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020
119 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
120 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
121 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Wincentego Witosa w 140. rocznicę jego urodzin
122 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
123 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
124 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziowskim
125 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziowskim
126 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
127 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2014 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego
128 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych, oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib
129 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
130 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2014 r.
131 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług wspólnych IT - IDC (Integrated Delivery Center), w latach 2010-2013"
132 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 30 stycznia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
133 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
134 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju
135 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 stycznia 2014 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"
136 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2013
137 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
138 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
139 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
140 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju
141 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
142 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. stawek opłat lotniczych
143 Komunikat Nr 02/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
144 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
145 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
146 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r.
147 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie kwoty bazowej w 2013 r.
148 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r.
149 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. w stosunku do 2012 r.
150 Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.
151 Zarządzenie Nr 2/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii ,,Zwierzęta świata" - konik polski
152 Uchwała Nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020"
153 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
154 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
155 Zarządzenie Nr 4/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Kazimierz Wielki
156 Zarządzenie Nr 5/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - denar Bolesława III Krzywoustego
157 Zarządzenie Nr 6/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 1 gr, 2 gr i 5 gr
158 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013 r. i w drugim półroczu 2013 r.
159 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
160 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
161 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
162 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
163 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
164 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2013 r.
165 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent
166 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 r.
167 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty
168 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
169 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie upamiętnienia Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora I-VII kadencji
170 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
171 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w rocznicę śmierci Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa (1929-2013)
172 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy
173 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej)
174 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 130. rocznicę urodzin
175 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
176 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007-2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia
177 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
178 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
179 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
180 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
181 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego
182 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Zbrzyznego
183 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie upamiętnienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego
184 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy
185 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych
186 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie solidarności z Ukrainą
187 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
188 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1131-3-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego
189 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2014 r.
190 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2013 r.
191 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
192 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
193 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
194 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego
195 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
196 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu za strefę działań wojennych
197 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2014 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
198 Komunikat Nr 03/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
199 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"
200 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"
201 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Kultura+"
202 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
203 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
204 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
205 Uchwała Nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych
206 Uchwała Nr 29 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
207 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
208 Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
209 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta
210 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
211 Zarządzenie Nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
212 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
213 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisana w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r.
214 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisaną w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r.
215 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kwartale 2014 r.
216 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
217 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych
218 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2013 r.
219 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
220 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2014 r.
221 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2014 r. nr 1131-1-2014 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego
222 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
223 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
224 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie 15. rocznicy członkostwa Polski w NATO
225 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie uczczenia 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu
226 Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
227 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1131-2-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
228 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
229 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2014 r. nr 1130-1-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
230 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2014 r. nr 115-1-14 w sprawie nadania tytułu profesora
231 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1130-4-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
232 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. nr 1130-2-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
233 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2014 r. nr 1130-3-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
234 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tomasza Smolarza
235 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu
236 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
237 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
238 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
239 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
240 Zarządzenie nr 7/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł
241 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2013 r.
242 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego
243 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych
244 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
245 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
246 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Kultura+"
247 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Kultura+"
248 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"
249 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego
250 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
251 Zarządzenie nr 10/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 100 zł i 500 zł, upamiętniających kanonizację Jana Pawła II
252 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Jacka Kuronia
253 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
254 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Kultura+"
255 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"
256 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
257 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
258 Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
259 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisana w Warszawie dnia 4 września 2013 r.
260 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisaną w Warszawie dnia 4 września 2013 r.
261 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisanej w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r., podpisany w Warszawie dnia 29 stycznia 2014 r.
262 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisanej w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r., podpisanym w Warszawie dnia 29 stycznia 2014 r.
263 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
264 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2014 r.
265 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
268 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Krystyny Pośledniej
269 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-4-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów
270 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-5-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów
271 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2014 r. nr 1130-6-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
272 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
273 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej
274 Komunikat Nr 04/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
278 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
282 Zarządzenie nr 11/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100. rocznicę urodzin Jana Karskiego
283 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 27 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
284 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 27 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
285 Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
286 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008-2013
287 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2014 r. w stosunku do marca 2008 r.
288 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2014 r.
289 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2014 r.
290 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2014 r.
291 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.
292 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2010-2013
293 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
294 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 9 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
296 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Borkowskiego
297 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia papieża błogosławionego Jana Pawła II
298 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji
299 Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
302 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
303 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach komorników sądowych
304 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
305 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2014 r.
306 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013"
307 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
308 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2013 r. o nadaniu orderu
309 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń
310 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. o nadaniu orderu
311 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. o nadaniu orderu
312 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderu
313 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderów
314 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderów
315 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderów
316 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderów
317 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń
318 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń
319 Uchwała Nr 48 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017
320 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
321 Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce
322 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2014 r.
323 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia Jacka Kaczmarskiego w 10. rocznicę Jego śmierci
324 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2013 r. przypadających na jednego mieszkańca
326 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r.
327 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-2-14 w sprawie nadania tytułu profesora
328 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-3-14 w sprawie nadania tytułu profesora
329 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-4-14 w sprawie nadania tytułu profesora
330 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. nr 115-5-14 w sprawie nadania tytułu profesora
331 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. nr 115-6-14 w sprawie nadania tytułu profesora
332 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
333 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
334 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2013 r.
335 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
336 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
337 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
338 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
339 Zarządzenie nr 12/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii ,,Odkryj Polskę" - 25 lat wolności
340 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń
341 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderu
342 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderów
343 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
344 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
345 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderu
346 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń
347 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń
348 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń
349 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2013 r. o nadaniu orderu
350 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2013 r. o nadaniu orderów
351 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
352 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 30 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
353 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 30 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
354 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2013 r.
355 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
356 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
357 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem ,,NAWÓZ WE" wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach
358 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w stulecie urodzin Jana Karskiego
359 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
360 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
361 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
362 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
363 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
364 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
365 Uchwała Nr 2/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013
366 Uchwała Nr 2/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2013
367 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
368 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
369 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
370 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
371 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
372 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
373 Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
374 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
375 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
376 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
377 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"
378 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2014 r.
379 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uczczenia 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
380 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
381 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
382 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń
383 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2013 r. o nadaniu orderów
384 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń
385 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
386 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. o nadaniu odznaczenia
387 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2013 r.
388 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.
389 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. o nadaniu orderów
390 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń
391 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2013 r. o nadaniu orderów
392 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2013 r. o nadaniu orderów
393 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2014 r.
394 Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju ,,Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa"
395 Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
396 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
397 Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 29 maja 2014 r. Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
398 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r.
399 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Sebastiana Dudy
400 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Anny Elżbiety Fotygi
401 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dawida Bohdana Jackiewicza
402 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz
403 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Barbary Kudryckiej
404 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Krzysztofa Kuźmiuka
405 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Krystyny Marii Łybackiej
406 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Ożoga
407 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Julii Teresy Pitery
408 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Mirosława Plury
409 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Kajetana Rosatiego
410 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Stanisława Szejnfelda
411 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego
412 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Jadwigi Marii Wiśniewskiej
413 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego
414 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kosmy Tadeusza Złotowskiego
415 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
416 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
417 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
418 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy
419 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
420 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku
421 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu
422 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 20 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
423 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
424 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
425 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
426 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie
427 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
428 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu
429 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu
430 Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
431 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. nr 115-7-14 w sprawie nadania tytułu profesora
432 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach komorników sądowych
433 Uchwała Nr 94 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna
434 Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
435 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu orderów
436 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu orderu
437 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń
438 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
439 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
440 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń
441 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2013 r. o nadaniu odznaczenia
442 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2013 r. o nadaniu orderów
443 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2013 r. o nadaniu orderu
444 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2013 r. o nadaniu orderów
445 Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
446 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2014 r.
447 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
448 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2014 r.
449 Zarządzenie Nr 13/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającej 600 lat stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich
450 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile
451 Komunikat Nr 06/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
452 Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020"
459 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderu
460 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu odznaczenia
461 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderu
462 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
463 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
464 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderów
465 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
466 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń
467 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. o nadaniu orderów
468 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. o nadaniu orderu
469 Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii ,,Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r."
470 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2014 r.
471 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2014 r.
472 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
473 Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego
474 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 czerwca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
475 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
476 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
477 Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Henryka Górskiego
478 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2013 r. o nadaniu orderów
479 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu orderów
480 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
481 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
482 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń
483 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń
484 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
485 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2013 r. o nadaniu orderów
486 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń
487 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2013 r. o nadaniu orderów
488 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń
489 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2013 r. o nadaniu orderów
490 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2013 r. o nadaniu orderów
491 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczenia
492 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
493 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
494 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino
495 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2014 r. nr 1130-7-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
496 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2014 r. nr 1130-8-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
497 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2014 r. nr 1130-9-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
498 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. nr 1131-6-2014 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
499 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. nr 1130-10-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
500 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2014 r.
501 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
502 Uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą ,,Program polskiej energetyki jądrowej"
503 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą ,,Program polskiej energetyki jądrowej"
504 Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
505 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. nr 112-9-2014 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
506 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. nr 112-12-2014 o mianowaniu na stopień generała dywizji Straży Granicznej
507 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. nr 112-10-2014 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
508 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. nr 112-11-2014 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
509 Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
510 Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bolesława Piechy
511 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
512 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
513 Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Beaty Gosiewskiej
514 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
515 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Addis Abebie dnia 25 lutego 2014 r.
516 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Addis Abebie dnia 25 lutego 2014 r.
517 Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju
518 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci, sporządzona w Warszawie dnia 24 października 2013 r.
519 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci, sporządzoną w W arszawie dnia 24 października 2013 r.
520 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Kamińskiego
521 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy na rzecz realizacji projektu gazociągu łączącego polski i słowacki system przesyłowy, podpisana w Bratysławie dnia 22 listopada 2013 r.
522 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy na rzecz realizacji projektu gazociągu łączącego polski i słowacki system przesyłowy, podpisanej w Bratysławie dnia 22 listopada 2013 r.
523 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania
524 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Jerzego Polaczka
525 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
526 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uchyleniu zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi
527 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 24 czerwca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
528 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2012 r.
529 Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
530 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń
531 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
532 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
533 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
534 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2013 r. o nadaniu orderów
535 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń
536 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń
537 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
538 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
539 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2013 r. o nadaniu orderów
540 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
541 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2013 r. o nadaniu orderu
542 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 czerwca 2014 r. o ustanowieniu Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC
543 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2014 r.
544 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2014 r. o pozbawieniu odznaczenia
545 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnegoz dnia 30 czerwca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
546 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-10-14 w sprawie nadania tytułu profesora
547 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-9-14 w sprawie nadania tytułu profesora
548 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-8-14 w sprawie nadania tytułu profesora
549 Komunikat Nr 07/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
550 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. o nadaniu orderów
551 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. o nadaniu orderu
552 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
553 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
554 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
555 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
556 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
557 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. o nadaniu orderu
558 Uchwała Rady Ministrów nr 123 z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych"
559 Zarządzenie nr 14/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł ,,Patrioci 1944 Obywatele 2014"
560 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
561 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
562 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
563 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
564 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
565 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
566 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
567 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
568 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
569 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
570 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
571 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
572 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki lub przez niego nadzorowanych
573 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2014 r.
574 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2014 r.
575 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r.
576 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
579 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2014 r.
580 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2014 r.
581 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
582 Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
583 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
584 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku
585 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
586 Zarządzenie nr 50/2014 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji służbowych pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad ich wydawania i wymiany
587 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
588 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
589 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2014 r.
590 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania przedsięwzięcia pod nazwą ,,Inkubator Innowacyjności"
591 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Generacja Przyszłości"
592 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r., podpisany w Phnom Penh dnia 24 kwietnia 2014 r.
593 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r., podpisanym w Phnom Penh dnia 24 kwietnia 2014 r.
594 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2014 r.
595 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
596 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Akademickie Centrum Kreatywności"
597 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Uniwersytet Młodych Wynalazców"
598 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.
599 Zarządzenie nr 15/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę utworzenia Legionów Polskich
600 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.
601 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
602 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2014 r. o nadaniu orderu
603 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów
604 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów
605 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów
606 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
607 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
608 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
609 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
610 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
611 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o nadaniu orderu
612 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów
613 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów
614 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2014 r. o nadaniu orderu
615 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
616 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. o nadaniu orderu
617 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2014 r. o nadaniu orderu
618 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń
619 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2014 r. o nadaniu orderu
620 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń
621 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń
622 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
623 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2014 r. o nadaniu orderów
624 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń
625 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. o nadaniu orderu
626 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń
627 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczenia
628 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. o nadaniu orderów
629 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2014 r. o nadaniu orderów
630 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2014 r. o nadaniu orderu
631 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
632 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
633 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
634 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
635 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
636 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2014 r. o nadaniu orderu
637 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2014 r. o nadaniu orderu
638 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2014 r. o nadaniu orderów
639 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
640 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. o nadaniu orderów
641 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
642 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
643 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
644 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-8-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów
645 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-9-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów
646 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie upamiętnienia Romualda Traugutta w 150. rocznicę Jego śmierci
647 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tadeusza Iwińskiego
648 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015
649 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
650 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2014 r.
651 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
652 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2014 r. o nadaniu orderów
653 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2014 r. o nadaniu orderu
654 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
655 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
656 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
657 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2014 r. o nadaniu orderu
658 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
659 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
660 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
661 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
662 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
663 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
664 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-20-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
665 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-21-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
666 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-22-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
667 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku
668 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
669 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy operacji ,,Ostra Brama"
670 Uchwała Rady Ministrów nr 141 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2013
671 Uchwała Rady Ministrów nr 142 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
672 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
673 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Umowę Partnerstwa na lata 2014-2020
674 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
675 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego
676 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r.
677 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2014 r. nr 1130-12-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
678 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
679 Komunikat Nr 08/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
680 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
681 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-19-2014 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji
682 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r.
683 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
684 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
685 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
686 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
687 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu
688 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu
689 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu
690 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów
691 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
692 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
693 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczenia
694 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
695 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów
696 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu
697 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
698 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu
699 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
700 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie oddania hołdu bohaterom polskiej drogi do niepodległości
701 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
702 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2013 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2014 r.
703 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. nr 112-17-2014 o mianowaniu na stopień generała brygady
704 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015
705 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
706 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
707 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
708 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
709 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
710 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
711 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015
712 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2014 r. nr 1130-11-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
713 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
714 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
715 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 115-11-14 w sprawie nadania tytułu profesora
716 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Wisła na Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów ,,Oaza" w Wiśle
717 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
718 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.
719 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
720 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
721 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
722 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
723 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
724 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów
725 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
726 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
727 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
728 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu
729 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
730 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu
731 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
732 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
733 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 sierpnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami"
734 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
735 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
736 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2014 r.
737 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2014 r.
738 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
739 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2014 r. o nadaniu orderu
740 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2014 r. o nadaniu orderu
741 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
742 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
743 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. o nadaniu orderu
744 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
745 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
746 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
747 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
748 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2014 r. o nadaniu orderu
749 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
750 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
751 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
752 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
753 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
754 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
755 Zarządzenie nr 16/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Ludwik Węgierski
756 Zarządzenie nr 17/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - brakteat Mieszka III Starego
757 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
758 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu orderów
759 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
760 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
761 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderu
762 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderów
763 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
764 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderów
765 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
766 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
767 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2014 r. o nadaniu orderów
768 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2014 r. o nadaniu orderów
769 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu orderu
770 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu orderu
771 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu orderu
772 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie aktualnej nazwy notowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
773 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jakuba Szulca
774 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu
775 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2014 r.
776 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
777 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
778 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
779 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2014 r.
780 Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej
781 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
782 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.
783 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
784 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
785 Komunikat Nr 09/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 września 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
786 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
787 Uchwała Rady Ministrów nr 165 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą ,,Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji"
788 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
789 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
790 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015
791 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-03-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
792 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-04-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
793 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-05-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
794 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-06-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
795 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 110-07-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
796 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2014 r. nr 110-08-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
797 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. nr 110-09-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
798 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 110-10-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
799 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2014 r.
800 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r.
801 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego natężenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
802 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 18/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł, upamiętniających 150. rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego
803 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 1131-11-2014 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów
804 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. nr 1131-12-2014 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów
805 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2014 r. nr 1131-13-2014 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
806 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2014 r. nr 1131-14-2014 o powołaniu w skład Rady Ministrów
807 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych w sprawie sposobu zapisu nazwisk i imion kandydatów oraz skrótów nazw komitetów wyborczych na obwieszczeniach i kartach do głosowania
808 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju
809 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w głosowaniu korespondencyjnym
810 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
811 Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą ,,Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej"
812 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego
813 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Beaty Kempy
814 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-01-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
815 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-02-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
816 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-12-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
817 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-13-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
818 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Izabeli Kloc
819 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku
820 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Rusieckiego
821 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2014 r. nr 112-29-2014 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
822 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 1130-13-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
823 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2014 r. nr 1130-14-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
824 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 112-24-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego
825 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 112-23-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego
826 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2014 r.
827 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.
828 Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego
829 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2015 r.
830 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2015 r.
831 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 września 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
832 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
833 Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
834 Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego
835 Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 12 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna
836 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego urodzin
837 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.
838 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
839 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
840 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
841 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
842 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej)
843 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
844 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach
845 Uchwała nr 5/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2015
846 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 110-15-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
847 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 110-16-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
848 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-20-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
849 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-22-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
850 Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii dotyczące utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisane w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r.
851 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisanym w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r.
852 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
853 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
854 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. w 25. rocznicę powołania Rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego
855 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-18-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
856 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-19-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
857 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-21-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
858 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-23-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
859 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-24-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
860 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-25-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
861 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 110-11-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
862 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-14-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
863 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-17-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
864 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-27-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
865 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 110-32-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
866 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-26-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
867 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 110-28-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
868 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 110-29-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
869 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 110-30-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
870 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 110-31-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
871 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2014 r. nr 110-33-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
872 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu ,,Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 28 marca 2014 r.
873 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu ,,Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 28 marca 2014 r.
874 Zmiana umowy między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisanej w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r., podpisana w Warszawie dnia 4 sierpnia 2014 r.
875 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianą Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisanej w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r., podpisaną w Warszawie dnia 4 sierpnia 2014 r.
876 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
877 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
878 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
879 Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii oraz Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisane w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r.
880 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii oraz Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisanym w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r.
881 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2014 r.
882 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
883 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
884 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
885 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. upamiętniająca 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora
886 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
887 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2014 r.
888 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Warszawie dnia 14 maja 2014 r.
889 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.
890 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar masowej zbrodni dokonanej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1940
891 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ludobójstwa dokonywanego na chrześcijanach, jazydach, Kurdach oraz przedstawicielach innych mniejszości religijnych i etnicznych przez organizację terrorystyczną Państwo Islamskie na obszarze północnego Iraku i Syrii
892 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów
893 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
894 Komunikat Nr 10/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 października 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
895 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.
896 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
897 Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Szkolnictwa Wyższego Republiki Filipin o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisane w Manili dnia 27 listopada 2013 r.
898 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Szkolnictwa Wyższego Republiki Filipin o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Manili dnia 27 listopada 2013 r.
899 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.
900 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisaną w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.
901 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Biszkeku dnia 6 czerwca 2013 r.
902 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Biszkeku dnia 6 czerwca 2013 r.
903 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
904 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.
905 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
906 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 14 maja 2014 r.
907 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 14 maja 2014 r.
908 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Kiszyniowie dnia 28 marca 2014 r.
909 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Kiszyniowie dnia 28 marca 2014 r.
910 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
911 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
912 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
913 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2014 r. o nadaniu orderu
914 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2014 r. o nadaniu orderu
915 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
916 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
917 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
918 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
919 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. o nadaniu orderu
920 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
921 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń
922 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów
923 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
924 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów
925 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
927 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
928 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2014 r.
929 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2014 r.
930 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2014 r. w stosunku do września 2008 r.
931 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r.
932 Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski
934 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
935 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015
936 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
937 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
938 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2014 r. w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
939 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie 30. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
940 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy przybycia do Nowej Zelandii polskich dzieci i ich opiekunów
941 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji
942 Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
943 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych
944 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2014 roku
945 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-15-14 w sprawie nadania tytułu profesora
946 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. nr 1130-15-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
947 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. nr 1130-16-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
948 Uchwała nr 134/2010 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
949 Uchwała nr 175/2014 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Banku Danych Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
950 Porozumienie z dnia 23 czerwca 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Ochrydzie dnia 5 lutego 1998 r.
951 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 23 czerwca 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Ochrydzie dnia 5 lutego 1998 r.
952 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Biszkeku dnia 24 czerwca 2014 r.
953 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Biszkeku dnia 24 czerwca 2014 r.
954 Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania ,,Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019"
955 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.
956 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2014 r.
957 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
958 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015
959 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia zgodności arytmetycznej danych w sporządzanych w systemie informatycznym protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
960 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
961 Zarządzenie nr 19/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł, z serii ,,Polscy Malarze XIX/XX wieku" - Józef Chełmoński
962 Zarządzenie nr 20/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii ,,Odkryj Polskę" - Zamek Królewski w Warszawie
963 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
964 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 115-13-14 w sprawie nadania tytułu profesora
965 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-14-14 w sprawie nadania tytułu profesora
966 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
967 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2013 r. o nadaniu orderów
968 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2014 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów
969 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu
970 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu
971 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów
972 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów
973 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
974 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
975 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
976 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
977 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów
978 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów
979 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
980 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu
981 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
982 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu
983 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
984 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
985 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów
986 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów
987 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
988 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
989 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
990 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczenia
991 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
992 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
993 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu
994 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
995 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
996 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2014 r. o nadaniu orderu
997 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
998 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
999 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1000 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1001 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
1002 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1003 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1004 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1005 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1006 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1007 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1008 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1009 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1010 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o transporcie morskim, podpisana w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.
1011 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o transporcie morskim, podpisaną w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.
1012 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 115-12-14 w sprawie nadania tytułu profesora
1013 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
1014 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1015 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1016 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1017 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1018 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 r. o nadaniu orderów
1019 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1020 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1021 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1022 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczenia
1023 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. o nadaniu orderów
1024 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. o nadaniu orderu
1025 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. o nadaniu orderu
1026 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczenia
1027 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów
1028 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1029 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
1030 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1031 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderu
1032 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1033 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1034 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów
1035 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1036 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
1037 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
1038 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1039 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1040 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów
1041 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1042 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących udostępniania protokołów głosowania i wyników wyborów sporządzanych przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
1043 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2010-2012
1044 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 28 października 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
1045 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Donalda Franciszka Tuska
1046 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
1047 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Patryka Jakiego
1048 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 października 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"
1049 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
1050 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OI ML)
1051 Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
1052 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
1053 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
1054 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
1055 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących trybu postępowania w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
1056 Porozumienie z dnia 20 grudnia 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zmianie zakresu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Gronowo - Mamonowo na międzynarodowy ruch pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 6 ton
1057 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 20 grudnia 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zmianie zakresu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Gronowo - Mamonowo na międzynarodowy ruch pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 6 ton
1058 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeżeli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata
1059 Uchwała nr 220 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego
1060 Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego
1061 Uchwała nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego
1062 Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego
1063 Komunikat Nr 11/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
1064 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 października 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
1065 Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego
1066 Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego
1067 Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego
1068 Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego
1069 Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1070 Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
1071 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
1072 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
1073 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka
1074 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1075 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
1076 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020
1077 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2014 r.
1078 Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce
1079 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
1080 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2014 r.
1081 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń
1082 Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2014 roku, podpisana w Kijowie dnia 10 czerwca 2014 r.
1083 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2014 roku, podpisaną w Kijowie dnia 10 czerwca 2014 r.
1084 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1085 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1086 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2014 r. o nadaniu orderu
1087 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1088 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. o nadaniu orderów
1089 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1090 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1091 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1092 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. o nadaniu orderu
1093 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1094 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
1095 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1096 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie formy obwieszczenia komisarzy wyborczych o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa
1097 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
1098 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
1099 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
1100 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
1101 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
1102 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
1103 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Pawła Bolesława Grasia
1104 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1105 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1106 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. o nadaniu orderu
1107 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. o nadaniu orderu
1108 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1109 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
1110 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1111 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. o nadaniu orderów
1112 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. o nadaniu orderów
1113 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. o nadaniu orderu
1114 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
1115 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
1116 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.
1117 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2014 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,KIC 2014 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT"
1118 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
1119 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r.
1120 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2015
1121 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2015
1122 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2015
1123 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2015
1124 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
1125 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
1126 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2015 r.
1127 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
1128 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2014 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
1129 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
1130 Zarządzenie nr 22/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - brakteat Leszka Białego
1131 Zarządzenie nr 21/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Jadwiga Andegaweńska
1132 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
1133 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych nr 3 Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących komitetów monitorujących
1134 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2014 r.
1135 Zarządzenie nr 23/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł, z serii ,,Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Grzegorz Ciechowski
1136 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2014 r.
1137 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
1138 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. nr 1131-15-2014 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
1139 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2014 r. nr 1131-20-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego
1140 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2015
1141 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. nr 1130-17-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
1142 Uchwała Rady Ministrów nr 233 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego
1143 Uchwała Rady Ministrów nr 235 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego
1144 Uchwała Rady Ministrów nr 234 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego
1145 Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Elżbiety Bieńkowskiej
1146 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
1147 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. nr 1131-22-2014 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
1148 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015
1149 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2014 r.
1150 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
1151 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1152 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni
1153 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2014 r.
1154 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1155 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
1156 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego
1157 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata
1158 Komunikat nr 12/2014(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
1159 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
1160 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
1161 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1162 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2015 r.
1163 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"
1164 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
1165 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1166 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1167 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
1168 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń
1169 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu odznaczenia
1170 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1171 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1172 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2014 r. o nadaniu orderu
1173 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
1174 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
1175 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2014 r. o nadaniu orderu
1176 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2014 r. o nadaniu odznaczenia
1177 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Łukasza Borowiaka
1178 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Włodkowskiego
1179 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Rębka
1180 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
1181 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Adamczak
1182 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marcina Witki
1183 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Pawła Saługi
1184 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Jacka Żylińskiego
1185 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Pawła Katulskiego
1186 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Żaczka
1187 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy
1188 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu
1189 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu
1190 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie
1191 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
1192 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
1193 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
1194 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 grudnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
1195 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015
1196 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Dygata w związku z 100. rocznicą Jego urodzin
1197 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
1198 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Długosza
1199 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru
1200 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II
1201 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Jacka Górczyńskiego
1202 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Wojtkowskiego
1203 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Roberta Biedronia
1204 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu
1205 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim
1206 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni
1207 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu
1208 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
1209 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert
1210 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej
1211 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu
1212 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku prokuratorskim
1213 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
1214 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Krakowie dnia 14 marca 2014 r.
1215 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Krakowie dnia 14 marca 2014 r.
1216 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Diamentowy Grant"
1217 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
1218 Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ,,Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019"
1219 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
1220 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach
1221 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
1222 Uchwała nr 266 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
1223 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Radosława Witkowskiego
1224 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
1225 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu
1226 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie
  • Adres publikacyjny: