Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 250 z dnia 2007-12-31 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 250 z dnia 2007-12-31
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1868 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1869 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1870 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1871 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1872 Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1873 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1874 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1875 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1876 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1877 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1878 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2007/2008  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1879 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1880 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1881 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1882 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1883 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1884 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /
Więcej
 • Adres publikacyjny: