Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 1997, nr 75, poz. 469
Dziennik Ustaw - rok 1997, nr 75, poz. 469
Tytuł:Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Organ wydający:Sejm
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data wydania:1997-04-25
Data wejscia w życie:1997-10-14
Data obowiązywania:1997-10-14
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona: Dziennik Ustaw - rok 1997, nr 75, poz. 469

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 1997, nr 75, poz. 469

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej "Akademią", jest państwową instytucją naukową. Działa ona poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz placówki naukowe.

Art. 2. 1. Akademia służy rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszechnianiu oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Do zadań Akademii należy w szczególności:
  1)  prowadzenie badań naukowych,
  2)  przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki oraz wykorzystywania wyników badań w praktyce,
  3)  rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach naukowych i współdziałanie z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
  4)  zawieranie z organizacjami i instytucjami naukowymi, o których mowa w pkt 3, umów o współpracy naukowej,
  5)  kształcenie na różnych poziomach nauczania,
  6)  współdziałanie ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami naukowymi oraz z towarzystwami naukowymi,
  7)  opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących nauki, jej zastosowań oraz kształcenia.
2. Zadania Akademii wykonują organy i struktury korporacyjne Akademii oraz tworzone przez Akademię placówki naukowe i inne jednostki organizacyjne.

Art. 3. 1. Akademia ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Akademii jest Warszawa.
3. Akademia używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą "Polska Akademia Nauk" w otoku.

Art. 4. 1. Zakres i tryb działania organów Akademii i jej jednostek organizacyjnych ustala statut Akademii w ramach określonych ustawą.
2. Statut i jego zmiany uchwala Zgromadzenie Ogólne Akademii. Uchwały te podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 5. 1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Akademią w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami ustawowymi i statutem Akademii. Prezes Akademii przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Akademii.
2. Prezes Rady Ministrów może uchylić uchwałę organów Akademii w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami ustawowymi lub statutem Akademii. Uchylenie uchwały może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o jej podjęciu.

Art. 6. 1. Mienie Akademii obejmuje prawa majątkowe, a w szczególności użytkowanie wieczyste gruntów oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tymi gruntami.
2. Akademia jest zwolniona z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli grunty te są wykorzystywane na realizację zadań określonych w art. 2.

Rozdział 2

Członkowie Akademii

Art. 7. 1. Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród uczonych, którzy wyróżniają się dorobkiem naukowym oraz uznanym autorytetem.
2. Tryb zgłaszania kandydatów oraz wyboru członków Akademii określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.

Art. 8. 1. W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi: rzeczywiści i korespondenci oraz członkowie zagraniczni.
2. Członkiem krajowym może być tylko obywatel polski.
3. Członek krajowy, który zrzekł się obywatelstwa polskiego, może zostać członkiem zagranicznym.
4. Członkiem zagranicznym może być osoba nie mająca obywatelstwa polskiego oraz obywatel polski stale zamieszkały za granicą.
5. Członkowie zagraniczni nie mogą pełnić w Akademii funkcji z wyboru.

Art. 9. 1. Członkostwo Akademii jest dożywotne.
2. Członek Akademii może być pozbawiony członkostwa w razie naruszenia zasad moralnych lub dobrych obyczajów w nauce albo w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie Ogólne Akademii większością dwóch trzecich głosów. Tryb pozbawiania członkostwa określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.

Art. 10. 1. Liczbę członków krajowych Akademii ustala się na 350. Liczba członków może ulec zwiększeniu na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego Akademii zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów.
2. W celu uzupełnienia liczby członków do liczby określonej w ust. 1 przeprowadzane są wybory członków w terminie ustalonym przez Prezydium Akademii.

Art. 11. 1. Członek krajowy Akademii, poza prowadzeniem działalności naukowej, uczestniczy w realizacji ustawowych zadań Akademii, a w szczególności:
  1)  bierze udział w pracach Zgromadzenia Ogólnego Akademii, właściwego wydziału, oddziału, komitetu naukowego i problemowego oraz rady naukowej placówki naukowej Akademii,
  2)  kształci młodych pracowników naukowych,
  3)  przyczynia się do upowszechniania wyników nauki.
2. Członek krajowy Akademii składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności przewodniczącemu właściwego wydziału.

Art. 12. 1. Członek krajowy Akademii otrzymuje miesięczne uposażenie, które jest świadczeniem niezależnym od dochodów pobieranych z innych źródeł. Uposażenie to nie jest uwzględniane przy ustalaniu, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wysokości emerytury lub renty oraz nie ma wpływu na zawieszenie albo zmniejszenie emerytury lub renty.
2. Jeżeli członek krajowy Akademii nie wykonuje bez usprawiedliwionej przyczyny obowiązków określonych w art. 11, Prezes Akademii, na wniosek przewodniczącego wydziału, może zawiesić wypłatę uposażenia. Od decyzji o zawieszeniu wypłaty przysługuje odwołanie do Prezydium Akademii.
3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość uposażenia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 13. 1. Członkowie krajowi Akademii, którzy ukończyli 75 lat, są zwolnieni od obowiązków określonych w art. 11, z wyjątkiem prowadzenia działalności naukowej.
2. Przepis ust. 1 nie ogranicza uprawnień przysługujących członkom krajowym Akademii. W szczególności mogą oni uczestniczyć w zebraniach z głosem stanowiącym, wybierać i być wybierani na wszystkie stanowiska w Akademii oraz otrzymują uposażenie określone w art. 12.

Rozdział 3

Organy Akademii

Art. 14. Organami Akademii są:
  1)  Zgromadzenie Ogólne Akademii,
  2)  Prezydium Akademii,
  3)  Prezes Akademii.

Art. 15. 1. Najwyższym organem Akademii jest Zgromadzenie Ogólne.
2. W Zgromadzeniu Ogólnym Akademii biorą udział, z głosem stanowiącym, członkowie krajowi Akademii.
3. Jeżeli ustawa albo statut nie stanowi inaczej, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków krajowych. Przy obliczaniu wymaganego kworum nie uwzględnia się nieobecności członków, którzy ukończyli 75 lat.

Art. 16. 1. Zgromadzenie Ogólne Akademii określa kierunki działania Akademii i sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności, podejmując w tym zakresie uchwały wiążące inne organy Akademii.
2. Zgromadzenie Ogólne Akademii może wypowiadać się w sprawach istotnych dla Narodu i Państwa.
3. Zgromadzenie Ogólne Akademii w szczególności:
  1)  wybiera członków Akademii,
  2)  wybiera Prezesa Akademii spośród członków rzeczywistych,
  3)  wybiera trzech wiceprezesów Akademii spośród członków krajowych; kandydatów na te stanowiska zgłasza Prezes-elekt,
  4)  wybiera członków Prezydium Akademii spośród członków krajowych Akademii,
  5)  przyjmuje roczne sprawozdania z działalności Akademii,
  6)  może powoływać doraźne lub stałe komisje do przygotowania projektów uchwał Zgromadzenia Ogólnego Akademii w sprawach określonych w uchwale o powołaniu komisji.

Art. 17. 1. Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii przewodniczy Prezes Akademii.
2. Prezes Akademii zwołuje sesje Zgromadzenia Ogólnego co najmniej dwa razy w roku.
3. Na wniosek jednej piątej członków krajowych Prezes Akademii zwołuje sesję Zgromadzenia Ogólnego, nie później jednak niż 30 dnia od otrzymania wniosku.

Art. 18. 1. W skład Prezydium Akademii wchodzą:
  1)  Prezes Akademii,
  2)  wiceprezesi Akademii,
  3)  przewodniczący wydziałów,
  4)  prezesi oddziałów,
  5)  członkowie wybrani przez Zgromadzenie Ogólne Akademii, których liczbę określa statut Akademii.
2. Prezes Akademii jest przewodniczącym jej Prezydium.

Art. 19. 1. Kadencja Prezydium Akademii trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
2. W razie zmian w składzie osobowym Prezydium w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo wybrane osoby kończy się z upływem kadencji Prezydium.

Art. 20. 1. Prezydium Akademii w okresie między sesjami Zgromadzenia Ogólnego Akademii realizuje funkcje określone w art. 16 ust. 1 i 2 oraz czuwa nad wykonywaniem zadań przez jednostki organizacyjne Akademii zgodnie z przepisami ustawy, statutem Akademii i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego. Wykonując te funkcje wydaje odpowiednie zalecenia.
2. Prezydium Akademii:
  1)  uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w części przewidzianej dla Akademii,
  2)  uchwala plany finansowe Akademii i rozpatruje sprawozdania z ich wykonania,
  3)  rozpatruje ekspertyzy przedstawiane w imieniu Akademii,
  4)  uchwala program sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii,
  5)  opiniuje projekty ustaw dotyczących nauki i kształcenia,
  6)  podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie Akademii do właściwości Prezydium.

Art. 21. 1. Prezes i wiceprezesi Akademii wybierani są na 4 lata i mogą pełnić swoje funkcje kolejno tylko przez dwie kadencje. Na podstawie dokonanego wyboru Prezes Rady Ministrów dokonuje aktu powołania Prezesa i wiceprezesów Akademii.
2. Jeżeli z upływem kadencji Prezes Akademii nie zostanie wybrany, dotychczasowy Prezes oraz wiceprezesi pełnią nadal swoje funkcje do czasu nowych wyborów, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.

Art. 22. 1. Prezes Akademii kieruje bieżącą działalnością Akademii i składa w jej imieniu oświadczenia woli. Zbycie lub obciążenie nieruchomości Akademii wymaga zgody Prezydium Akademii. Prezes Akademii sprawuje nadzór nad placówkami naukowymi Akademii.
2. Prezes Akademii ustala zakres zadań wiceprezesów. W tym zakresie zastępują oni Prezesa.
3. Prezes Akademii, w zakresie określonym w ustawie, ma prawo wydawania decyzji administracyjnych. Decyzje te są decyzjami organu drugiej instancji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 23. 1. Obsługę administracyjną Akademii sprawuje Kancelaria Akademii podporządkowana i kierowana przez Prezesa Akademii.
2. Szczegółowe zadania Kancelarii Akademii określa regulamin uchwalony przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii.
3. Do pracowników Kancelarii Akademii stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych.

Art. 24. Do wszystkich organów Akademii pochodzących z wyboru stosuje się odpowiednio art. 19.

Rozdział 4

Struktura korporacyjna Akademii

Art. 25. Struktura korporacyjna Akademii obejmuje:
  1)  wydziały,
  2)  oddziały,
  3)  komitety naukowe,
  4)  komitety problemowe.

Art. 26. 1. Wydziały Akademii określa jej statut. W skład wydziału wchodzą członkowie krajowi i zagraniczni reprezentujący pokrewne dyscypliny naukowe.
2. Każdy członek Akademii wchodzi w skład jednego wydziału stosownie do swojej specjalności naukowej.

Art. 27. 1. Pracami wydziału kieruje jego przewodniczący, wybrany na czteroletnią kadencję przez członków krajowych wchodzących w skład wydziału. Tryb wyboru przewodniczącego określa regulamin uchwalony przez zgromadzenie członków wydziału. Przewodniczący może pełnić swoją funkcję kolejno tylko przez dwie kadencje.
2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania przewodniczących wydziałów.

Art. 28. 1. Wydział uczestniczy w wykonywaniu zadań Akademii w dziedzinach nauki objętych zakresem jego działania.
2. Wydział koordynuje działalność placówek naukowych objętych zakresem jego działania i dokonuje ich oceny. W szczególności wydział może uchwalać odpowiednie zalecenia dotyczące zmiany formy prawnej, struktury organizacyjnej, kierunków działania lub likwidacji placówki naukowej, które przedstawia Prezesowi Akademii. Wydział dokonuje oceny placówek naukowych w okresach wskazanych w statucie Akademii oraz w każdym czasie na wniosek Prezesa Akademii lub przewodniczącego wydziału.
3. Do podejmowania uchwał wydziału stosuje się art. 15 ust. 3.

Art. 29. 1. Oddział Akademii może być utworzony w celu wykonywania zadań Akademii w określonym regionie kraju. W skład oddziału wchodzą członkowie krajowi mający miejsce zamieszkania na tym terenie.
2. Utworzenie i likwidacja oddziału wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego Akademii, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów.
3. Zgromadzenie członków oddziału wybiera na czteroletnią kadencję prezydium i prezesa oddziału. Tryb wyboru prezydium i prezesa określa regulamin uchwalony przez zgromadzenie członków oddziału. Prezes może pełnić swoją funkcję kolejno tylko przez dwie kadencje.
4. Obsługę administracyjną oddziału sprawuje Kancelaria Akademii.
5. Organizację i zakres działania oddziału oraz zadania jego organów, o których mowa w ust. 3, określa statut oddziału uchwalony przez Prezydium Akademii.

Art. 30. Komitet naukowy jest samorządną reprezentacją dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych służącą integrowaniu uczonych całego kraju.

Art. 31. 1. Zgromadzenie Ogólne Akademii uchwala listę stałych komitetów naukowych dla podstawowych dyscyplin naukowych, wskazując wydziały, z którymi one współpracują.
2. Prezydium Akademii może utworzyć na okres swojej kadencji inne niż wymienione w ust. 1 komitety naukowe, wskazując wydziały, z którymi one współpracują.

Art. 32. 1. W skład komitetu naukowego wchodzą osoby wybierane przez właściwe środowisko naukowe oraz członkowie krajowi Akademii odpowiednich specjalności.
2. Komitet naukowy wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępców oraz pozostałych członków prezydium.
3. Przewodniczący komitetu naukowego, który nie jest członkiem Akademii, uczestniczy w zebraniach właściwego wydziału, z głosem stanowiącym, z wyjątkiem spraw dotyczących wysuwania lub popierania kandydatów na członków Akademii oraz wyboru przewodniczącego wydziału.
4. Komitet naukowy może powołać do swojego składu specjalistów z zakresu życia gospodarczego i społecznego.
5. Kadencja członków komitetu naukowego i jego organów trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania w nowo wybranym składzie.

Art. 33. 1. Do zadań komitetu naukowego należy w szczególności:
  1)  rozważanie istotnych problemów danej dyscypliny naukowej oraz organizowanie w tym celu dyskusji i konferencji naukowych,
  2)  współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych,
  3)  inicjowanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi,
  4)  przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb reprezentowanej dyscypliny naukowej oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek nadzorujących te instytucje organów,
  5)  przygotowywanie ekspertyz naukowych.
2. Tryb wyboru członków komitetu naukowego i jego organów określa regulamin uchwalony przez Prezydium Akademii.

Art. 34. Komitet problemowy może być utworzony w celu wykonania określonych zadań naukowych. Komitet problemowy tworzy, określa jego zadania i strukturę w drodze regulaminu oraz powołuje jego członków Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii. Komitet problemowy może działać przy Prezydium albo przy wydziale Akademii.

Rozdział 5

Placówki naukowe, pomocnicze placówki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii

Art. 35. Placówkami naukowymi Akademii są instytuty, zakłady, centra, stacje badawcze, ogrody botaniczne oraz inne jednostki naukowe prowadzące badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe, zwane dalej "badaniami".

Art. 36. 1. Podstawową placówką naukową Akademii jest instytut.
2. Instytut posiada osobowość prawną.
3. Do zadań instytutu należy w szczególności prowadzenie badań, kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w określonych dyscyplinach.
4. Instytut może prowadzić studia doktoranckie i podyplomowe oraz inną działalność z zakresu kształcenia określoną w odrębnych przepisach.

Art. 37. Instytut tworzy się, jeżeli:
  1)  do prowadzenia określonych badań potrzebna jest znaczna koncentracja pracowników naukowych oraz środków badawczych,
  2)  spełnione są warunki wymagane do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora,
  3)  zapewniono odpowiednie lokale, wyposażenie i środki finansowe.

Art. 38. Uchwałę o utworzeniu instytutu podejmuje Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii, po zasięgnięciu opinii właściwego wydziału. Utworzenie instytutu wymaga zgody Prezesa Rady Ministrów, o którą występuje Prezes Akademii po porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych.

Art. 39. Akademia wyposaża instytut ze swojego mienia w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w statucie instytutu.

Art. 40. Uchwałę o likwidacji instytutu podejmuje Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii, po zasięgnięciu opinii właściwego wydziału.

Art. 41. Likwidacja instytutu może polegać na:
  1)  przekształceniu instytutu w placówkę naukową Akademii nie mającą osobowości prawnej,
  2)  przejęciu przez inny instytut lub instytuty Akademii, za zgodą dyrektora instytutu przejmującego,
  3)  całkowitym zakończeniu działalności instytutu.

Art. 42. 1. W przypadkach określonych w art. 41 pkt 1 i 3 na Akademię przechodzą wszystkie prawa i zobowiązania likwidowanego instytutu.
2. W przypadku określonym w art. 41 pkt 2 prawa i zobowiązania likwidowanego instytutu przejmuje instytut lub instytuty przejmujące, w zakresie określonym w uchwale o jego likwidacji.

Art. 43. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, tryb tworzenia i likwidacji instytutów.

Art. 44. 1. Instytut może być postawiony w stan upadłości, na wniosek Prezesa Akademii, jeżeli zaprzestał płacenia długów i wartość jego aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, a jego likwidacja w sposób określony w art. 41 i 42 jest nieuzasadniona ze względów naukowych lub ekonomicznych.
2. Do postępowania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy prawa upadłościowego.

Art. 45. 1. Statut instytutu uchwala rada naukowa instytutu. Statut zatwierdza Prezes Akademii po zaopiniowaniu przez właściwy wydział. W tym samym trybie dokonuje się zmiany statutu. Nowo utworzonemu instytutowi nadaje statut Prezes Akademii na wniosek właściwego wydziału.
2. Statut instytutu określa w szczególności jego zadania i strukturę organizacyjną. Nazwa instytutu powinna zawierać zwrot "Polskiej Akademii Nauk".

Art. 46. 1. Instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej "rejestrem".
2. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą instytutu w otoku.

Art. 47. 1. Rejestr prowadzi Akademia.
2. Wnioski o wpis do rejestru składają:
  1)  przewodniczący właściwego wydziału - o wpis instytutu,
  2)  dyrektor instytutu - o dokonanie zmiany wpisu,
  3)  likwidator instytutu - o wykreślenie instytutu.
3. Wpis do rejestru lub odmowa wpisu następują w formie decyzji administracyjnej Prezesa Akademii. Decyzja Prezesa Akademii jest ostateczna.
4. Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich. Nie mogą one tłumaczyć się nieznajomością danych uwidocznionych w rejestrze, chyba że dowiodą, iż nie mogły o nich wiedzieć.
5. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, dane podlegające wpisowi, wymagania dotyczące wniosku o wpis do rejestru oraz tryb dokonywania wpisu, wydawania odpisów i wyciągów.

Art. 48. Organami instytutu są rada naukowa i dyrektor.

Art. 49. 1. Rada naukowa instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada naukowa w szczególności:
  1)  przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  2)  zatwierdza sprawozdania z działalności instytutu,
  3)  ocenia aktywność naukową pracowników naukowych instytutu,
  4)  przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień,
  5)  podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady w ustawie, statucie Akademii lub w statucie instytutu.

Art. 50. 1. W skład rady naukowej wchodzą, z głosem stanowiącym:
  1)  osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybierani przez nie przedstawiciele,
  2)  członkowie Akademii powołani do udziału w pracach rady przez właściwy wydział Akademii,
  3)  osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego i wybitni specjaliści nie zatrudnieni w instytucie albo zatrudnieni w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2,
  4)  wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy,
  5)  dyrektor instytutu i jego zastępca do spraw naukowych.
2. Statut instytutu określa maksymalną liczbę członków rady naukowej, udział w niej osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, oraz tryb ich wyboru.
3. Rada naukowa wybiera przewodniczącego i jego zastępców oraz sekretarza. Funkcji tych nie może pełnić dyrektor instytutu ani jego zastępcy.
4. Kadencja rady naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.

Art. 51. 1. Instytutem kieruje jego dyrektor przy pomocy zastępców.
2. Dyrektor uczestniczy w zebraniach właściwego wydziału, z głosem stanowiącym, z wyjątkiem spraw dotyczących wysuwania lub popierania kandydatów na członków Akademii oraz wyboru przewodniczącego wydziału.
3. Prezes Akademii powierza funkcje dyrektora instytutu kandydatowi wybranemu w drodze konkursu. Kandydat lub kandydaci na dyrektora wyłaniani są, w drodze konkursu, spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Kandydatów na dyrektora wyłania komisja konkursowa, w skład której wchodzi 4 przedstawicieli pracowników instytutu wybranych przez radę naukową oraz 4 przedstawicieli odpowiedniego wydziału wybranych przez ten wydział. Przewodniczący wydziału przedstawia Prezesowi Akademii propozycje komisji konkursowej wraz ze swoją opinią oraz opinią rady naukowej instytutu. Tryb postępowania konkursowego określa regulamin uchwalony przez Prezydium Akademii.
4. Jeżeli osoba, której powierzona została funkcja dyrektora, nie jest pracownikiem instytutu, Prezes Akademii nawiązuje z nią stosunek pracy na stanowisku pracownika naukowego zgodnie z art. 70.
5. Dyrektor instytutu pełni funkcję przez 4 lata w pełnym wymiarze czasu pracy.
6. Prezes Akademii może, na wniosek przewodniczącego wydziału, odwołać dyrektora instytutu przed upływem kadencji, jeżeli narusza on prawo lub nie wykonuje należycie swoich obowiązków, co stwierdza rada naukowa lub wydział w toku dokonywanej oceny działalności instytutu. Odwołanie z funkcji dyrektora instytutu nie narusza trwającego stosunku pracy.
7. Liczbę, sposób powoływania i odwoływania zastępców dyrektora oraz zakres ich zadań określa statut instytutu.

Art. 52. 1. Instytut ma własne mienie i nie odpowiada za zobowiązania Akademii, a Akademia nie odpowiada za zobowiązania instytutu, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1.
2. Do przysługującego instytutowi prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa stosuje się art. 6 ust. 2.
3. Zbycie albo obciążenie nieruchomości instytutu wymaga zgody Prezesa Akademii. Od decyzji Prezesa w tej sprawie przysługuje odwołanie do Prezydium Akademii w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia.

Art. 53. Prezes Akademii po zasięgnięciu opinii przewodniczącego właściwego wydziału przekazuje instytutowi mienie. Przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego gruntu następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzja Prezesa Akademii stanowi podstawę do dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej.

Art. 54. 1. Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek.
2. W imieniu instytutu oświadczenia woli składa dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.

Art. 55. 1. Akademia może utworzyć międzynarodowy instytut, na podstawie porozumienia z zagranicznymi instytucjami lub organizacjami naukowymi. Utworzenie międzynarodowego instytutu wymaga zgody Ministra Spraw Zagranicznych.
2. Statut instytutu międzynarodowego stanowi integralną część porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Statut określa zasady finansowania i wyposażania w mienie instytutu międzynarodowego oraz może określać organizację i zasady funkcjonowania instytutu, a także tryb jego likwidacji w sposób odbiegający od zasad ustalonych w ustawie dla placówek naukowych Akademii.
4. Instytut międzynarodowy utworzony w trybie określonym w ust. 1 jest instytutem Akademii. Przepisy art. 36, 38, 46, 47, 52, 53, art. 54 ust. 1, art. 60 ust. 2 i art. 63 stosuje się odpowiednio.

Art. 56. 1. Akademia może utworzyć, na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub samorządowej, wspólny instytut ze szkołami wyższymi lub z innymi instytucjami naukowymi. Przepis art. 38 stosuje się odpowiednio.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa formę prawną wspólnego instytutu.

Art. 57. 1. Inne niż instytuty placówki naukowe Akademii wymienione w art. 35 tworzy i likwiduje Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii, po zasięgnięciu opinii właściwego wydziału oraz po porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych.
2. Placówki, o których mowa w ust. 1, korzystają z mienia Akademii, a organy tych placówek dokonują czynności prawnych w imieniu Akademii i w granicach udzielonych im umocowań. Do placówek tych stosuje się odpowiednio art. 37 pkt 3, art. 45 i 48-51.

Art. 58. 1. Pomocnicze placówki naukowe, a w szczególności archiwa, biblioteki, muzea, stacje naukowe za granicą, wchodzące w skład struktury organizacyjnej Akademii, tworzy i likwiduje Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii. Utworzenie i likwidacja stacji naukowej za granicą wymaga zgody Ministra Spraw Zagranicznych.
2. Prezes Akademii nadaje pomocniczej placówce naukowej statut, który określa jej zadania i organizację oraz może wskazać wydział Akademii sprawujący nadzór nad jej działalnością. Do placówki tej stosuje się odpowiednio art. 37 pkt 3.

Art. 59. 1. Prezes Akademii może tworzyć i likwidować inne jednostki organizacyjne Akademii, w szczególności domy pracy twórczej, domy zjazdów i konferencji, domy rencistów.
2. Prezes Akademii nadaje jednostkom wymienionym w ust. 1 statut określający zasady ich działania i strukturę organizacyjną, a także nadzoruje ich działalność. Do jednostek tych stosuje się odpowiednio art. 37 pkt 3.

Rozdział 6

Finanse Akademii

Art. 60. 1. Działalność Akademii jest finansowana ze środków budżetowych i pozabudżetowych.
2. Zasady i tryb finansowania działalności Akademii i jej placówek naukowych, zakwalifikowanej do finansowania ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę, regulują odrębne przepisy.
3. Środki budżetowe przewidziane na działalność Akademii nie zakwalifikowaną do finansowania ze środków przewidzianych na naukę są przeznaczone w szczególności na finansowanie:
  1)  działalności organów i struktur korporacyjnych Akademii,
  2)  zadań w zakresie kształcenia określonych w odrębnych przepisach,
  3)  Kancelarii Akademii, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych działających w strukturze Akademii,
  4)  restrukturyzacji placówek naukowych.
4. Środki budżetowe, o których mowa w ust. 3, są ujmowane w części budżetu państwa - "Polska Akademia Nauk". Zasady gospodarowania tymi środkami regulują przepisy prawa budżetowego.

Art. 61. 1. Akademia może uzyskiwać na swoją działalność i gromadzić na odrębnym rachunku bankowym środki spoza budżetu państwa, pochodzące w szczególności z działalności gospodarczej, darowizn, zapisów oraz ze sprzedaży, użytkowania rzeczy i praw majątkowych.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, Akademia przeznacza na rozwój nauki, w tym na promowanie nowatorskich badań i inwestycje wspomagające działalność naukową. Środki te, nie wydatkowane w danym roku, przechodzą na rok następny.
3. Podstawą gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 1, jest plan finansowy uchwalony przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii.

Art. 62. Placówki naukowe, pomocnicze placówki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii są państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

Art. 63. 1. Placówki naukowe Akademii prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności z przydzielonych im środków budżetowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz ze środków pozabudżetowych pozyskiwanych przez placówki.
2. Placówka naukowa Akademii może uczestniczyć w wynikach ekonomicznych osiąganych z tytułu stosowania i upowszechniania efektów jej działalności.
3. Podstawą gospodarki finansowej placówki naukowej Akademii jest plan finansowy, który ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady naukowej. Bilans placówki naukowej oraz wykazany w nim wynik finansowy podlegają weryfikacji na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Art. 64. 1. Placówki naukowe Akademii tworzą zakładowy fundusz nagród oraz fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Placówki naukowe Akademii mogą tworzyć fundusz wdrożeniowy ze środków przekazanych przez podmioty gospodarcze wdrażające wyniki prac naukowych lub prac badawczo-rozwojowych tej placówki.
3. Nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszów placówek naukowych Akademii przechodzą na rok następny.

Art. 65. Placówki naukowe Akademii są zwolnione od podatków na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Art. 66. Kancelaria Akademii i pomocnicze placówki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne Akademii prowadzą gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w przepisach prawa budżetowego, w formach określonych w statucie.

Art. 67. Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady finansowania Akademii oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych.

Rozdział 7

Pracownicy placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii

Art. 68. 1. Placówki naukowe oraz pomocnicze placówki naukowe Akademii, zwane dalej "placówkami", mogą zatrudniać:
  1)  pracowników naukowych,
  2)  pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej,
  3)  nauczycieli języków obcych,
  4)  pracowników inżynieryjnych i technicznych,
  5)  pracowników organizacyjno-ekonomicznych i administracyjnych,
  6)  pracowników na stanowiskach robotniczych i obsługi.

Art. 69. Pracownicy naukowi mogą być zatrudniani na stanowiskach:
  1)  profesora,
  2)  docenta,
  3)  adiunkta,
  4)  asystenta.

Art. 70. 1. Na stanowisku profesora można zatrudnić osobę, która posiada tytuł naukowy.
2. Na stanowisku docenta można zatrudnić osobę, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Na stanowisku adiunkta można zatrudnić osobę, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
4. Na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Art. 71. 1. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej mogą być zatrudnieni na stanowiskach:
  1)  kustosza dyplomowanego,
  2)  starszego kustosza dyplomowanego,
  3)  asystenta bibliotecznego,
  4)  adiunkta bibliotecznego,
  5)  asystenta dokumentacji i informacji naukowej,
  6)  adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,
  7)  dokumentalisty dyplomowanego,
  8)  starszego dokumentalisty dyplomowanego.
2. Do pracowników określonych w ust. 1 stosuje się art. 77-80 i 82.

Art. 72. 1. Stosunek pracy z profesorem nawiązuje się na podstawie mianowania albo przez zawarcie umowy o pracę. Wyłącznie na podstawie umowy o pracę można zatrudnić na stanowisku profesora osobę, która:
  1)  nabyła uprawnienia emerytalne lub rentowe,
  2)  jest zatrudniona w placówce Akademii w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  3)  jest zatrudniona w innej instytucji na podstawie mianowania.
2. Stosunek pracy z innymi pracownikami naukowymi niż określeni w ust. 1 nawiązuje się przez zawarcie umowy o pracę.
3. Mianowania na stanowisko profesora dokonuje Prezes Akademii na wniosek dyrektora właściwej placówki po uzyskaniu opinii rady naukowej.
4. Umowę o pracę zawiera dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii rady naukowej.
5. Zatrudnienie pracownika naukowego może być poprzedzone konkursem.

Art. 73. 1. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta nie mającego stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może przekroczyć 9 lat, a asystenta nie mającego stopnia naukowego doktora - 8 lat.
2. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz na czas trwania służby wojskowej.

Art. 74. W placówkach na stanowiskach, o których mowa w art. 68 pkt 3 i art. 69, może być zatrudniona osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

Art. 75. 1. Do podstawowych obowiązków pracowników naukowych należy wykonywanie zadań statutowych placówki, w szczególności praca badawcza, ogłaszanie i upowszechnianie jej wyników oraz udział w realizacji podjętych przez placówkę zadań w zakresie kształcenia.
2. Pracownicy naukowi mogą prowadzić w zatrudniającej ich placówce badania podjęte z własnej inicjatywy za zgodą dyrektora placówki. W tym przypadku korzystanie przez pracownika z warsztatu badawczego placówki nie powinno kolidować z programem badań, porządkiem wewnętrznym i możliwościami materialnymi placówki.
3. O podjęciu dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy pracownicy naukowi obowiązani są powiadomić dyrektora placówki.

Art. 76. Pracownicy naukowi podlegają ocenom okresowym obejmującym wyniki ich pracy. Tryb i częstotliwość dokonywania ocen określa rada naukowa placówki w regulaminie zatwierdzonym przez przewodniczącego wydziału.

Art. 77. 1. Czas pracy pracowników placówek, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi, wynosi 40 godzin tygodniowo.
2. Organizację pracy w placówce ustala jej dyrektor.
3. Dni wolnych od pracy wynikających z przyjętego w placówce rozkładu czasu pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego.

Art. 78. Pracownicy naukowi mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w roku.

Art. 79. 1. Pracownikom placówek Akademii przysługuje dodatek za wysługę lat:
  1)  pracownikom naukowym - w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 3 latach pracy, wzrastający o 1% w każdym następnym roku, do 20% po 20 latach pracy,
  2)  pozostałym pracownikom - w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% w każdym następnym roku, do 20% po 20 latach pracy.
2. Zasady zaliczania okresów uprawniających do dodatków wskazanych w ust. 1 określa przepis art. 86 ust. 1.
3. Za wieloletnią pracę pracownikom placówek przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
  1)  po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,
  2)  po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,
  3)  po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,
  4)  po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,
  5)  po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego,
  6)  po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 80. Pracownicy placówek i innych jednostek organizacyjnych Akademii oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Art. 81. 1. Pracownikowi placówki, przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
2. Okres uprawniający do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów zatrudnienia uprawniających do dodatków za wysługę lat.

Art. 82. 1. Pracownik naukowy zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
2. Pracownik naukowy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co najmniej 3 lat w placówce naukowej ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nie przekraczającym jednego roku według zasad i trybu określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym.

Art. 83. Stosunek pracy z pracownikiem naukowym mianowanym może być rozwiązany:
  1)  na mocy porozumienia stron,
  2)  przez oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
  3)  w razie orzeczenia przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia trwałej niezdolności pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku,
  4)  w razie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres nieobecności w pracy z tego powodu przekracza rok, a w razie stwierdzenia przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia poprawy stanu zdrowia i możliwości powrotu do pracy, jeżeli okres ten przekracza 2 lata; z upływem tych okresów rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić bez wypowiedzenia,
  5)  w razie likwidacji placówki lub jej reorganizacji, uniemożliwiającej dalsze zatrudnienie pracownika naukowego, stosunek pracy rozwiązuje się za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem,
  6)  w razie otrzymania dwóch negatywnych ocen rady naukowej wydanych w odstępie nie krótszym niż rok, rozwiązanie stosunku pracy następuje za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Art. 84. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego wygasa z mocy prawa:
  1)  z końcem roku kalendarzowego, w którym ukończył 70 lat.
  2)  w razie stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów,
  3)  w razie prawomocnego ukarania w trybie dyscyplinarnym karą wydalenia z pracy,
  4)  w razie prawomocnego skazania na utratę praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu,
  5)  po upływie 3 miesięcy nieobecności w pracy z powodu odbywania kary pozbawienia wolności.

Art. 85. Organem właściwym do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym pracownikiem naukowym jest Prezes Akademii.

Art. 86. 1. W zakresie nie uregulowanym szczególnymi przepisami zasady wynagradzania pracowników placówek i innych jednostek organizacyjnych Akademii oraz zasady nabywania prawa do nagród jubileuszowych, ich obliczania i wypłacania określa, w drodze rozporządzenia, Minister Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek Prezesa Akademii.
2. Do nauczycieli języków obcych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym dotyczące stanowiska wykładowcy, starszego wykładowcy i lektora.

Art. 87. W sprawach nie uregulowanych przepisami ustawy lub przepisami szczególnymi do pracowników placówek i innych jednostek organizacyjnych Akademii stosuje się Kodeks pracy.

Art. 88. Mianowany pracownik naukowy podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom pracownika placówki Akademii lub godności pracownika nauki.

Art. 89. Karami dyscyplinarnymi są:
  1)  upomnienie,
  2)  nagana,
  3)  nagana z pozbawieniem na okres od roku do trzech lat prawa pełnienia funkcji kierowniczych w Akademii lub jej placówkach,
  4)  wydalenie z pracy.

Art. 90. 1. Za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi Prezes Akademii może ukarać pracownika naukowego upomnieniem.
2. Na wniosek ukaranego pracownika sprawę rozpoznaje komisja dyscyplinarna. W tym trybie wnioskodawca nie może być ukarany surowszą karą.

Art. 91. 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają działające w Akademii:
  1)  komisja dyscyplinarna I instancji,
  2)  komisja dyscyplinarna II instancji.
2. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego. Komisje dyscyplinarne samodzielnie rozstrzygają wszelkie zagadnienia dotyczące stanów faktycznych i prawnych oraz nie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego wyroku skazującego sądu.

Art. 92. Komisje orzekają:
  1)  w pierwszej instancji - w składzie:
a)    trzech członków, gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o zastosowanie kary określonej w art. 89 pkt 1-3,
b)    pięciu członków, gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o zastosowanie kary określonej w art. 89 pkt 4,
  2)  w drugiej instancji - w składzie:
a)    trzech członków, gdy rozpatrywana jest sprawa, w której orzeczono karę określoną w art. 89 pkt 1-3,
b)    pięciu członków, gdy rozpatrywana jest sprawa, w której orzeczono karę określoną w art. 89 pkt 4, przy czym co najmniej jeden z tych członków powinien posiadać wykształcenie prawnicze.

Art. 93. 1. Członkowie komisji dyscyplinarnych są wybierani spośród członków Akademii i pracowników mianowanych w trybie określonym w statucie Akademii.
2. Kadencja komisji dyscyplinarnych odpowiada kadencji Prezydium Akademii.

Art. 94. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej I instancji każda ze stron może odwołać się do komisji dyscyplinarnej II instancji w terminie czternastu dni od daty doręczenia orzeczenia.

Art. 95. 1. Rzeczników dyscyplinarnych na okres kadencji komisji powołuje Prezes Akademii spośród mianowanych pracowników naukowych placówek Akademii. Rzecznik dyscyplinarny jest obowiązany do wypełniania zaleceń organu, który go powołał.
2. Prezes Akademii może odwołać rzecznika dyscyplinarnego przed upływem kadencji na jego własną prośbę lub z innego uzasadnionego powodu.

Art. 96. 1. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie Prezesa Akademii. Rzecznik dyscyplinarny informuje Prezesa Akademii o dokonanych ustaleniach.
2. W razie stwierdzenia braku podstaw do skierowania sprawy do komisji dyscyplinarnej, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, które podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Akademii.

Art. 97. 1. Komisja dyscyplinarna wszczyna postępowanie na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.
2. Wymierzenie za ten sam czyn kary w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania przed komisją dyscyplinarną.
3. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia przez właściwy organ Akademii wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego ukaranie dyscyplinarne i po upływie trzech lat od popełnienia tego czynu. Jeżeli jednak czyn stanowi przestępstwo - okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia tego przestępstwa.

Art. 98. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o orzeczenie kary wydalenia z pracy, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu spośród pracowników naukowych placówek Akademii.

Art. 99. Do zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego, wykonywania kar dyscyplinarnych oraz ich zacierania stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w państwowych szkołach wyższych.

Art. 100. Mianowani pracownicy naukowi placówek Akademii mogą być zawieszeni w pełnieniu obowiązków - na zasadzie i w trybie określonych w przepisach obowiązujących w państwowych szkołach wyższych.

Rozdział 8

Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe.

Art. 101. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701 oraz z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 83, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647) w art. 2 w pkt 4 skreśla się wyrazy "Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, zastępcy Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, sekretarzy wydziałów Polskiej Akademii Nauk".

Art. 102. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 41, poz. 175 i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 75, poz. 467) w art. 74 w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk", a po wyrazach "szkół wyższych" stawia się kropkę i skreśla się wyrazy "oraz placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk".

Art. 103. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 118) w art. 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7.    Środki finansowe, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 6, są przyznawane:
1)           przez Komitet - naczelnym i centralnym organom administracji rządowej na ich potrzeby własne, na działalność podległych im jednostek badawczo-rozwojowych i jednostek wymienionych w art. 3 pkt 2 lit. b) i c), Polskiej Akademii Nauk na jej potrzeby własne i działalność jej placówek naukowych oraz Polskiej Akademii Umiejętności na jej potrzeby własne,
2)           przez Komisje Komitetu - podmiotom działającym na rzecz nauki, posiadającym siedzibę w Polsce, które nie są jednostkami naukowymi lub badawczo-rozwojowymi.".

Art. 104. Polska Akademia Nauk działająca na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35, z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1974 r. Nr 50, poz. 319, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) staje się Polską Akademią Nauk w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 105. 1. Kadencja organów Akademii i jej placówek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych wygasa z upływem terminów określonych w dotychczasowych przepisach.
2. Stanowisko Sekretarza Naukowego Akademii ulega likwidacji z dniem wejścia w życie ustawy, a jego zadania przejmuje Prezes Akademii.
3. Stanowiska sekretarzy wydziałów ulegają likwidacji z dniem wejścia w życie ustawy, a ich funkcje przejmują przewodniczący wydziałów.

Art. 106. Dotychczasowi członkowie rzeczywiści, korespondenci i zagraniczni pozostają członkami Akademii w rozumieniu ustawy.

Art. 107. 1. Do istniejących stosunków pracy stosuje się przepisy ustawy.
2. Dotychczasowi profesorowie nadzwyczajni i zwyczajni uzyskują stanowisko profesora.
3. Mianowani adiunkci i docenci oraz dyplomowani bibliotekarze i dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej zachowują swoje uprawnienia do czasu przejścia na emeryturę.
4. Bieg terminów określonych w art. 73 ust. 1 w odniesieniu do adiunktów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy.
5. Dotychczasowi asystenci i starsi asystenci uzyskują stanowisko asystenta. Bieg terminów ich zatrudnienia określonych w art. 73 ust. 1 w odniesieniu do asystentów liczy się od dnia nawiązania stosunku pracy w placówkach Akademii na stanowisku pracownika naukowego.
6. Dotychczasowi pracownicy Sekretariatu Administracyjnego Akademii stają się pracownikami Kancelarii Akademii w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 108. Do spraw dyscyplinarnych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 109. 1. Instytut Akademii istniejący w dniu wejścia w życie ustawy uzyska osobowość prawną, jeżeli odpowiada wymaganiom określonym w art. 37. Orzeka o tym właściwy wydział Akademii w formie uchwały podjętej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
2. Na wniosek przewodniczącego wydziału Prezes Akademii wydaje decyzję o wpisaniu instytutu do rejestru.
3. Instytut uzyskuje osobowość prawną po dokonaniu wpisu do rejestru.
4. Jeżeli w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy instytut nie uzyska osobowości prawnej, uzyskuje status innej placówki naukowej Akademii określony przez Prezesa Akademii po zasięgnięciu opinii przewodniczącego właściwego wydziału.

Art. 110. 1. Grunty będące własnością Skarbu Państwa lub gminy, wykorzystywane do celów statutowych, które znajdują się w posiadaniu Akademii, na zasadach określonych w art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486, z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 9, poz. 44 i Nr 54, poz. 348) stają się przedmiotem użytkowania wieczystego Akademii.
2. Budynki i urządzenia związane trwale z gruntami, o których mowa w ust. 1, stają się własnością Akademii.
3. Nabycie praw, o których mowa w ust. 2, następuje nieodpłatnie bez względu na pochodzenie środków, za które zostały one wybudowane lub nabyte.
4. Polska Akademia Nauk lub jej instytut są zwolnione z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, nabytych w trybie art. 80 ust. 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, jeżeli grunty te nie są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Art. 111. W odniesieniu do Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Prezes Akademii pełni funkcję organu założycielskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272).

Art. 112. Funkcje organu nadzorującego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) przechodzą na Prezesa Akademii.

Art. 113. Przepis art. 6 ust. 2 nie ma zastosowania do nieruchomości uzyskanych przed dniem wejścia w życie ustawy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o uregulowaniu niektórych praw majątkowych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 86, poz. 395).

Art. 114. Do czasu uregulowania w ustawach, o których mowa w art. 65, zasad zwalniania placówek naukowych Akademii od zobowiązań podatkowych, stosuje się przepisy obowiązujące jednostki naukowe działające na podstawie odrębnych ustaw.

Art. 115. Ustawa nie narusza przepisów o zasobie archiwalnym i archiwach.

Art. 116. 1. Zgromadzenie Ogólne Akademii w ciągu roku od dnia wejścia w życie ustawy uchwali statut Akademii.
2. Do czasu ustanowienia nowego statutu lub innych wewnętrznych przepisów Akademii obowiązują dotychczasowe postanowienia ze zmianami wynikającymi z ustawy.

Art. 117. Do czasu wydania przepisów wykonawczych obowiązują przepisy dotychczasowe ze zmianami wynikającymi z ustawy, nie dłużej jednak niż przez rok.

Art. 118. Traci moc ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35, z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1974 r. Nr 50, poz. 319, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496).

Art. 119. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Dziennik Ustaw nr 75 z 1997 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: