Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 6 z dnia 2005-01-12 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 6 z dnia 2005-01-12
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 35 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 36 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 37 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 39 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 40 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska  / Minister Gospodarki i Pracy /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 41 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy  / Minister Gospodarki i Pracy /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 42 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych  / Minister Kultury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 44 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 45 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie  / Minister Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  / Minister Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 47 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  / Minister Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 48 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 49 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 50 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 006 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
Więcej
 • Adres publikacyjny: