Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 4 z dnia 2005-01-10 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 4 z dnia 2005-01-10
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 17 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek  / Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 19 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 20 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 21 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 22 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych  / Minister Infrastruktury, Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 24 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 25 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 26 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 27 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 28 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznmych i Administracji z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 004 poz. 31 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów  / Minister Zdrowia /
Więcej
 • Adres publikacyjny: