Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2003, nr 65, poz. 611
Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 65, poz. 611 z dnia 2003-04-16
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych
Organ wydający:Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-16
Data wydania:2003-04-01
Data wejscia w życie:2003-05-01
Data obowiązywania:2003-05-01
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona: Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 65, poz. 611 z dnia 2003-04-16

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 65, poz. 611 z dnia 2003-04-16
Na podstawie art. 286a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
  1)  szczegółowy zakres obowiązków organów Policji, Straży Granicznej, straży miejskich i organów wojskowych udzielających pomocy lub asystujących przy wykonywaniu czynności kontrolnych przez pracownika organu podatkowego;
  2)  właściwość miejscową organów, o których mowa w pkt 1, do udzielania pracownikowi organu podatkowego pomocy lub asysty;
  3)  tryb udzielania przez organy, o których mowa w pkt 1, pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego;
  4)  sposób dokumentowania przebiegu pomocy lub asysty udzielanej pracownikowi organu podatkowego przez organy, o których mowa w pkt 1.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "kontrolującym", należy przez to rozumieć:
  1)  pracownika organu podatkowego upoważnionego imiennie do przeprowadzenia kontroli podatkowej, o której mowa w art. 283 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
  2)  inspektora kontroli skarbowej albo osobę dokonującą czynności kontrolnych, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, z późn. zm.3)).

§ 2. Organami udzielającymi pomocy lub asysty są właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności kontrolnych:
  1)  komendant powiatowy (miejski) Policji, a w m.st. Warszawie - komendant rejonowy Policji;
  2)  komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej;
  3)  komendant straży miejskiej;
  4)  komendant terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, a w miejscowościach, w których nie ma siedziby terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej - dowódca (komendant) garnizonu.

§ 3. Organy, o których mowa w § 2, są obowiązane - w ramach posiadanych uprawnień - do udzielenia pomocy lub asysty kontrolującemu przy wykonywaniu czynności kontrolnych, polegającej w szczególności na zapewnieniu:
  1)  dostępu do miejsca, w którym czynności kontrolne mają być wykonywane;
  2)  porządku w miejscu przeprowadzania czynności kontrolnych;
  3)  osobistego bezpieczeństwa kontrolującego oraz innych osób biorących udział w czynnościach kontrolnych;
  4)  użycia środków przymusu bezpośredniego po spełnieniu przesłanek ich zastosowania określonych w przepisach dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego oraz w § 4.

§ 4. 1. Organy udzielające pomocy lub asystujące przy wykonywaniu czynności kontrolnych mogą stosować środki przymusu bezpośredniego jedynie w zakresie niezbędnym do umożliwienia przeprowadzenia czynności kontrolnych, w szczególności w przypadku konieczności odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na kontrolującego oraz inne osoby biorące udział w czynnościach kontrolnych.
2. Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy inne dostępne środki odpowiadające potrzebom wynikającym z zaistniałej sytuacji okażą się niewystarczające.

§ 5. W przypadku oporu uniemożliwiającego lub utrudniającego wykonywanie czynności kontrolnych organy, o których mowa w § 2, udzielają kontrolującemu pomocy niezwłocznie po otrzymaniu wezwania ustnie, telegraficznie, telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności.

§ 6. 1. Organy, o których mowa w § 2, udzielają kontrolującemu asysty przy wykonywaniu czynności kontrolnych po otrzymaniu, co najmniej 7 dni przed terminem wykonywania tych czynności, pisemnego wezwania do jej udzielenia.
2. W pilnych przypadkach, w szczególności gdy zwłoka grozi udaremnieniem czynności kontrolnych, kontrolujący może wezwać asystę ustnie, telegraficznie, telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności. W takim przypadku kontrolujący jest obowiązany przesłać organom, o których mowa w § 2, pisemne potwierdzenie tego wezwania w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych.

§ 7. W przypadkach, o których mowa w § 5 i § 6 ust. 2, kontrolujący, wzywając pomoc lub asystę, jest obowiązany podać następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej lub numer dowodu osobistego oraz nazwę organu wzywającego pomoc lub asystę.

§ 8. Do udzielenia pomocy lub asysty organ, o którym mowa w § 2, wyznacza odpowiednio funkcjonariusza lub żołnierza.

§ 9. Wyznaczony funkcjonariusz lub żołnierz przed udzieleniem pomocy lub asysty wyjaśnia, czy kontrolujący jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli; w tym celu może żądać okazania przez kontrolującego:
  1)  upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego, jeżeli kontrolujący nie ma obowiązku posiadania legitymacji;
  2)  legitymacji służbowej w przypadku wszczynania kontroli podatkowej na podstawie art. 284a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 10. 1. Z przebiegu czynności, o których mowa w § 3, wyznaczony funkcjonariusz lub żołnierz sporządza notatkę urzędową zawierającą określenie terminu i miejsca przeprowadzonej kontroli, imię i nazwisko kontrolującego, oznaczenie osoby kontrolowanej oraz opis czynności wykonanych w ramach udzielonej pomocy lub asysty, a także imiona i nazwiska oraz stopnie służbowe funkcjonariuszy lub żołnierzy wyznaczonych.
2. Notatkę, o której mowa w ust. 1, wyznaczony funkcjonariusz lub żołnierz przekazuje swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________
1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.
3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824.

Dziennik Ustaw nr 65 z 2003 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: