Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2015, nr 0 z dnia 2015-01-02 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2015, nr 0 z dnia 2015-01-02
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 4 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 8 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta miasta Zielona Góra w województwie lubuskim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 9 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wyszogrodu w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 12 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 13 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 14 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 15 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 16 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt K 33/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 17 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 18 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 19 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 21 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 22 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt K 50/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 24 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 26 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 27 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 28 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 30 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 31 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 33 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 34 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 35 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 36 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 37 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 38 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 39 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 40 Traktat o handlu bronią, sporządzony w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 41 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 42 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 43 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 44 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 45 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 47 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 48 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 49 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 50 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 53 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 54 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 55 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 56 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 57 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 58 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 59 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 60 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 61 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 62 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 63 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 64 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 65 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 68 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 69 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 72 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 73 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 74 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 75 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 76 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 78 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 80 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 81 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 82 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 83 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 84 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 85 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r. sygn. akt SK 34/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 86 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 87 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 88 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 90 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 91 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 92 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 93 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 94 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 95 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 96 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 97 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 98 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 99 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 100 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 101 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 102 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 103 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 104 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2015 r. o sprostowaniu błędu  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 105 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 106 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 107 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 108 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Perzów w województwie wielkopolskim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 109 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 110 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 111 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 112 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 113 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 114 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 115 Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzona w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 116 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 117 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Budapeszcie dnia 29 stycznia 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 118 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 stycznia 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 119 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 121 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 122 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu ochrony  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 124 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 125 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 126 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 127 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 128 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 129 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 131 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 132 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 134 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 135 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 136 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 137 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 138 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 139 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 140 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 141 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 142 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r. sygn. akt K 39/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 143 Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 144 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w sierpniu 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 146 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 147 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 148 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 149 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 150 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 151 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork i sołectwom Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 153 Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie włączenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych ,,Cebea" do Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 155 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 157 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sośnie w województwie wielkopolskim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 158 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 159 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 160 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 161 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 162 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 163 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 164 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 165 Ustawa z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 167 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 168 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 169 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 170 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 171 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 172 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 173 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 176 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 177 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie operatu rybackiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 178 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 179 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie dla cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 180 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 181 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 182 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 183 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 184 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 185 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisana w Londynie dnia 29 listopada 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 186 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 188 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 189 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 190 Zmiany z 2012 r. do Protokołu z 1996 r. zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., przyjęte przez Komitet Prawny Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 19 kwietnia 2012 r. w formie rezolucji LEG.5(99)
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 191 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian z 2012 r. do Protokołu z 1996 r. zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., przyjętych przez Komitet Prawny Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 19 kwietnia 2012 r. w formie rezolucji LEG.5(99)
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 192 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 194 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 195 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 196 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Legislacji, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 199 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 200 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 201 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. sygn. akt K 60/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 202 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobczyc w województwie małopolskim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 203 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 204 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 205 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 206 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. o sprostowaniu błędów  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 208 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 211 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 213 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 214 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 215 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 216 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 217 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 218 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 219 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 220 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 222 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 223 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnienia końcowe dotyczące interpretacji oraz stosowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisane w Londynie dnia 25 listopada 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 224 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 225 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 226 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lutego 2015 r. sygn. akt P 10/11  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 227 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lutego 2015 r. sygn. akt SK 50/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 228 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 229 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 230 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 231 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 233 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 234 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2015 r. sygn. akt SK 70/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 235 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2015 r. sygn. akt SK 14/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 236 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 237 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 238 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 240 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 242 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 243 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 245 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 246 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 248 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 249 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 250 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 251 Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 252 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 253 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 254 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 255 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 256 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 257 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 258 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 259 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 260 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 261 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 262 Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 263 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 264 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 265 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 266 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 267 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 268 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 269 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 270 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 271 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 272 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i transport  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 273 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 274 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 276 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 277 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 278 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 279 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 280 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2015 r. sygn. akt K 15/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 282 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 284 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 286 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białymstoku  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Kętrzynie  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Przemyślu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 290 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2015 r. sygn. akt K 34/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie trybu postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 292 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 293 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 294 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 295 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 296 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 297 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 298 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 299 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 300 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 301 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 302 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 303 Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzony w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 304 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 305 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 306 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 307 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 308 Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 309 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 311 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 312 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisany w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 313 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 314 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 322 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 323 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy, importera lub dystrybutora substancji czynnej albo wytwórcy substancji pomocniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 324 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 327 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 329 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 330 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 331 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 332 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 334 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt K 39/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 335 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 336 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie elementów krajobrazu uznawanych za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej oraz ich szerokości  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 337 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 338 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie określenia maksymalnego zagęszczenia drzew  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 339 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalnego cyklu zbioru dla każdego z tych gatunków drzew  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 340 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 341 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 343 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 344 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 345 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 346 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 347 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 348 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 349 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 350 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 351 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 352 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 355 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 356 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Gdynia - historyczny układ urbanistyczny śródmieścia"  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 357 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 358 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 359 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 360 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 361 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 365 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 366 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 367 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 368 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 369 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2015 r. sygn. akt P 4/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 370 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 371 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 372 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt P 38/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 373 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 374 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 376 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 377 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 378 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 379 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 380 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 381 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 382 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 383 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 384 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 385 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 386 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 388 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 389 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 390 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 391 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 392 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy lub importera produktów leczniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 394 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 395 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 396 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 397 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 398 Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 399 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 400 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 401 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 402 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2015 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 404 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 405 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 406 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 407 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 408 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 410 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 413 Umowa Wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzona w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 414 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 416 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 417 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 418 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 419 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 420 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej funkcjonariuszy celnych, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 421 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 424 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego dla funkcjonariuszy celnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 425 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 426 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia izb celnych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 427 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 428 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania czynności monitorowania oraz rodzaju i wzorów dokumentów stosowanych w toku monitorowania  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 429 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Warszawie dnia 25 stycznia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 430 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności, sporządzonej w Warszawie dnia 25 stycznia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 431 Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 433 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykonania praktyk równoważnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 434 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 435 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 437 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 440 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 442 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2015 r. sygn. akt K 31/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 443 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 444 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 445 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 446 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 447 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 448 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 449 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 450 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 452 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 453 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 455 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 456 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 457 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 460 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 461 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 463 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 464 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 465 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 467 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 469 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 470 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 471 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 472 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym agencja płatnicza może powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 474 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych napojów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 475 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 476 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2015 r. sygn. akt K 19/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 478 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 480 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 482 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 483 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 484 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 485 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 486 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2015 r. sygn. akt P 42/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 487 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 489 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 490 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 491 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 492 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 493 Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 494 Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 496 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 497 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 498 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2015 r. sygn. akt U 6/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 499 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 marca 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu  / Minister Sportu i Turystyki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 501 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 502 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej sprawdzenia lokalu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 503 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 504 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 506 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 507 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 508 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 509 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 31/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji budżetowych przeznaczonych na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych oraz na pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 511 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia przedsiębiorstwa górniczego obowiązanego do wypłaty rent wyrównawczych oraz wydawania bezpłatnego węgla w naturze byłym pracownikom Kopalni Węgla Kamiennego ,,Kazimierz-Juliusz" sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 512 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 513 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 514 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 515 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 517 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 518 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 519 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 520 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 522 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 523 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 524 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 525 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 526 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 527 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 528 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 529 Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 531 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców  / Minister Skarbu Państwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 532 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt K 14/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 533 Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 534 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 536 Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 538 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 539 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 540 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 541 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 542 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 544 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 545 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 546 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 547 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 548 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 549 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 550 Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie w dniu 28 października 2014 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 551 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 552 Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 553 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 554 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 556 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 557 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 559 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 45/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 560 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2015 r. sygn. akt SK 66/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 561 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 562 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 563 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu innowacyjności  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 564 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 565 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 566 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 567 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznej inspekcji pracy  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 568 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 569 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 570 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 571 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 573 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 574 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 577 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 578 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędach i izbach skarbowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 580 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania kosztów związanych z wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 581 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 582 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 583 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 584 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 585 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień o transferze technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 586 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 587 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 588 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 589 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie należności przysługującej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 591 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 593 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 594 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 595 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 596 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 597 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 598 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 599 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 600 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 601 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 40/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 602 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2015 r. sygn. akt U 8/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 603 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 604 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 605 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 606 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 607 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 608 Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzona w Lanzarote dnia 25 października 2007 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 609 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote dnia 25 października 2007 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 610 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 611 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 612 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 613 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 614 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 615 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 617 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 618 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 619 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 620 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 621 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 622 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 624 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 625 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 626 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 627 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 628 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 629 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 630 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2016 i 2017  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 632 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 633 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 634 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 635 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 636 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 637 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 638 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 639 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 640 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 641 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 642 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 644 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 645 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 646 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 647 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 648 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 649 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 650 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 651 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 652 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 653 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 654 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 655 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania ,,Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 656 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. o sprostowaniu błędów  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 657 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie sprawozdania o wydajności recyklingu procesu recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 658 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 659 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 660 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 661 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 662 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 665 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 666 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 667 Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 668 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjętej w Genewie dnia 1 września 1970 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 669 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 670 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 671 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 672 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 674 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 675 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 676 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 677 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 678 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 679 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 680 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 681 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 682 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 683 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 684 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 685 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 686 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 687 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 688 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 689 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 690 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 691 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 692 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 693 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 694 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 695 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 75  / Sąd Najwyższy /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 696 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 697 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 698 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 699 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 700 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 701 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków Komisji  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 702 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 703 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt SK 62/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 704 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 705 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 706 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 707 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 709 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 710 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 711 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 712 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2015/2016  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 713 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 714 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Warszawie dnia 5 grudnia 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 715 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 5 grudnia 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 716 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 717 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 718 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 720 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 721 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 722 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 723 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 724 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 725 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 726 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2015 r. sygn. akt SK 1/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 727 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 728 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 729 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 730 Protokół dodatkowy do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczący penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzony w Strasburgu dnia 28 stycznia 2003 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 731 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 28 stycznia 2003 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 732 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 733 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 734 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 735 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 736 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 737 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 738 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 739 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 740 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 741 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 742 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 743 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 744 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 746 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 747 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 748 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 749 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 750 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 r.  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 751 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 754 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 755 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak ,,Dawca Przeszczepu" i ,,Zasłużony Dawca Przeszczepu"  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 756 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 757 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 758 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - ,,Książki naszych marzeń"  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 760 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 761 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 762 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w sprawie o wykroczenie  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 763 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 764 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom)  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 765 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 766 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 767 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 768 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 769 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 770 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 771 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 772 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 773 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 774 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 775 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 776 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 777 Protokół wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r., podpisany w Matrahaza dnia 11 października 2012 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 778 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r., podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 779 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 780 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 781 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 782 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 783 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 784 Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Królestwem Marokańskim, podpisana w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 785 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Królestwem Marokańskim, podpisanej w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 786 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 787 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 788 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 789 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 790 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 791 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 792 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Szczecinie  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 793 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 794 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 796 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 797 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 798 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 799 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 800 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 801 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 802 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 803 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 804 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 805 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 806 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 807 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 808 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 809 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 810 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 811 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 812 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 813 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 814 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 815 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 816 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 817 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 818 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 819 Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wojskowej usługowej działalności wspierającej, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 820 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wojskowej usługowej działalności wspierającej, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 821 Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące instytucji finansowych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 822 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym instytucji finansowych, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 823 Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie telekomunikacji, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 824 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie telekomunikacji, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 825 Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur kontraktowych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 826 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur kontraktowych, podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 827 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 829 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 830 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 831 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 832 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 833 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 834 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 835 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 836 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego w zakresie koordynacji służb specjalnych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 837 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2015/2016  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 838 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 839 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 840 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 841 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 843 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 844 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 845 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 47/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 846 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 847 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 848 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 849 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 850 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 851 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 852 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 853 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, kompensacyjnych i przepadku, środków wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 854 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 855 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 856 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 857 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 858 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 859 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 860 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 861 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 862 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 863 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 864 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 865 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Xylella fastidiosa (Well i Raju)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 866 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 867 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 868 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 869 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 870 Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 871 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 872 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 873 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 874 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 875 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 876 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 877 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 878 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 879 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 880 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 881 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 882 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 883 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wskazania instytutu realizującego programy zbierania danych niezbędnych do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 884 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 885 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 886 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu ,,Owoce i warzywa w szkole"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 887 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 888 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 889 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 890 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 891 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2015 r. sygn. akt K 25/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 892 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 893 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 894 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 895 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 896 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 897 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 898 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 899 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 900 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 901 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 902 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 903 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 904 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 905 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 906 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 907 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 908 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 909 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 910 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 911 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 912 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 913 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 914 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 915 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 916 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 917 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 918 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 919 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 920 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 921 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 922 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 923 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 924 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 925 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 926 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 927 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 928 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r.o zmianie ustawy o Służbie Więziennej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 930 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 931 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 932 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 32/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 933 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 934 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 935 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 936 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 937 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 939 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzona w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 940 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 941 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 942 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 943 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 29/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 944 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 945 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 946 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 947 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 948 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 949 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 950 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 951 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 952 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r.  / Sąd Najwyższy /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 954 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 955 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 956 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 957 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 958 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 959 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 960 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 961 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 962 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 963 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 964 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 965 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 966 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 967 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 968 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 969 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 970 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru świadectwa  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 971 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 972 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - ,,Bezpieczna+"  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 973 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 974 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 975 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 976 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 977 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 978 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 979 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 980 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 981 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 982 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu ,,Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania ,,Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 983 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 984 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 985 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 986 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 988 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 989 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 990 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 991 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 992 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 993 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 994 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 995 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 996 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2015 r. sygn. akt K 47/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 997 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2014  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 998 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 999 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1000 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1001 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1002 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1003 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1004 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1005 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie określenia izby celnej, na której rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z której rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1007 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1008 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1009 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1010 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierającego informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1011 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1013 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1014 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1016 Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1017 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1018 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1019 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Primus in Agendo, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1022 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1023 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1024 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1026 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1027 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1028 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1029 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1030 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1033 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 r.  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1034 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1035 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1036 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1037 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2015 r. o sprostowaniu błędów  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1038 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. sygn. akt K 2/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1039 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. sygn. akt SK 26/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1040 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1041 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1042 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1043 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1044 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1045 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1046 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1047 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1048 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1049 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1050 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1051 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1052 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1053 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1054 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1055 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1056 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 lipca 2015 r. o sprostowaniu błędu  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1060 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1061 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1062 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1063 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1064 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1066 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1067 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2015  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1068 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1069 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1070 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1071 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2015 w Narodowym Funduszu Zdrowia  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1073 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1074 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1075 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1076 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1077 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1078 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1079 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1080 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1081 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1082 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby władz powiatu stargardzkiego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1086 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1087 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1089 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1091 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1092 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1093 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1094 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1095 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1096 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1097 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1098 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1099 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1100 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1101 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1102 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1104 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1106 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1107 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Sportu i Turystyki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1109 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1110 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1111 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1112 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1113 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1114 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1116 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1117 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1118 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1119 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1120 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego ,,Radom"  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1121 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1122 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1131 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1132 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1133 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1134 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1141 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1143 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1144 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1147 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1149 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1150 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1152 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2015 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1157 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1158 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt K 41/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1161 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o towarach paczkowanych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1163 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1166 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1173 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1174 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1175 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1177 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1178 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1179 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1180 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1181 Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1182 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1184 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1185 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1186 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1189 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1190 Ustawa z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1194 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1195 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1196 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1197 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1198 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1199 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1200 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1201 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1202 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1203 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1204 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1205 Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1206 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1207 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1208 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1209 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1210 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1211 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1215 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1216 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1218 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. o sprostowaniu błędów  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1219 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1220 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1221 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1222 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1223 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1224 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1225 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1226 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1227 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1228 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1229 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1230 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców  / Minister Skarbu Państwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1231 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną  / Minister Skarbu Państwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1232 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1233 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1234 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1236 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1237 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1239 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1240 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1241 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1242 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1243 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1244 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1245 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Polska Cerekiew w województwie opolskim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1246 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1247 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1248 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1249 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1250 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1251 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1252 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1253 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1255 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1256 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1258 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1259 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1260 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1261 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1262 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1263 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1264 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1265 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1266 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1267 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1268 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1269 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1270 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1271 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1272 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1273 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1274 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1275 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1276 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1277 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1278 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1279 Umowa między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzona w Warszawie dnia 19 września 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1280 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1281 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1282 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1283 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1284 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1286 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1287 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1288 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1289 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia choroby zakaźnej zwierząt, przeciwko której nie wykonuje się szczepień  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1290 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1291 Porozumienie techniczne między Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Obrony Ukrainy w sprawie szczegółowych aspektów funkcjonowania wspólnej jednostki wojskowej i jej dowództwa, sporządzone we Lwowie dnia 24 lipca 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1292 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia Technicznego między Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Obrony Ukrainy w sprawie szczegółowych aspektów funkcjonowania wspólnej jednostki wojskowej i jej dowództwa, sporządzonego we Lwowie dnia 24 lipca 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1293 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1294 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1295 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1296 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1297 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1298 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1299 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1300 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1301 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1302 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1303 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1305 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1306 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1307 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1308 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1309 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1310 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1311 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1312 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których rośliny Mangifera L. pochodzące z Republiki Indii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1313 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1314 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1315 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1317 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1318 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1320 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1321 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1322 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1323 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1324 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1325 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1326 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1327 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1328 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem pochodzenia  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1329 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1330 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1331 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1332 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1333 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1334 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1335 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1336 Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1337 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1338 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1339 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1340 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1342 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1343 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1344 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1345 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1347 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1348 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1349 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1350 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1351 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1352 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1353 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1354 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1356 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1357 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1358 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1359 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1360 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1361 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1362 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1363 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1364 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1365 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1366 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1367 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1368 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1369 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1371 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1372 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1373 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1374 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1375 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1377 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1378 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1379 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1380 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1381 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1382 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1383 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1384 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1386 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1387 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1388 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1390 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1392 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1393 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1394 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Archidiecezjalnemu w Szczecinie  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1395 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1396 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1397 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1398 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1399 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1400 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1401 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1402 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebiezpiecznymi  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1403 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1404 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1405 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1406 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1407 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do benzyn silnikowych  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1408 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1409 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1410 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1411 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1412 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1413 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1414 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1415 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1416 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1417 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1418 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1419 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1420 Rozporządenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1421 Ropzorządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1422 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1423 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1424 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1425 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1426 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1427 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1428 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1429 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1430 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1431 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1432 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1433 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1434 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1435 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2015 r. w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1436 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1437 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1438 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1439 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1440 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1441 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tomice w województwie małopolskim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1442 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. o sprostowaniu błędów  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1443 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1444 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1445 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1446 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1447 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP albo o zamiarze stania się podmiotem dominującym CCP  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1448 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1449 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1450 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1452 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1453 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1454 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1455 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1456 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1457 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1458 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1459 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1460 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1461 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1462 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1463 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1464 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2015 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1465 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1466 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1467 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1468 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1469 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1470 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1471 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 września 2015 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  / Minister Sportu i Turystyki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1472 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1473 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1474 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1475 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1476 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1477 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1479 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1480 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1481 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1482 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1483 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1484 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1485 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1486 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1487 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1488 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1489 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1490 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1491 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do pełnienia służby przez funkcjonariuszy celnych na niektórych stanowiskach służbowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1492 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1493 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1494 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1495 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1496 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1497 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1498 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1499 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1500 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1501 Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 17 września 2015 r. w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1502 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1503 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1504 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1505 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1506 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1507 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1510 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1511 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1512 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1513 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1514 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1515 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1516 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1517 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1518 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1519 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1521 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie konkursu na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1522 Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem końcowym, Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Dausze dnia 11 października 2012 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1523 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej wraz z Protokołem końcowym, Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Dausze dnia 11 października 2012 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1526 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1527 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt SK 21/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1528 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt P 37/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1529 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1530 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1531 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1532 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1533 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1534 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1535 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1536 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1537 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1538 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1539 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r. sygn. akt K 28/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1540 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1541 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1542 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1543 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1544 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1546 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1547 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1548 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1549 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1550 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 września 2015 r. sygn. akt K 20/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1551 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1552 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1553 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2015 r. sygn. akt K 14/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1555 Porozumienie z dnia 15 lipca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uzgodnionych obiektach i terenach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1556 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 15 lipca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uzgodnionych obiektach i terenach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1557 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2015 r. sygn. akt K 3/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1559 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1560 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2015 r. w sprawie informowania Policji o odnalezieniu osób poszukiwanych oraz przekazywania przez Policję informacji o aktualności czynności zleconych oraz innych informacji uzupełniających lub dokumentów  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1561 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1562 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2015 r. o sprostowaniu błędu  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1563 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1565 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1566 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1567 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1568 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1569 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1570 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1571 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1572 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1573 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1574 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1575 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie użycia sił Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1576 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać rośliny rodzaju Brugmansia Pers. oraz gatunku Solanum jasminoides Paxton, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez jej terytorium, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Potato spindle tuber viroid  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1577 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1578 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1579 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1580 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1581 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1582 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1583 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1584 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet"  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1585 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.  / Minister Obrony Narodowejminister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1586 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1587 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1588 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1589 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2015 r. sygn. akt SK 39/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1590 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1591 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1592 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1593 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1594 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1595 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1596 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1597 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1598 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 4 czerwca 2008 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1599 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2008 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1600 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1601 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1602 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1603 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1604 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1605 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1606 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1607 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1608 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1609 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1610 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1611 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1612 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1613 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1614 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1615 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1616 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt SK 19/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1617 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1618 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1619 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1620 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1621 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1622 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1623 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1624 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1625 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1626 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  / Minister Sportu i Turystyki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1627 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1628 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1629 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1630 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1631 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1632 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt SK 54/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1633 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. sygn. akt K 12/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1634 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1635 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1636 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1637 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2015 r. sygn. akt SK 11/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1638 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia l stycznia 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1639 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1640 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1641 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1642 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1643 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1644 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1645 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1646 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1647 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1648 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w Warszawie dnia 7 października 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1649 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1651 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1652 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1653 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1654 Międzynarodowa konkwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1655 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1656 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzony w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1657 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1658 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1659 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1660 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1661 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1662 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1663 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1664 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1665 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1666 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1667 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1668 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1669 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1670 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt P 3/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1671 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1672 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1673 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt SK 63/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1674 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1675 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1676 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1677 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1678 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Martyrologiczne - Obóz w Chełmnie nad Nerem, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1679 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1680 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1681 Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie dwustronnej współpracy obronnej, sporządzone w Santiago de Chile dnia 27 stycznia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1682 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie dwustronnej współpracy obronnej, sporządzonego w Santiago de Chile dnia 27 stycznia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1683 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1684 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Verbinum - Wydawnictwu Księży Werbistów  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1685 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1686 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1687 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1688 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1689 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1690 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1691 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1692 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1693 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1694 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1695 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1696 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2015 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1697 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1698 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa - Ośrodkowi formacyjno-edukacyjnemu  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1699 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1700 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Program ochrony brzegów morskich  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1701 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1702 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1703 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1704 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1705 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1706 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1707 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1708 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1709 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1710 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1711 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ławników izb morskich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1712 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1713 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1714 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą "Studia dla wybitnych"  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1716 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1717 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1718 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1719 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1720 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1721 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1722 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1723 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1724 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1725 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1726 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1727 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1728 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1729 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1730 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1731 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1732 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1733 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1734 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1735 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1736 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1737 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1738 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1740 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1741 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1742 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2015 r. sygn. akt P 32/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1743 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1744 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1745 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1746 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1747 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2015 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1748 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium komórek rozrodczych i zarodków  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1749 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1750 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1751 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1752 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1753 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1754 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1755 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1756 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1757 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1758 Statut Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, przyjęty w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1759 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1760 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1761 Traktat między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską ustanawiający Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzony w Velsen dnia 18 października 2007 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1762 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1763 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny  / Minister Finansówminister Obrony Narodowejminister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1764 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1765 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1766 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1767 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1768 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2015 r. o sprostowaniu błędów  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1769 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1770 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1771 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1772 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1773 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od nagród otrzymanych w "Loterii Paragonowej"  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1774 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1775 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1776 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1777 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1778 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1779 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1780 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1781 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1782 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1783 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1784 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt K 21/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1785 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2015 r. sygn. akt SK 28/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1786 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1787 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1788 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt K 5/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1789 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1790 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1791 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt SK 9/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1792 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1793 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1794 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz dziennika prac podwodnych, a także wzorów tych dokumentów  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1796 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt U 6/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1797 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1798 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1799 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1800 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1801 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1802 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej będącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1803 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1804 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1805 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1806 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1807 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1808 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 9/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1809 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1810 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1811 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1812 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej"  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1813 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania ,,Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1814 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1815 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1816 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1817 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1818 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu ,,Diamentowy Grant"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1819 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1820 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1821 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1822 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1823 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1824 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1825 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotycząca stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w SHAPE dnia 17 września 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1826 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1827 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1828 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1830 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1831 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1832 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1833 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1834 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1835 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1836 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1837 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1838 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1839 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1840 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1841 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1842 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 paździenika 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1843 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1844 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1845 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1846 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1847 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1849 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1850 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1851 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli użytkownika w zakresie doświadczeń na zwierzętach oraz wysokości ich wynagrodzenia  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1852 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1853 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1854 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1855 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1856 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1857 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1858 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1859 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1860 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1861 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1862 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1863 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1864 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1865 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1866 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1867 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1868 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. o sprostowaniu błędu  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1869 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1870 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa ,,Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1871 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1872 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1873 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1874 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1875 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1876 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1877 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1878 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1879 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1880 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1881 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1882 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2015  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1883 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1884 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1885 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1886 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1887 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1888 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1889 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1890 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1891 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1892 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1893 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1894 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1895 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1896 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1897 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1898 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1899 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1900 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1901 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1902 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1903 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1904 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1905 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1906 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1907 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1908 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1909 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1910 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1911 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1912 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1913 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Elżbiety Witek  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1914 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Krzysztofa Tchórzewskiego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1915 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2016 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1916 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1917 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2015 r. sygn. akt K 1/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1918 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1919 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2016 r. na rzecz obrony Państwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1920 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ważności referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.  / Sąd Najwyższy /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1921 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1922 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1923 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1924 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1925 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1926 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1927 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1928 Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1929 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1930 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1931 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 listopada 2015 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, Federacją Rosyjską i Ukrainą, Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o uproszczonym trybie przekraczania granicy państwowej przez obywateli zamieszkałych w miejscowościach przygranicznych, podpisanego w Moskwie dnia 14 maja 1985 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1932 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1933 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1934 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1935 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1936 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1937 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1938 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1939 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1940 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1941 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1942 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1943 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1944 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1945 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1946 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1947 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1948 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1949 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1950 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak ,,Dawca Przeszczepu" i ,,Zasłużony Dawca Przeszczepu"  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1951 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1952 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1953 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1954 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1955 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łochowa w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1956 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1957 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1958 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1959 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1960 Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1961 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1962 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1963 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1964 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1965 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1966 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1967 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1968 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1969 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1970 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1971 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1972 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1973 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1974 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania reformy publicznej radiofonii i telewizji  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1975 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1976 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 listopada 2015 r. o sprostowaniu błędów  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1977 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1978 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1979 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1980 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1981 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1982 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2015 r. sygn. akt K 5/15  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1983 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1984 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1985 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1986 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1987 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1988 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1989 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1990 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1991 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1992 Ustawa z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1993 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1994 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1995 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1996 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1997 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1998 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 1999 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2000 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2001 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2002 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2005 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2006 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2008 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2010 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2011 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2012 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2014 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 59/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2015 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2017 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2018 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2019 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2020 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2021 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2022 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2023 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2015 r. sygn. akt K 18/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2016 r.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2025 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2026 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2027 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2028 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2029 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacjach pracodawców  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2030 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2031 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2032 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2033 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2034 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2035 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r. o skorygowanych wynikach głosowania i wyniku referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2036 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2037 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2038 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2039 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2040 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2041 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2043 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 r.  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2044 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2046 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2047 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2048 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2049 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2050 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2051 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2052 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2053 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2054 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2055 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2057 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowej Sarzyny w województwie podkarpackim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2058 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2059 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2060 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2063 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2064 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2065 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2066 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2067 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2069 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2070 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice"  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2071 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2073 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2074 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2081 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2082 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2083 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2084 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2085 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy offsetowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2086 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2087 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2088 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2090 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2091 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2092 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2093 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2094 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2095 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2096 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2097 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2098 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł ,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub ,,Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2099 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2100 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2101 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2102 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru Morskiego Certyfikatu Pracy, Tymczasowego Morskiego Certyfikatu Pracy i Deklaracji Zgodności (część I i II)  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2103 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2104 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2105 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2106 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2107 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2108 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2109 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2110 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Zatora w województwie małopolskim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2111 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2112 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r., podpisane w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2113 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 października 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r., podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2114 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Radomsko w województwie łódzkim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2115 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2117 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2118 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2119 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2120 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2121 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2122 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2124 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2125 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2126 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2127 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2128 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2129 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2130 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2131 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2132 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2133 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Skarbu Państwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2134 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2135 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2137 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2138 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2139 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2140 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej  / Minister Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2141 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2142 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2143 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2144 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2145 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2146 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2147 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt K 35/15  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2148 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel oraz wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2149 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2150 Ustawa z dnia 10 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2152 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2153 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2154 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2155 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2156 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2157 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2158 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2159 Umowa między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzona w Brukseli dnia 25 maja 2011 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2160 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 25 maja 2011 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2162 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2163 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2164 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2166 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności, wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2167 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2169 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2170 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2171 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2172 Umowa między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisana w Warszawie dnia 28 października 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2173 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie dnia 28 października 2014 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2174 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego  / Minister Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2176 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2177 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2179 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2180 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Scalanie gruntów" w ramach poddziałania ,,Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2181 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2182 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2183 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2184 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2185 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2186 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2187 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za jego wydanie  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2189 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2190 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2191 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2192 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2194 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2195 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2196 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,,Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2197 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Mirzec w województwie świętokrzyskim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2198 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2199 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2200 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2201 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2202 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2203 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym, spisu należności w postępowaniu upadłościowym oraz spisu nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2204 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2205 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2206 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności oraz wzoru spisu wierzytelności spornych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2207 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu sanacyjnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2208 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2210 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2211 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2212 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2213 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2214 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności nadzorcy sądowego i zarządcy, wzoru sprawozdania rachunkowego i wzoru sprawozdania końcowego zarządcy  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2215 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2216 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2217 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2218 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2219 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru listy wierzytelności  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2220 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z wykonania planu podziału  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2222 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów  / Minister Sportu i Turystyki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2223 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2224 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2225 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2226 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2227 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2228 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2016  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2229 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2230 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2231 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2016 r.  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2232 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2233 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2234 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2235 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2236 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2237 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2238 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2240 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z czynności syndyka, wzoru sprawozdania rachunkowego syndyka i wzoru sprawozdania ostatecznego syndyka  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2242 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu zlikwidowanych składników masy upadłości  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2243 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2244 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2245 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2246 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2247 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2248 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2249 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesora sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2250 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2251 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2252 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  / Minister Sportu i Turystyki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2253 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2254 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2255 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącej funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2256 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2257 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2258 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2259 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2260 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2261 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2262 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2264 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2268 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2015  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2269 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2016-2018  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2272 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2273 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2274 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2275 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2276 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2277 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2278 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2279 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2280 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu sprawowania nadzoru nad opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2281 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2282 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2283 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2284 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2287 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2288 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2289 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2291 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu konsularnego  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2292 Ustawa z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2293 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2294 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2295 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2296 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2298 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2299 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2300 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2302 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2303 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2304 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2305 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2306 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2307 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2308 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2309 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2310 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2311 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie współpracy z jednostką koordynującą oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2314 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2315 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2316 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2317 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2318 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2320 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2321 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2322 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2323 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2324 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2325 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2326 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2327 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2328 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2329 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2331 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2332 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2334 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2335 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2336 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko asesora sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2337 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2338 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2339 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2340 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2341 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2342 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji instytutu badawczego - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2344 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2345 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2346 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2347 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej straży pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2349 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2350 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2351 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2353 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2354 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2355 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2356 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2357 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2358 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2359 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2360 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2361 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2362 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2363 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2365 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2366 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2367 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych  / Minister Finansów /
Więcej
 • Adres publikacyjny: