Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 156 z dnia 2001-12-31 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 156 z dnia 2001-12-31
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1815 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1816 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1817 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1818 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1820 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1821 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1822 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002.  / Minister Edukacji Narodowej i Sportu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1823 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1824 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz towarów o przeznaczeniu wojskowym.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1825 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1826 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1827 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1828 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1829 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.  / Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1830 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1831 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej.  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1832 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1833 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1834 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia.  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 156 poz. 1835 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów.  / Prezes Rady Ministrów /
Więcej
 • Adres publikacyjny: