Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 56 z dnia 2001-04-25 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 56 z dnia 2001-04-25
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 579 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 580 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 581 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 582 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 583 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 584 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 585 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 586 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 587 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rynków rolnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 588 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń.  / Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 589 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne".  / Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sposobów ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych.  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 591 Rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.  / Minister Sprawiedliwości /
Więcej
 • Adres publikacyjny: